Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της Attica Bank από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της Attica Bank από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Attica Bank για τη δημόσια προσφορά 2.495.784.996 νέων, κοινών, μετοχών ονομαστικής αξίας Euro 0,30 και τιμή διάθεσης Euro 0,30 ανά μετοχή, που εκδίδονται με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και αναλογία 36 νέες μετοχές προς 1 παλαιά, σύμφωνα με την από 22.11.2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε για την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, την προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 1.364.362.467 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας, προκειμένου να αντικατασταθούν από 69.327.361 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split) σε Euro 5,90400001090479.

Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015. Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης Euro 0,30, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας, είναι η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Atiica Bank

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ (ΕΦΕΞΗΣ Η "ΑΥΞΗΣΗ")

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1.12.2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 4.12.2015 - 10.12.2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 4.12.2015 - 7.12.2015

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ALPHA BANK

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής, "η Τράπεζα") γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.11.2015 αποφάσισε, μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως του ποσού των € 748.735.498,80 (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 36 νέες προς 1 παλαιά μετοχή. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 2.495.784.996 νέες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη (στο εξής οι "Νέες Μετοχές") και τιμή διάθεσης €0,30 (στο εξής η "Τιμή Διάθεσης") για κάθε μία Νέα Μετοχή.

Οι ως άνω αποφάσεις εγκρίθηκαν και με την από 22.11.2015 Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας.

Μετά την ως άνω Αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως από επενδυτές εκτός του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 869.733.707 και θα διαιρείται σε 2.565.112.357 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 η κάθε μία αντίστοιχα.

Η Τράπεζα θα αντλήσει κεφάλαια έως € 748.735.498,80 τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.11.2015 αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 748.735.498,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) μέσω της έκδοσης 2.495.784.996 νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη (στο εξής, οι "Νέες Μετοχές").

2. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών από την Αύξηση και οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015, στο βαθμό που θα επιτραπεί στην Τράπεζα από την ισχύουσα νομοθεσία να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της.

3. Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής, η "Τιμή Διάθεσης") καθορίστηκε σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Αύξηση. Η τιμή διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

4. Δικαίωμα προτίμησης: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει χωρίς περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην αύξηση εφόσον το επιθυμούν και να αποφύγουν τυχόν αραίωση του ποσοστού τους (dilution).

5. Ειδικότερα, οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετόχων της με αναλογία 36 νέες προς 1 παλαιά μετοχή.

6. Με δικαίωμα προτίμησης θα εκδοθούν και διατεθούν 2.495.784.996 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη. Λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιάζουσες συνθήκες της αύξησης, η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση κοινών μετοχών θα διαρκέσει το ελάχιστο κατά νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι 7 ημέρες από 4.12.2015 έως 10.12.2015.

7. Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

(i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι (μετά την ολοκλήρωση του reverse split) στο Μητρώο "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" (η "ΕΛΚΑΤ",) την πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α. ήτοι την 2.12.2015 και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

8. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας. Σε περίπτωση που το Δικαίωμα Προτίμησης ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προτίμησης.

9. H χρονική περίοδος άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος προτίμησης (το "Δικαίωμα Προτίμησης") θα διαρκέσει το ελάχιστο προβλεπόμενο κατά νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι 7 ημέρες και ειδικότερα από 4.12.2015 έως 10.12.2015

10. Το Δικαίωμα Προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο X.A. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α., ήτοι μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της άσκησής του, ήτοι από 4.12.2015 έως 7.12.2015

11. Αδιάθετες Νέες Μετοχές: Εφόσον μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, παρέχεται στα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι "Απασχολούμενοι") από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η δυνατότητα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση αδιαθέτων μετοχών στην τιμή διάθεσης, έως 10.000 μετοχές ανά Απασχολούμενο (εφεξής το "Δικαίωμα των Απασχολουμένων"). Το Δικαίωμα θα παρέχεται στους απασχολούμενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές του Ομίλου (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις της 30/11/2015, καθώς και σε όσους απασχολούμενους δεν συμπεριλαμβάνονταν στις καταστάσεις και απούσιαζαν νόμιμα και προσωρινά (π.χ. λόγω σπουδών, στρατιωτικής θητείας, άδειας άνευ αποδοχών). Το Δικαίωμα Απασχολουμένων θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη δέσμευση σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα, του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Απασχολουμένων.

12. Οι απασχολούμενοι που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Απασχολούμενων, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στην αύξηση και με την ιδιότητά τους ως επενδυτές βάσει των όσων ορίζονται στο σημείο 7 παραπάνω και να προεγγραφούν για αδιάθετες μετοχές κατά τις διαδικασίες και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω, υπό τα σημεία 13 και 16, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.

13. Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται στα υπό σημείο 7 παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαίωμα προεγγραφής (εφεξής το "Δικαίωμα Προεγγραφής") για την απόκτηση αριθμού νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης που δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ή/και που αγόρασαν κατά την διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χ.Α., εφόσον τα εν θέματι πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.

14. Σε περίπτωση που το Δικαίωμα Προεγγραφής ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

15. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδιαφέρον που θα έχει εκδηλωθεί από στρατηγικούς ή άλλους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι θα επιθυμούν να καλύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές μετά και την εξάντληση της ζήτησης που θα έχει εκδηλωθεί από τους επενδυτές που άσκησαν τα δικαιώματα Προτίμησης, Προεγγραφής και Απασχολουμένων ("Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές").

16. Οι εγχώριοι επενδυτές που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ. σύμφωνα με το σημείο 15 παραπάνω, δύνανται να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο στάδιο της "Διάθεσης σε Λοιπούς Επενδυτές" είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους, είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας, δεσμεύοντας τα ποσά που αντιστοιχούν στις μετοχές που αιτούνται από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης έως την καταληκτική ημερομηνία που θα οριστεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τράπεζας που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον των επενδυτών καταγραφεί όχι μέσω των χειριστών τους, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και δέσμευση, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Το Δ.Σ θα συνέλθει σε τελική συνεδρίαση του για κατανομή των αδιάθετων μετόχων και την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης.

17. Οι διεθνείς επενδυτές (θεσμικοί επενδυτές και φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ., σύμφωνα με το σημείο 15 παραπάνω, αφού

υποβάλλουν εγγράφως σχετικό αίτημα προς την Τράπεζα οφείλουν επίσης να δεσμεύσουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις μετοχές που αιτούνται από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης έως την καταληκτική ημερομηνία που θα οριστεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τράπεζας μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Το Δ.Σ θα συνέλθει σε τελική συνεδρίαση του για κατανομή των αδιάθετων μετόχων και την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης.

18. Από κοινού η κάλυψη Νέων Μετοχών μέσω ασκήσεως του Δικαιώματος Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων, του Δικαιώματος Προεγγραφής και μέσω της Διάθεσης σε Λοιπούς Επενδυτές καλείται ως η "Εις Μετρητά Κάλυψη". Όλα τα κεφάλαια που θα καταβάλλουν οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην Εις Μετρητά Κάλυψη θα κατατίθενται σε ειδικούς, ενδιάμεσους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα ανοιχθούν για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την εντολή όπως αυτά μεταφερθούν στους ειδικούς λογαριασμούς της Αύξησης μόνον εφόσον συντρέξει μία εκ των υπ' αριθμ. (1), (2.1.1), (3.1.1) προϋποθέσεων της ενότητας 4.1.6 "Σενάρια Κάλυψης της Αύξησης" όπως αναφέρονται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Σε περίπτωση καταγραφής υπερβάλλουσας ζήτησης ως προς την κάλυψη αδιάθετων μετοχών στα πλαίσια της "Εις Μετρητά Κάλυψης", καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν ατόκως στους δικαιούχους.

19. Πρόσκληση ΤΧΣ: Συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Τράπεζα προτίθεται να απευθύνει πρόσκληση προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να καλύψει μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναλαμβάνοντας τυχόν αδιάθετες μετοχές μετά την Εις Μετρητά Κάλυψη και υπό την προϋπόθεση ότι η Εις Μετρητά Κάλυψη δεν έχει καλύψει πλήρως το Ποσό της Αύξησης. Η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (η "Συμμετοχή ΤΧΣ") στην περίπτωση αυτή θα γίνει κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον Ν. 3864/2010 και πιθανώς και με τρόπο διάφορο της καταβολής μετρητών (ήτοι θα γίνει με εισφορά εις είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητάς του).

20. Τρόπος - Προθεσμία Κάλυψης: Η προθεσμία για την κάλυψη της Αύξησης είναι έως την 31/12/2015. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ' αριθμόν 153/1/10.11.2015 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων αναφορικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας απαιτεί την αύξηση του κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 748 εκατ. έως την 11η Δεκεμβρίου 2015.

21. Μερική Κάλυψη: Συμφώνως προς τα ανωτέρω αναφερόμενα και κατά τις εκεί ειδικότερες διακρίσεις, εάν τυχόν δεν υπάρξει ολοσχερής κάλυψη της Αύξησης , το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13α κ.ν. 2190/1920 κατά το ποσό της επιτευχθείσας κάλυψης.

22. Οι μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος από τα τυχόν κέρδη χρήσης 2015 και εντεύθεν, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.3723/2008.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 4.1.5 "Οι όροι της δημόσιας προσφοράς" του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου.

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

1. Από την 1η Δεκεμβρίου 2015 (στο εξής η "Ημερομηνία Αποκοπής"), οι υφιστάμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση. Από την Ημερομηνία Αποκοπής, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. της 2.12.2015 (Record Date) ήτοι την πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και επίσης όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο

διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

2. Σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.11.2015 της Τράπεζας, η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

3. Σύμφωνα με την από 22 Νοεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετόχων της Τράπεζας, το νόμο (άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920) και το Καταστατικό της Τράπεζας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας προς απόκτηση Νέων Μετοχών, ορίζεται προθεσμία 7 ημερολογιακών ημερών, αρχόμενη την 4.12.2015 και λήγουσα την 10.12.2015. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες 3 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 7.12.2015.

4. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 10η Δεκεμβρίου 2015) παύουν να ισχύουν.

Για την παραλαβή της βεβαίωσης δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε., οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα απευθυνθούν:

(α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και

(β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να εγγραφούν μέσω του δικτύου της Τράπεζας και όχι μέσω του χειριστή τους, θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα αναζητούν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώνουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο ΣΑ.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

Όσοι συμμετάσχουν στην Αύξηση θα καταβάλουν μετρητοίς την αξία των μετοχών που δικαιούνται και θα λάβουν ως αποδεικτικό της άσκησης του προτιμησιακού τους δικαιώματος. Το εν λόγω αποδεικτικό δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμο ή μεταβιβάσιμο.

Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 4.2.1 "Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης, δικαιωμάτων απασχολουμένων και δικαιωμάτων προεγγραφής" του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, οδός Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα. Επιπλέον θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, www.helex.gr, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.hcmc.gr, του Συμβούλου Έκδοσης, Alpha Bank, www.alpha.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της Διεύθυνσης Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας (τηλ. 210 3669265, 210 3669261, 210 366 9266, κα. Αγγελική Ντούσκου και κος Λευτέρης Μπάρλας).

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ (ΕΦΕΞΗΣ Η "ΑΥΞΗΣΗ")
ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1.12.2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 4.12.2015 - 10.12.2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 4.12.2015 - 7.12.2015
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ALPHA BANK

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής, "η Τράπεζα") γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.11.2015 αποφάσισε, μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως του ποσού των € 748.735.498,80 (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 36 νέες προς 1 παλαιά μετοχή. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 2.495.784.996 νέες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη (στο εξής οι "Νέες Μετοχές") και τιμή διάθεσης €0,30 (στο εξής η "Τιμή Διάθεσης") για κάθε μία Νέα Μετοχή.

Οι ως άνω αποφάσεις εγκρίθηκαν και με την από 22.11.2015 Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας.
Μετά την ως άνω Αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως από επενδυτές εκτός του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 869.733.707 και θα διαιρείται σε 2.565.112.357 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 η κάθε μία αντίστοιχα.

Η Τράπεζα θα αντλήσει κεφάλαια έως € 748.735.498,80 τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.
Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.11.2015 αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 748.735.498,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) μέσω της έκδοσης 2.495.784.996 νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη (στο εξής, οι "Νέες Μετοχές").

2. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών από την Αύξηση και οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015, στο βαθμό που θα επιτραπεί στην Τράπεζα από την ισχύουσα νομοθεσία να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της.

3. Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής, η "Τιμή Διάθεσης") καθορίστηκε σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Αύξηση. Η τιμή διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

4. Δικαίωμα προτίμησης: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει χωρίς περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην αύξηση εφόσον το επιθυμούν και να αποφύγουν τυχόν αραίωση του ποσοστού τους (dilution).

5. Ειδικότερα, οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετόχων της με αναλογία 36 νέες προς 1 παλαιά μετοχή.

6. Με δικαίωμα προτίμησης θα εκδοθούν και διατεθούν 2.495.784.996 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη. Λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιάζουσες συνθήκες της αύξησης, η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση κοινών μετοχών θα διαρκέσει το ελάχιστο κατά νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι 7 ημέρες από 4.12.2015 έως 10.12.2015.

7. Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:
(i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι (μετά την ολοκλήρωση του reverse split) στο Μητρώο "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" (η "ΕΛΚΑΤ",) την πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α. ήτοι την 2.12.2015 και
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

8. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας. Σε περίπτωση που το Δικαίωμα Προτίμησης ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προτίμησης.

9. H χρονική περίοδος άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος προτίμησης (το "Δικαίωμα Προτίμησης") θα διαρκέσει το ελάχιστο προβλεπόμενο κατά νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι 7 ημέρες και ειδικότερα από 4.12.2015 έως 10.12.2015

10. Το Δικαίωμα Προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο X.A. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α., ήτοι μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της άσκησής του, ήτοι από 4.12.2015 έως 7.12.2015

11. Αδιάθετες Νέες Μετοχές: Εφόσον μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, παρέχεται στα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι "Απασχολούμενοι") από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η δυνατότητα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση αδιαθέτων μετοχών στην τιμή διάθεσης, έως 10.000 μετοχές ανά Απασχολούμενο (εφεξής το "Δικαίωμα των Απασχολουμένων"). Το Δικαίωμα θα παρέχεται στους απασχολούμενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές του Ομίλου (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονταιστις μισθοδοτικές καταστάσεις της 30/11/2015, καθώς και σε όσους απασχολούμενους δεν συμπεριλαμβάνονταν στις καταστάσεις και απούσιαζαν νόμιμα και προσωρινά (π.χ. λόγω σπουδών, στρατιωτικής θητείας, άδειας άνευ αποδοχών). Το Δικαίωμα Απασχολουμένων θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη δέσμευση σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα, του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Απασχολουμένων.

12. Οι απασχολούμενοι που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Απασχολούμενων, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στην αύξηση και με την ιδιότητά τους ως επενδυτές βάσει των όσων ορίζονται στο σημείο 7 παραπάνω και να προεγγραφούν για αδιάθετες μετοχές κατά τις διαδικασίες και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω, υπό τα σημεία 13 και 16, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.

13. Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται στα υπό σημείο 7 παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαίωμα προεγγραφής (εφεξής το "Δικαίωμα Προεγγραφής") για την απόκτηση αριθμού νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης που δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ή/και που αγόρασαν κατά την διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χ.Α., εφόσον τα εν θέματι πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.

14. Σε περίπτωση που το Δικαίωμα Προεγγραφής ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

15. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδιαφέρον που θα έχει εκδηλωθεί από στρατηγικούς ή άλλους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι θα επιθυμούν να καλύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές μετά και την εξάντληση της ζήτησης που θα έχει εκδηλωθεί από τους επενδυτές που άσκησαν τα δικαιώματα Προτίμησης, Προεγγραφής και Απασχολουμένων ("Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές").

16. Οι εγχώριοι επενδυτές που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ. σύμφωνα με το σημείο 15 παραπάνω, δύνανται να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο στάδιο της "Διάθεσης σε Λοιπούς Επενδυτές" είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους, είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας, δεσμεύοντας τα ποσά που αντιστοιχούν στις μετοχές που αιτούνται από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης έως την καταληκτική ημερομηνία που θα οριστεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τράπεζας που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον των επενδυτών καταγραφεί όχι μέσω των χειριστών τους, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και δέσμευση, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Το Δ.Σ θα συνέλθει σε τελική συνεδρίαση του για κατανομή των αδιάθετων μετόχων και την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης.

17. Οι διεθνείς επενδυτές (θεσμικοί επενδυτές και φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ., σύμφωνα με το σημείο 15 παραπάνω, αφού
υποβάλλουν εγγράφως σχετικό αίτημα προς την Τράπεζα οφείλουν επίσης να δεσμεύσουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις μετοχές που αιτούνται από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης έως την καταληκτική ημερομηνία που θα οριστεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τράπεζας μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Το Δ.Σ θα συνέλθει σε τελική συνεδρίαση του για κατανομή των αδιάθετων μετόχων και την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης.

18. Από κοινού η κάλυψη Νέων Μετοχών μέσω ασκήσεως του Δικαιώματος Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων, του Δικαιώματος Προεγγραφής και μέσω της Διάθεσης σε Λοιπούς Επενδυτές καλείται ως η "Εις Μετρητά Κάλυψη". Όλα τα κεφάλαια που θα καταβάλλουν οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην Εις Μετρητά Κάλυψη θα κατατίθενται σε ειδικούς, ενδιάμεσους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα ανοιχθούν για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την εντολή όπως αυτά μεταφερθούν στους ειδικούς λογαριασμούς της Αύξησης μόνον εφόσον συντρέξει μία εκ των υπ' αριθμ. (1), (2.1.1), (3.1.1) προϋποθέσεων της ενότητας 4.1.6 "Σενάρια Κάλυψης της Αύξησης" όπως αναφέρονται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Σε περίπτωση καταγραφής υπερβάλλουσας ζήτησης ως προς την κάλυψη αδιάθετων μετοχών στα πλαίσια της "Εις Μετρητά Κάλυψης", καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν ατόκως στους δικαιούχους.

19. Πρόσκληση ΤΧΣ: Συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Τράπεζα προτίθεται να απευθύνει πρόσκληση προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να καλύψει μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναλαμβάνοντας τυχόν αδιάθετες μετοχές μετά την Εις Μετρητά Κάλυψη και υπό την προϋπόθεση ότι η Εις Μετρητά Κάλυψη δεν έχει καλύψει πλήρως το Ποσό της Αύξησης. Η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (η "Συμμετοχή ΤΧΣ") στην περίπτωση αυτή θα γίνει κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον Ν. 3864/2010 και πιθανώς και με τρόπο διάφορο της καταβολής μετρητών (ήτοι θα γίνει με εισφορά εις είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητάς του).

20. Τρόπος - Προθεσμία Κάλυψης: Η προθεσμία για την κάλυψη της Αύξησης είναι έως την 31/12/2015. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ' αριθμόν 153/1/10.11.2015 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων αναφορικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας απαιτεί την αύξηση του κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 748 εκατ. έως την 11η Δεκεμβρίου 2015.

21. Μερική Κάλυψη: Συμφώνως προς τα ανωτέρω αναφερόμενα και κατά τις εκεί ειδικότερες διακρίσεις, εάν τυχόν δεν υπάρξει ολοσχερής κάλυψη της Αύξησης , το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13α κ.ν. 2190/1920 κατά το ποσό της επιτευχθείσας κάλυψης.

22. Οι μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος από τα τυχόν κέρδη χρήσης 2015 και εντεύθεν, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.3723/2008.
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 4.1.5 "Οι όροι της δημόσιας προσφοράς" του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου.

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

1. Από την 1η Δεκεμβρίου 2015 (στο εξής η "Ημερομηνία Αποκοπής"), οι υφιστάμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση. Από την Ημερομηνία Αποκοπής, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. της 2.12.2015 (Record Date) ήτοι την πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και επίσης όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο
διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

2. Σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.11.2015 της Τράπεζας, η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.
3. Σύμφωνα με την από 22 Νοεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετόχων της Τράπεζας, το νόμο (άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920) και το Καταστατικό της Τράπεζας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας προς απόκτηση Νέων Μετοχών, ορίζεται προθεσμία 7 ημερολογιακών ημερών, αρχόμενη την 4.12.2015 και λήγουσα την 10.12.2015. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες 3 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 7.12.2015.

4. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 10η Δεκεμβρίου 2015) παύουν να ισχύουν.

Για την παραλαβή της βεβαίωσης δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε., οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα απευθυνθούν:

(α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και

(β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.
Για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να εγγραφούν μέσω του δικτύου της Τράπεζας και όχι μέσω του χειριστή τους, θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα αναζητούν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώνουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο ΣΑ.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

Όσοι συμμετάσχουν στην Αύξηση θα καταβάλουν μετρητοίς την αξία των μετοχών που δικαιούνται και θα λάβουν ως αποδεικτικό της άσκησης του προτιμησιακού τους δικαιώματος. Το εν λόγω αποδεικτικό δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμο ή μεταβιβάσιμο.

Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 4.2.1 "Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης, δικαιωμάτων απασχολουμένων και δικαιωμάτων προεγγραφής" του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, οδός Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα. Επιπλέον θα είναιδιαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, www.helex.gr, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.hcmc.gr, του Συμβούλου Έκδοσης, Alpha Bank, www.alpha.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της Διεύθυνσης Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας (τηλ. 210 3669265, 210 3669261, 210 366 9266, κα. Αγγελική Ντούσκου και κος Λευτέρης Μπάρλας).
Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ