Συμφωνία των 4 συστημικών τραπεζών με τη Waterwheel Capital για την τιτλοποίηση Solar

Συμφωνία των 4 συστημικών τραπεζών με τη Waterwheel Capital για την τιτλοποίηση Solar

Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ύψους 1,2 δισ. Η Cepal θα αναλάβει τη διαχείριση.

Την πώληση στη Waterwheel Capital του 95% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και του 95% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) που θα εκδοθούν στο πλαίσιο ταυτόχρονης τιτλοποίησης από τις τράπεζες ενός χαρτοφυλακίου κυρίως μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου €1,2 δισ. κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2021 («Συναλλαγή Solar») ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Solar, η Cepal Hellas θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Η ανακοίνωση

Οι εταιρείες ΑLPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνουν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ήτοι αντίστοιχα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Εθνική Tράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία και Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία (οι «Τράπεζες») με τη Waterwheel Capital Management, L.P., ενεργούσα ως διαχειριστής επενδύσεων (investment manager) για λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρείας την οποία διαχειρίζεται (η «Waterwheel Capital») αναφορικά με την πώληση στη Waterwheel Capital του 95% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και του 95% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) που θα εκδοθούν στο πλαίσιο ταυτόχρονης τιτλοποίησης από τις Τράπεζες ενός χαρτοφυλακίου κυρίως μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου €1,2 δισ. κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 (η «Συναλλαγή Solar»).

Οι Τράπεζες θα διακρατήσουν το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.

H Συναλλαγή Solar αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2024 και τελεί υπό συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων, η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την παροχή της εγγύησης του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής» (Ν. 4649/2019) για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) και η έκδοση της εποπτικής έγκρισης για τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου («Significant Risk Transfer - SRT») του υποκείμενου χαρτοφυλακίου δανείων από τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό («SSM»).

Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Solar, η εταιρία διαχείρισης Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., η οποία έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του ν. 4354/2015, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Η Συναλλαγή Solar εντάσσεται στη στρατηγική των Τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους.

Εκ μέρους των Τραπεζών, ενεργούν η Alantra ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Allen & Overy και Καρατζάς & Συνεργάτες ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ