Στις 25 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση της ΤτΕ

Στις 25 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση της ΤτΕ
Σε τακτική γενική συνέλευση στις 25/2 καλεί του μετόχους της η Τράπεζα της Ελλάδας για την έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.162.849.203 ευρώ και αναλογούν σε μικτό μέρισμα προς πληρωμή ύψους 0,6720 ευρώ ανά μετοχή και υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 1.149.500.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2015.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015.

3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 1.162.849.203.-, ως εξής:

-Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές, 13.349.203 ευρώ.-

-Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο 1.149.500.000 ευρώ.-

5. Ανακοίνωση διορισμού μέλους της Διοίκησης.

6. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

7. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2016.

8. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2015.

9. Εκλογή Συμβούλων.

10. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2016.

11. Λοιπές Ανακοινώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ