Τράπεζα Κύπρου: Πώληση περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία

Τράπεζα Κύπρου: Πώληση περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία
Συμφωνία για την πώληση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Societatea Companiilor Hoteliere Grand S.R.L. ("GHES"), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε στη Ρουμανία και ιδιοκτήτρια του JW Marriott Bucharest Grand Hotel στην STRABAG SE, που συστάθηκε στην Αυστρία, υπέγραψε η Τράπεζα Κύπρου.

Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν (α) δανειακή σύμβαση μεταξύ της GHES, ως δανειζόμενου, και της Τράπεζας Κύπρου Ρουμανία ως δανειστή, (β) 1,474,482 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 35,292% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της GHES, που εκδόθηκαν από την GHES σε εταιρεία συνδεδεμένη με την Τράπεζα, και (γ) σύμβαση δανείου μειωμένης εξασφάλισης μεταξύ της GHES, ως δανειζόμενου και εταιρείας συνδεδεμένης με την Τράπεζα ως δανειστή. Η ολοκλήρωση της πώλησης υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προνοιών που αναφέρονται στην συμφωνία.

Η τράπεζα επισημαίνει ταυτόχρονα ότι το τίμημα πώλησης ανέρχεται σε €95 εκατ. και υπόκειται σε αναπροσαρμογές που δύναται να γίνουν με την ολοκλήρωση της πώλησης η οποία αναμένεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014 και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από το τέλος Οκτωβρίου 2014. Τα έσοδα από την πώληση θα ενισχύσουν την ρευστότητα της Τράπεζας. Η λογιστική ζημιά από την πώληση ανέρχεται σε €1 εκατ. αλλά προκύπτει θετική επίπτωση ύψους περίπου €7 εκατ. στην κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος λαμβάνοντας υπόψη την μείωση στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Η ανακοίνωση

Η Τράπεζα Κύπρου («η Τράπεζα» ή «το Συγκρότημα») έχει υπογράψει συμφωνία για την πώληση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Societatea Companiilor Hoteliere Grand S.R.L. ("GHES"), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε στη Ρουμανία και ιδιοκτήτρια του JW Marriott Bucharest Grand Hotel στην STRABAG SE, που συστάθηκε στην Αυστρία.

Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν (α) δανειακή σύμβαση μεταξύ της GHES, ως δανειζόμενου, και της Τράπεζας Κύπρου Ρουμανία ως δανειστή, (β) 1,474,482 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 35,292% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της GHES, που εκδόθηκαν από την GHES σε εταιρεία συνδεδεμένη με την Τράπεζα, και (γ) σύμβαση δανείου μειωμένης εξασφάλισης μεταξύ της GHES, ως δανειζόμενου και εταιρείας συνδεδεμένης με την Τράπεζα ως δανειστή. Η ολοκλήρωση της πώλησης υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προνοιών που αναφέρονται στην συμφωνία.

Το τίμημα πώλησης ανέρχεται σε €95 εκατ. και υπόκειται σε αναπροσαρμογές που δύναται να γίνουν με την ολοκλήρωση της πώλησης η οποία αναμένεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014 και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από το τέλος Οκτωβρίου 2014. Τα έσοδα από την πώληση θα ενισχύσουν την ρευστότητα της Τράπεζας. Η λογιστική ζημιά από την πώληση1 ανέρχεται σε €1 εκατ. αλλά προκύπτει θετική επίπτωση ύψους περίπου €7 εκατ. στην κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος λαμβάνοντας υπόψη την μείωση στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Η πώληση εμπίπτει στην στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωσή του σε κύριες αγορές και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων, με την πώληση να υλοποιείται χρονικά όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης. Είναι επίσης εναρμονισμένη με την απόφαση του Συγκροτήματος να περιορίσει σταδιακά την παρουσία του στην Ρουμανία και τελικά να εξέλθει από την Ρουμάνικη αγορά. Η πώληση επιτυγχάνει την αποξένωση από ένα σημαντικό και εξειδικευμένο περιουσιακό στοιχείο στην Ρουμανία ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ρευστότητα του Συγκροτήματος κατά €95 εκατ.

Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) του Νόμου 326/2009 (όπως τροποποιήθηκε), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm΄s length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «οριζόμενου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του Νόμου.


1.Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα Οικονομικά Αποτελέσματα του Συγκροτήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ