Αναλυτικός Οδηγός: Όλα όσα ισχύουν σήμερα με τα capital controls

Αναλυτικός Οδηγός: Όλα όσα ισχύουν σήμερα με τα capital controls
Οκτώ μήνες έχουν περάσει από τότε που επιβλήθηκαν τα capital controls και καμία ουσιαστική χαλάρωση δεν έχει γίνει, μετά την πρώτες παρεμβάσεις του φθινοπώρου.

Τόσο στο θέμα των αναλήψεων, όσο και στο θέμα των συναλλαγών που επιτρέπονται η τραπεζική αγορά έχει «κολλήσει», καθώς η μη επιστροφή των καταθέσεων στο σύστημα δεν επιτρέπει γενναίες αλλαγές στους περιορισμούς.

Ωστόσο, μία σειρά συναλλαγών είναι υπό προϋποθέσεις εφικτή να εκτελεστεί. Συγκεκριμένα:

Συναλλαγές που εκτελούνται στα καταστήματα

Εκτελούνται όλες οι συναλλαγές όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις. Οι κύριες τραπεζικές συναλλαγές που εκτελούνται στα καταστήματα είναι οι εξής:

• Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό

• Ανάληψη μετρητών στο ταμείο & σε ΑΤΜ

• Μεταφορά από / σε καταθετικό λογαριασμό της ίδιας τράπεζας

• Μεταφορά από λογαριασμό της τράπεζας σε λογαριασμό άλλης τράπεζας εντός Ελλάδας

• Πληρωμές Λογαριασμών με μετρητά / χρέωση λογαριασμού της τράπεζας

• Έκδοση Χρεωστικής / Πιστωτικής Κάρτας (εφόσον υπάρχει υφιστάμενος καταθετικός λογαριασμός)

• Ενεργοποίηση Κάρτας

• Έκδοση / Επανέκδοση Κωδικών για το Europhone Banking & το e-Banking

• Κατάθεση Ιδιωτικών και Τραπεζικών Επιταγών της τράπεζα σε υφιστάμενο λογαριασμό

• Κατάθεση Ιδιωτικών και Τραπεζικών Επιταγών άλλης τράπεζας σε υφιστάμενο λογαριασμό

• Ανανέωση Προθεσμιακής Κατάθεσης

• 'Aνοιγμα Προθεσμιακού Λογαριασμού με χρήση υφιστάμενου καταθετικού τροφοδότη λογαριασμού, εφόσον οι δικαιούχοι του θα ταυτίζονται με τους δικαιούχους του καταθετικού τροφοδότη λογαριασμού

• Πληρωμή Δανείων & Πιστωτικών Καρτών

• Επίσκεψη σε θυρίδες

Αναλήψεις μετρητών από γκισέ και ΑΤΜ

- Αν σε μια κάρτα είναι συνδεδεμένοι περισσότεροι λογαριασμοί, το ημερήσιο όριο είναι €60 και το εβδομαδιαίο όριο είναι €420 για αναλήψεις από όλους τους λογαριασμούς. Δηλαδή το εβδομαδιαίο όριο ισχύει ανά κάρτα.

- Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, ο κάθε δικαιούχος του λογαριασμού δικαιούται να κάνει ανάληψη μέχρι του ποσού των €60 ημερησίως ή μέχρι του ανωτάτου ποσού των €420 ανά εβδομάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τις αναλήψεις από ΑΤΜ, εφόσον ο δικαιούχος διατηρεί κάρτα στο όνομά του.

Για παράδειγμα, σε ένα λογαριασμό με δύο δικαιούχους που έχουν από μία κάρτα ο καθένας στο όνομά του, το ημερήσιο όριο είναι €60 για τον καθένα δικαιούχο, δηλαδή €120 για το λογαριασμό.

Αντίστοιχα το εβδομαδιαίο όριο είναι €420 για τον καθένα δικαιούχο, δηλαδή €840 για το λογαριασμό.

Μπορώ να ανοίξω νέο καταθετικό λογαριασμό ή λογαριασμό όψεως;

Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών καταθετικών ή όψεως.

Επιτρέπεται, κατ΄εξαίρεση και αποκλειστικά, για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως και με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός, μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν.

Συγκεκριμένα επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού για τις κάτωθι συναλλαγές:

• Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού (Φορέα και Μισθοδοτούμενου)

• Η έκδοση και εξαργύρωση εργοσήμου

• Πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015

• Καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων

• Εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring) ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται αποκλειστικά με το προϊόν εκκαθάρισης των συναλλαγών με κάρτες.

Οι αναλήψεις και μεταφορές ποσών υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που ισχύουν και για τους λοιπούς λογαριασμούς.

• Εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015 νομικών προσώπων, ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με έναρξη δραστηριότητας / επαγγέλματος μετά την 1η Μαΐου 2015

• Εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (start-ups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας

• Κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου, στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα

• Ανοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου, με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου, είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη

• Πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον €10.000 ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα

• Αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του υφιστάμενου συνδεδεμένου τροφοδότη καταθετικού λογαριασμού.

• Εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Ελληνικό Δημόσιο (χωρίς δικαίωμα ανάληψης), καθώς και το άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών

• Εξυπηρέτηση φοιτητών, που απέκτησαν για πρώτη φορά την ιδιότητα του φοιτητή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου

• Εξυπηρέτηση φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εφ'όσον η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός

• Για οπλίτη ο οποίος καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία μετά την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, εφόσον δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά του

• Για διενέργεια εράνων στο όνομα υπέρ συγκεκριμένων φυσικών προσώπων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες

• Για διενέργεια εράνων φιλανθρωπικού σκοπού ή εκτέλεσης έργου κοινής ωφέλειας

• Για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν ή μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας, χωρίς δικαίωμα ανάληψης μετρητών ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα

• Κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Προσθήκη συνδικαιούχων σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό

Αυτό δεν επιτρέπεται από την ΠΝΠ. Επιτρέπεται η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του φοιτητή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.

Αυτό ισχύει εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου.

Νέες προθεσμιακές καταθέσεις

Μπορείτε να αποκτήσετε νέα Προθεσμιακή Κατάθεση μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της θα ταυτίζονται με τους δικαιούχους του υφιστάμενου τροφοδότη καταθετικού λογαριασμού.

ΠΗΓΗ: moneyonline.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ