ΤτΕ: Νέα μείωση στα επιτόκια καταθέσεων - Δείτε πώς διαμορφώνονται

ΤτΕ: Νέα μείωση στα επιτόκια καταθέσεων - Δείτε πώς διαμορφώνονται
Μείωση παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2015, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και δανείων, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,58%. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,15% και 0,21%, αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε μείωση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,01%, το Νοέμβριο του 2015.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,92%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,62%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 113 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,16%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,08%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,45%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε μείωση κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,06%. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης στο 5,67%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 5,22% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 5,00%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,46%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Μείωση παρουσίασε, το Νοέμβριο του 2015, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης, στις 4,46 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικά, το Νοέμβριο του 2015 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε μείωση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,61%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,07%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη, μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,37%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις επίσης μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,14%.

Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 2,81% και 5,31% αντίστοιχα, ενώ αυτό των επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 4,14%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Σεπτέμβριος 2015

Οκτώβριος 2015

Νοέμβριος 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,15

0,15

0,15

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,22

0,21

0,21

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

1,18

1,06

1,01

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,69

0,62

0,58

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,60

14,60

14,62

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,15

6,13

6,08

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,56

7,48

7,45

Καταναλωτικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο1

7,96

8,29

7,16

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:

4,78

5,16

5,06

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

6,09

6,27

5,67

-δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

4,95

5,15

5,22

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,67

5,12

5,00

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,36

2,48

2,46

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,79

5,08

4,92

Περιθώριο επιτοκίου

4,10

4,46

4,34

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Σεπτέμβριος 2015

Οκτώβριος 2015

Νοέμβριος 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,60

1,49

1,37

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,31

1,21

1,14

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,73

0,67

0,61

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,82

2,81

2,81

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,13

4,05

4,14

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,29

5,32

5,31

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

5,07

5,05

5,07

Περιθώριο επιτοκίου

4,34

4,38

4,46

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ