Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Εθνικής Τράπεζας

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Εθνικής Τράπεζας
Την έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με στόχο την άντληση ποσού ύψους 1,6 δισ. ευρώ ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.


Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα ηπρογραμματισμένη ΕΓΣ, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει στις 17 Νοεμβρίου 2015, θααποφασίσει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των Νέων Μετοχών και τους όρους της εν λόγω έκδοσης.

Η Διεθνής Προσφορά, η οποία αποτελεί μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακών Ενεργειών της Τράπεζας(όπως περιγράφεται κατωτέρω), επιδιώκει να αντλήσει συνολικά ποσό ύψους 1,6 δισ. ευρώμε την επιφύλαξη ενδεχόμενης αύξησης του ως άνω ποσού σε περίπτωσηαυξημένης ζήτησης. To οριστικό ύψος της Διεθνούς Προσφοράς θα εξαρτηθεί από το επίπεδο τηςζήτησης στην αγορά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσει σε άντληση ποσού ύψουςτουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τουςθεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος, η ΕΤΕ,αναμένει να ξεκινήσει, με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης από τηνπρογραμματισμένη ΕΓΣ και της λήψης όλων των λοιπών απαραίτητων εγκρίσεων, την προσέλκυσηεπενδυτών στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), ηοποία θα λάβει χώρα μετά τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης της Διεθνούς Προσφοράς.

Εκτόςαν αυξηθεί το μέγεθος της Διεθνούς Προσφοράς σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, ποσό έως160 εκατ. που αντιστοιχεί σε Νέες Μετοχές, που θα πωληθούν κατά τη διάρκεια τηςΔιεθνούς Προσφοράς, μπορεί να διατεθεί από την Τράπεζα μέσω της Ελληνικής ΔημόσιαςΠροσφοράς σε τιμή για κάθε Νέα Μετοχή ίση με την τιμή που προσδιορίστηκε από τη ΔιεθνήΠροσφορά.

Αν το ύψος της Διεθνούς Προσφοράς αυξηθεί, το μέγιστο ποσό που θα διατεθεί γιατην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν θα υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού τηςΔιεθνούς Προσφοράς.

Αν το τελικό ύψος της Διεθνούς Προσφοράς είναι χαμηλότερο από 1,6 δισ. ευρώ,Νέες Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς θα διατεθούν στην Ελληνική ΔημόσιαΠροσφορά, χωρίς όμως η συνολική διάθεση για το άθροισμα της Διεθνούς Προσφοράς και τηςΕλληνικής Δημόσιας Προσφοράς να υπερβαίνει τα 1,6 δισ.

Η ΕΤΕ σκοπεύει να διεξαγάγει τη Διεθνή Προσφορά στο πλαίσιο της συνολικής υλοποίησης τουΣχεδίου Κεφαλαιακών Ενεργειών της (Capital Plan) που αποβλέπει στην άντληση επαρκώνκεφαλαίων για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος, υπό το βασικό και δυσμενές σενάριο,που αναδείχθηκε από την πρόσφατη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment), η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό («ΕΕΜ»).

Η Τράπεζα έχει υποβάλλειτο Σχέδιο Κεφαλαιακών Ενεργειών στον ΕΕΜ. Το Σχέδιο Κεφαλαιακών Ενεργειών περιλαμβάνει,μεταξύ άλλων ενεργειών, τη Διεθνή Προσφορά, την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τιςΠροσφορές προς τους Κατόχους Τίτλων («Προσφορές LME», όπως ορίζονται κατωτέρω) (οι ως
άνω ενέργειες αναφερόμενες από κοινού ως «Μέτρα Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων»), πουαποσκοπούν στην άντληση ποσού επαρκούς τουλάχιστον για την κάλυψη του κεφαλαιακούελλείμματος υπό το βασικό σενάριο (περίπου 1,576 δισ.).

Τυχόν κεφάλαιο που θααντληθεί μέσω των Μέτρων Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων πέραν του ποσού του κεφαλαιακούελλείμματος υπό το βασικό σενάριο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κεφαλαιακούελλείμματος υπό το δυσμενές σενάριο (περίπου 3,026 δισ.).

Την 2 Νοεμβρίου 2015, η Τράπεζα απηύθυνε προσκλήσεις σε επιλέξιμους κατόχους επτά σειρώνανεξόφλητων χρεωστικών της τίτλων και κεφαλαιακών της μέσων, ώστε να προσφέρουν προςανταλλαγή τους εν λόγω τίτλους έναντι Νέων Μετοχών (οι «Προσφορές LME»).

Οι ΠροσφορέςLME έληξαν την 11 Νοεμβρίου 2015 και αναμένεται να αποφέρουν επιπρόσθετο κεφάλαιοπερίπου 691 εκατ. σε σχέση με ανταλλαγέντες τίτλους ισόποσου συνολικούονομαστικού ποσού.

Πλέον των Μέτρων Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων, εάν απαιτηθεί για την κάλυψη τουκεφαλαιακού ελλείμματος υπό το δυσμενές σενάριο, το Σχέδιο Κεφαλαιακών Ενεργειώνπροβλέπει ότι η Τράπεζα θα αιτηθεί την παροχή κρατικής ενίσχυσης.

Το εναπομείναν ποσό τουκεφαλαιακού ελλείμματος υπό το δυσμενές σενάριο, το οποίο δεν θα καλυφθεί από τα ΜέτραΆντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων και την σκοπούμενη πώληση της Finansbank A.S., θυγατρικής τηςΤράπεζας στην Τουρκία (ως μίας εκ των κεφαλαιακών ενεργειών της Τράπεζας, που περιγράφεταιστο Σχέδιο Κεφαλαιακών Ενεργειών, εάν πραγματοποιηθεί πριν την 11 Δεκεμβρίου 2015, κάτι τοοποίο δεν αναμένεται), θα καλυφθεί μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών(CoCos) (για το 75% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών) και Νέων Μετοχών (για το 25%του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών) υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(«ΤΧΣ»).

Η ως άνω συμμετοχή του ΤΧΣ θα λάβει χώρα με την προϋπόθεση ότι η Τράπεζα έχειαντλήσει επαρκή κεφάλαια από τα Μέτρα Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων, μαζί με κεφάλαια πουπροήλθαν από τυχόν Μέτρα Κατανομής Βάρους για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματοςυπό το βασικό σενάριο.

Πριν την παροχή κρατικής ενίσχυσης προς την Τράπεζα πρέπει ναεφαρμοστούν Μέτρα Κατανομής Βάρους, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίκρατικής ενίσχυσης.

Τα Μέτρα Κατανομής Βάρους προβλέπουν ότι το ΤΧΣ θα εφαρμόσει το μέτροτης αναδιάρθρωσης παθητικού (bail-in tool) για τη μετατροπή σε κοινές μετοχές τωνανεξόφλητων τάξεων υβριδικών κεφαλαιακών μέσων της Τράπεζας, όλων των υποχρεώσεωνμειωμένης εξασφάλισης και ορισμένων κύριων μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων που δενκατατάσσονται προνομιακά, σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου.

Αν η Τράπεζα δεν αντλήσει επαρκή κεφάλαια μέσω των Μέτρων Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων,μαζί με το κεφάλαιο που θα προκύψει από την εφαρμογή Μέτρων Κατανομής Βαρών για τηνκάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος υπό το βασικό σενάριο, τα Μέτρα Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων (συμπεριλαμβανομένης, προς αποφυγή αμφιβολίας, της Διεθνούς Προσφοράς), θαλήξουν.

Οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες που θα εκδοθούν υπέρ του ΤΧΣ αναμένεται νααντιμετωπιστούν ως μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1), θα φέρουντοκομερίδιο 8%, πληρωτέο σε μετρητά ή με τη μορφή Κοινών Μετοχών, θα ενσωματώνουνδικαίωμα αποπληρωμής από την Τράπεζα οποτεδήποτε (με την επιφύλαξη της λήψης τωνσχετικών εποπτικών εγκρίσεων) και θα δύνανται να μετατραπούν σε μετοχές κατά ποσοστό 116%της ονομαστικής τους αξίας στην Τιμή Διάθεσης.

Οι Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co International plc. ενεργούν ως ΓενικοίΣυντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (JointBookrunners).

Οι COMMERZBANK, Keefe, Bruyette & Woods (εταιρεία του Ομίλου Stifel), NBGSecurities A.E. και Nomura International plc. ενεργούν ως Συνδιοργανωτές του ΒιβλίουΠροσφορών (Joint Bookrunners). Οι BNP Paribas και HSBC Bank plc. ενεργούν ως Συνδιοργανωτές(Co-Bookrunners) για τη Διεθνή Προσφορά.