Τα αποτελέσματα για την Attica Bank

Τα αποτελέσματα για την Attica Bank
Στα 1,02 δισ. ευρώ διαμορφώνονται οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος, παράλληλα με τα stress tests της ΕΚΤ.

Παράλληλα η τράπεζα προχώρησε σε μείωση κατά 12% των λειτουργικών της εξόδων ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για το α΄ εξάμηνο του 2015 μετά τον σχηματισμό 513 εκατ. ευρώ προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις διαμορφώθηκε σε ζημία 473,1 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 4,6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2014.

Αντίστοιχα, το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 300,3 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 1,1 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 304,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,5 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

Τα βασικά μεγέθη και αποτελέσματα της Attica Bank έχουν ως εξής:

- Τα οργανικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 41,1 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 34,7 εκατ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

- Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για το Α' εξάμηνο του 2015 μετά τον σχηματισμό 513 εκατ. ευρώ προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις διαμορφώθηκε σε ζημία 473,1 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 4,6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2014. Αντίστοιχα, το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 300,3 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 1,1 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 304,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,5 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 50,9 εκατ. ευρώ

- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

- Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2015 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 513 εκατ. ευρώ λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών όπως αποτυπώθηκαν και από την άσκηση του AQR που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι προβλέψεων 30 εκατ. ευρώ που είχαν σχηματιστεί την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Οι σωρευμένες δε προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 1.056 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2014.

- Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 28% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

- Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 46,5 εκατ. ευρώ έναντι 50,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενους τόκους ειδικής κατηγορίας χρεογράφων του ελληνικού Δημοσίου.

- Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 75,7 εκατ. ευρώ έναντι 77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας οριακή μείωση της τάξης του 1,7%.

- Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων και αποσβέσεων για πιστωτικούς κινδύνους μειώθηκε κατά 12% και διαμορφώθηκε σε 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 39,5 εκατ. ευρώ κατά την 30/06/2014.

- Οι αμοιβές και τα εν γένει έξοδα προσωπικού, είναι μειωμένα κατά 1,4 εκατ. ευρώ περίπου και διαμορφώθηκαν σε 21,2 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2015, έναντι 22,7 εκατ. ευρώ του α' εξαμήνου του 2014, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 6,4%.

- Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 11,5 εκατ. ευρώ περίπου στο εξάμηνο του 2015παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 8,9% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο.

- Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,56 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 21,3% σε σχέση με την 31/12/2014, λόγω των εκροών που σημειώθηκαν εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια του Α' εξαμήνου 2015.

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ για το εξάμηνο που έληξε την 30/06/2015.

Για τα αποτελέσματα η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι:

«Το σημείο από το οποίο ξεκινάει η προσπάθεια της Attica Bank για την κεφαλαιακή της θωράκιση είναι αναμφίβολα διαφορετικό. Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης θα αποτελέσει την αφετηρία για τη θεμελίωση της διακριτής αναπτυξιακής της πορείας, ως μια τράπεζα σύγχρονη, καινοτόμα, ευέλικτη, φιλική, και αποτελεσματική. Η Τράπεζα δεν είχε ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 434 εκατ. ευρώ που είχε αποφασιστεί για την κάλυψη των αναγκών που είχαν προκύψει βάσει του δυσμενούς σεναρίου (ελάχιστο όριο δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας 5,5%) της προηγούμενης άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων που είχε διεξάγει η Τράπεζα της Ελλάδος το 2014, με αναφορά τα οικονομικά στοιχεία της 30ης Ιουνίου 2013.

Συνεπώς, το ύψος των κεφαλαίων των 434 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στο ύψος της κεφαλαιακής υστέρησης που προέκυψε από την συνολική αξιολόγηση που διεξήγαγε η εποπτική αρχή το έτος 2015 με στοιχεία αναφοράς της 30/06/2015. Το ύψος των σημερινών κεφαλαιακών αναγκών με βάση την αξιολόγηση του έτους 2015 από την Τράπεζα της Ελλάδος προσδιορίζεται σε 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο (ελάχιστο όριο δείκτη CET1 9,5%) και σε 1.021 εκατ. ευρώ στο σενάριο δυσμενών εξελίξεων (ελάχιστο όριο δείκτη CET1 8% έναντι 5,5% στο αντίστοιχο σενάριο της άσκησης του 2014), χωρίς μάλιστα να έχουν προσμετρηθεί οι ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της Τράπεζας.

Όλα τα στοιχεία της Τράπεζας επιβεβαιώνουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε επίπεδο δομών, οργάνωσης και λειτουργίας όσο και τον επιτυχή στρατηγικό σχεδιασμό που ακολουθείται, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να παράγει αποτελέσματα στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού , κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην επαναφορά της σε οργανική κερδοφορία και αυξανόμενη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου.

Η Τράπεζα με την ενεργή στήριξη και εμπιστοσύνη του βασικού της μετόχου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, των λοιπών μετόχων της, αλλά και προσελκύοντας νέα ιδιωτικά κεφάλαια με στρατηγικό κυρίως προσανατολισμό, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει το συνολικό ύψος των κεφαλαιακών αναγκών που έχουν προκύψει από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Οι προϋποθέσεις για να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα υπάρχουν και θα ενισχυθούν. Σε περίπτωση μη επίτευξης όμως του στόχου της κάλυψης εξ ολοκλήρου των κεφαλαιακών αναγκών από ιδιωτικά κεφάλαια, η Τράπεζα, για το όποιο κεφαλαιακό έλλειμμα, θα εξαντλήσει τις σχετικές δυνατότητες του νέου πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, κάνοντας χρήση του.

Μετά την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή της η Τράπεζα θα είναι σε θέση να υποστηρίξει ουσιαστικά την πραγματική οικονομία χρηματοδοτώντας, κυρίως υγιείς επιχειρήσεις στους κλάδους που θα οδηγήσουν την ανάπτυξη τα επόμενα έτη αλλά και νοικοκυριά. Σε κάθε περίπτωση η συνολική ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και η συνεπακόλουθη αύξηση της ρευστότητας, θα δημιουργήσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις λειτουργίας της οικονομίας της χώρας και θα υποβοηθήσουν σημαντικά στην επαναφορά της στην ανάπτυξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ