Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη 93 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024

Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη 93 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024

H τράπεζα, κάνει αναφορά και στη συμφωνία για αγορά της CNP Cyprus Insurance Holdings για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα στην Κύπρο

Αύξηση στα κέρδη της για το τρίμηνο του 2024, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα, με τη θετική ώθηση να δίνουν τα υψηλότερα έσοδα από τόκους, με την Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) να φθάνει το 25% και την καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή (TBVPS) να είναι αυξημένη κατά 34% σε ετήσια βάση.

Το κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε €93,3 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος €69,7 εκατ. πέρσι. και €124,8 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, κάνει αναφορά και στη συμφωνία για αγορά της CNP Cyprus Insurance Holdings για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα στην Κύπρο αλλά και στο πλαίσιο συμφωνίας για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του προσωπικού.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €151,0 εκατ., αυξημένα κατά 40% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με €108,1 εκατ. πέρσι.

Η ετήσια αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες και άλλες τράπεζες και χρεόγραφα, μετά τις συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τους αυξημένους τόκους στο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον, τα έσοδα από τόκους από το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι υψηλότερα κυρίως λόγω της αύξησης των βασικών επιτοκίων δανεισμού.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (σε ετησιοποιημένη βάση) ανήλθε σε 3,12% σε σύγκριση με 2,22% για το τρίμηνο του 2023 και επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω των αλλαγών στο περιβάλλον των επιτοκίων, και ταυτόχρονα από τη μείωση του μέσου όρου τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων.

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων ανήλθε σε €28,3 εκατ. και αυξήθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με €26,8 εκατ. πέρσι. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στα αυξημένα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων άλλων εσόδων, ενώ η αύξηση στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες.

Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων ανήλθαν σε €4,4 εκατ. σε σύγκριση με €3,4 εκατ. το τρίμηνο του 2023.

Η καθαρή αύξηση των καθαρών κερδών από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων οφειλόταν κυρίως από την καθαρή μείωση των καθαρών ζημιών από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 που αφορούσαν ζημιές ύψους €0,9 εκατ. που πραγματοποιήθηκαν κυρίως από την πώληση ομολόγων της Credit Suisse ύψους που κατείχαν οι ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου.

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών ανήλθαν σε €16,8 εκατ., αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση σε σχέση με €17,9 εκατ. το περσινό τρίμηνο. Η μείωση ήταν κυρίως λόγω των μειωμένων τραπεζικών δικαιωμάτων και προμηθειών, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων προμηθειών που σχετίζονται με πιστώσεις και άλλες τραπεζικές προμήθειες.

Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €2,5 εκατ. σε σύγκριση με €2,8 εκατ. πέρσι, μειωμένα κατά 10% σε ετήσια βάση.

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε €4,5 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 72% σε σύγκριση με €2,6 εκατ. το περσινό τρίμηνο, κυρίως λόγω του υψηλότερου καθαρού κέρδους από τη διάθεση αποθεμάτων ακινήτων.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων ανήλθε στα €179,3 εκατ. αυξημένο κατά 33% σε σύγκριση με €134,9 εκατ. πέρσι, κυρίως λόγω της αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους, στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων και στα άλλα έσοδα.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα του τριμήνου ανήλθαν σε €71,1 εκατ., αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με €64,3 εκατ. πέρσι, κυρίως λόγω της αύξησης στα έξοδα προσωπικού και στα διοικητικά και άλλα έξοδα.

Τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε €32,5 εκατ. και σε σύγκριση με €30,4 εκατ. την τριμηνία του 2023, σημείωσαν αύξηση 7% και αντιπροσώπευαν το 46% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (1η τριμηνία 2023: 47%).

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για την τριμηνία του 2024 ανήλθαν σε €33,5 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 19% σε σύγκριση με €28,2 εκατ. για την τριμηνία του 2023.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε στο 39,68%, σε σύγκριση με 47,71% για την τριμηνία του 2023.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα, αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων, τη συνεισφορά στο ΣΕΚ, τα έξοδα Μετασχηματισμού και τα έξοδα αναδιάρθρωσης για την τριμηνία του 2024 και την τριμηνία του 2023, μειώθηκε στο 32,51% και 39,57% αντίστοιχα.

Προβλέψεις

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων ανήλθαν σε €3,1 εκατ. για την τριμηνία του 2024, σε σύγκριση με €9,8 εκατ. για την τριμηνία του 2023.

Η επιβάρυνση των ζημιών απομείωσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο για την τριμηνία του 2024 ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης του βασικού επιτοκίου της ΕΤ κατά την το Φεβρουάριο του 2024, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παρούσας αξίας των εξασφαλίσεων στο χαρτοφυλάκιο στο Στάδιο 3, καθώς επίσης τη γενική επιδείνωση του καθαρού χαρτοφυλακίου και της καταχώρησης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) για νέο δανεισμό.

Άλλα οικονομικά μεγέθη

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,9 δισ. στις 31 Μαρτίου 2024 (31 Δεκεμβρίου 2023: €15,3 δισ.) και μειωθήκαν κατά 3% από τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τα μεικτά δάνεια στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθαν σε €6.165 εκατ. σε σύγκριση με €6.166 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023, και παρέμειναν σταθερά, καθώς οι αποπληρωμές αντισταθμίζουν τα νέα δάνεια και απαιτήσεις.

Ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στις 31 Μαρτίου 2024 ήταν στο 40,3%, σε σύγκριση με 39,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκιο που κατέχεται προς πώληση, ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις παρέμεινε ο ίδιος στις 31 Μαρτίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στα €208 εκατ. τα νέα δάνεια

Το σύνολο του νέου δανεισμού που πραγματοποιήθηκε κατά την τριμηνία του 2024 ανήλθε σε €208 εκατ., από τα οποία τα €39 εκατ. αφορούν το συνολικό νέο πράσινο δάνειο της Τράπεζας που αντιπροσωπεύει το 19% του συνολικού νέου δανεισμού, σημειώνοντας μείωση 34% σε σύγκριση με νέο δανεισμό ύψους €315 εκατ. την τριμηνία του 2023.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι παραμένει επικεντρωμένη στη λιανική τραπεζική με σταθερή πελατειακή βάση και σημαντικό μερίδιο αγοράς στα νοικοκυριά (36% στις καταθέσεις και 33% στα δάνεια).

Πλεόνασμα ρευστότητας €7 δισ.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθε στο 580%, σε σύγκριση με 542% στις 31 Δεκεμβρίου 2023, που είναι πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο του 100%.

Στις 31 Μαρτίου 2024 το πλεόνασμα ρευστότητας του ΔΚΡ ανήλθε σε €7,2 δισ., σε σύγκριση με €7,4 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΜΕΧ

Τα ΜΕΔ όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τον Όμιλο, ανήλθαν στα €450 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με €464 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023, μειωμένα κατά 3% από το τέλος του 2023 (τα ΜΕΔ εξαιρουμένου των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν σε €0,2 δισ. στις 31 Μαρτίου 2024 και στις 31 Δεκεμβρίου 2023).

Ο δείκτης MEΔ στις 31 Μαρτίου 2024 για τον Όμιλο ήταν 7,3% (31 Δεκεμβρίου 2023: 7,5%). Ο δείκτης των MEΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ, στις 31 Μαρτίου 2024 ήταν 2,6% (31 Δεκεμβρίου 2023: 2,6%).

Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκιο που κατέχεται προς πώληση, ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε στο 7,2% στις 31 Μαρτίου 2024 (31 Δεκεμβρίου 2023: 7,5%), ενώ ο δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 2,5% στις 31 Μαρτίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2023

Ο δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΔ του Ομίλου ήταν στο 32% στις 31 Μαρτίου 2024 (31 Δεκεμβρίου 2023: 30%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 41% στις 31 Μαρτίου 2024 (31 Δεκεμβρίου 2023: 40%).

Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκιο που κατέχεται προς πώληση ο δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΔ στις 31 Μαρτίου 202 ήταν 33% (31 Δεκεμβρίου 2023: 30%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ στις 31 Μαρτίου 2024 ο δείκτης ήταν 42% (31 Δεκεμβρίου 2023: 41%).

Κεφάλαια

Σε σχέση με τα κεφάλαια, ο αναπροσαρμοσμένος Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται στο 24,62% και ο αναπροσαρμοσμένος Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου στο 30,2%, που υπερβαίνουν σημαντικά τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Ξεκίνησε δυναμικά το 2024, δύο επιτεύγματα ορόσημα

«Το 2024 ξεκίνησε δυναμικά για την Ελληνική Τράπεζα, καταγράφοντας κέρδη ύψους €93,3 εκατ. για την πρώτη τριμηνία, κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων εσόδων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα και δυναμικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου παρά τις συνεχείς προκλήσεις και την αβεβαιότητα που πηγάζει από το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον», αναφέρει σε δήλωσή του ο Αντώνης Ρούβας, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου.

Προσθέτει ότι το 2024 χαρακτηρίζεται από δύο επιτεύγματα ορόσημα για τον Όμιλο.

Πρώτον, σημειώνει, μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και τη διαμεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και της ΕΤΥΚ. «Αυτό μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, ταυτόχρονα με τον μετασχηματισμό και τη συνεχή καινοτομία της Τράπεζας, δίνοντας προτεραιότητα στην πελατοκεντρική προσέγγιση και στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού», σημειώνει.

Η δεύτερη, αλλά εξίσου σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με τον κ. Ρούβα, αφορά τη συμφωνία της Τράπεζας με την CNP Assurances για τη θυγατρική της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited, που δραστηριοποιείται σε Κύπρο και Ελλάδα. «Αυτό θα επιτρέψει στην Ελληνική Τράπεζα να ενισχύσει σημαντικά τις ασφαλιστικές δραστηριότητές της και θα καταστεί ένας ηγετικός χρηματοπιστωτικός όμιλος με ισχυρή παρουσία, τόσο στον τραπεζικό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα στην Κύπρο. Αυτή η συναλλαγή ταιριάζει απόλυτα με το επιχειρηματικό μας μοντέλο και προσφέρει σημαντικές συνέργειες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ενισχύοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ευρεία πελατειακή μας βάση. Με την ολοκλήρωση, η Ελληνική Τράπεζα αναμένεται να έχει ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου, με μερίδια αγοράς περίπου 30% και περίπου 23% στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών, αντίστοιχα», υπογραμμίζει.

Στη δήλωσή του αναφέρει ακόμη ότι «παραμένουμε σε εγρήγορση για ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση της Τράπεζας, εξαιτίας των προκλήσεων στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον και το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο. Η περαιτέρω μείωση του δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων μας παραμένει προτεραιότητα για εμάς».

«Η ισχυρή μας δέσμευση ότι η εταιρική υπευθυνότητα, η βιωσιμότητα και η πράσινη ανάπτυξη αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες της συνολικής λειτουργίας της Ελληνικής Τράπεζας, αντικατοπτρίζεται στην αναθεωρημένη Στρατηγική ESG, η οποία κατέστη αναπόσπαστο μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας, ενσωματώνοντας συγκεκριμένους στόχους σε όλα τα επίπεδα των εργασιών μας», τονίζει.

«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου μέσω της υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση)», αναφέρει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ