Moody’s: Η επόμενη μέρα για τις τράπεζες - Τα «κόκκινα» δάνεια, οι καταθέσεις και τα κέρδη

Moody’s: Η επόμενη μέρα για τις τράπεζες - Τα «κόκκινα» δάνεια, οι καταθέσεις και τα κέρδη

Σε αξιολόγηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών προχώρησε η Moody’s, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Τα βασικά σημεία που βλέπει η Moody’s στα πιστωτικά πλεονεκτήματα των τραπεζών είναι η σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων της κάθε τράπεζας, η αύξηση των καταθέσεων των πελατών και η πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αλλά και τα ισχυρότερα βασικά κέρδη και οι σχετικά χαμηλές προβλέψεις που στηρίζουν την τελική γραμμή κερδοφορίας των τραπεζών.

Από εκεί και πέρα, οι πιστωτικές προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι εγχώριες συστημικές τράπεζες είναι: 1) ο υψηλός πληθωρισμός και τα υψηλά επιτόκια, που πιθανόν να επιβαρύνουν την ποιότητα του ενεργητικού, 2) η κάλυψη των προβλέψεων για τα εναπομείναντα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και 3) το υψηλό επίπεδο των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs) υπονομεύει την ποιότητα της κεφαλαιακής βάσης.

Η Moody’s εξακολουθεί να διατηρεί θετικές τις προοπτικές σε Eurobank και Εθνική Τράπεζα και σταθερές σε Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς.

H αξιολόγηση των καταθέσεων των τριών πρώτων είναι Ba2, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς είναι μια βαθμίδα χαμηλότερα σε Ba3.

Για τις Εθνική Τράπεζα που οι προοπτικές είναι θετικές αναφέρει ότι οι αξιολογήσεις καταθέσεων Ba2 της τράπεζας είναι δύο βαθμίδες υψηλότερες από τις βασικές πιστοληπτικές διαβαθμίσεις b1.

Για τη Eurobank (θετικές προοπτικές) η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (BCA), όπως προτείνεται από την προηγμένη ανάλυση Loss Given Failure (LGF), η οποία λαμβάνει υπόψη τα σχέδια χρηματοδότησης της τράπεζας στο πλαίσιο της ελάχιστης απαίτησής της για ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) έως το τέλος του 2025, ενώ για την Εθνική Τράπεζα κυρίως τη δεξαμενή καταθέσεων πελατών και του εκδοθέντος χρέους, καθώς και των σχεδίων χρηματοδότησης.

Οι αξιολογήσεις δεν ενσωματώνουν καμία στήριξη από την κυβέρνηση της Ελλάδας, αντανακλώντας την περιορισμένη ικανότητα της κυβέρνησης να παράσχει τέτοια στήριξη. Ο δείκτης BCA της ΕΤΕ και της Eurobank με b1 αντανακλά τα σημαντικά μειωμένα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της (NPEs), τα οποία μειώθηκαν στο 5,2% και 5,1%, αντίστοιχα των ακαθάριστων δανείων τον Δεκέμβριο του 2022 και τη σταδιακή βελτίωση της βασικής κερδοφορίας.

Η BCA των ΕΤΕ και Eurobank λαμβάνει επίσης υπόψη τα «άνετα» εποπτικά κεφάλαια τους, με την πρώτη να έχει έναν δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 16,6% τον Δεκέμβριο του 2022 και η Eurobank 15,5% το Μάρτιο φέτος. Παρ’ όλα αυτά, τα κεφάλαιά τους ενσωματώνουν επίσης υψηλό ποσοστό αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs), γεγονός που περιορίζει το εμπράγματο απόθεμα απορρόφησης ζημιών.

Η θετική προοπτική της αξιολόγησης των δύο τραπεζών αντανακλά την προσδοκία ότι θα συνεχίσει να βελτιώνει το πιστωτικό της προφίλ τους κατά τους επόμενους 12-18 μήνες και θα διατηρήσουν τα υγιή κεφάλαια και τη ρευστότητά τους, καθώς και ότι θα βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα του ενεργητικού της αξιοποιώντας το οικονομικό και πιστωτικό δυναμικό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι πιθανό να επωφεληθεί σημαντικά από τη διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ. Οι παράγοντες αυτοί ασκούν ανοδικές πιέσεις στον δείκτη BCA των δύο τραπεζών, στηρίζοντας τις θετικές προοπτικές.

Για την Alpha Bank, οι αξιολογήσεις καταθέσεων Ba2 είναι τοποθετημένες δύο βαθμίδες υψηλότερα από το b1 βασικό σενάριο του (BCA), όπως προτείνεται από την προηγμένη ανάλυση Loss Given Failure (LGF), λόγω των καταθέσεων πελατών της και του χρέους της που είναι αποδεκτό από την MREL.

Μέσω του σχεδίου μετασχηματισμού της, η τράπεζα βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα του ενεργητικού της και την ικανότητα δημιουργίας κερδών. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) της Alpha Bank μειώθηκαν σε περίπου 7,6% των ακαθάριστων δανείων το Μάρτιο του 2023 από 12,2% το Μάρτιο του 2022, από το υψηλό του 42,5% τον Δεκέμβριο του 2020.

Η BCA της τράπεζας αντικατοπτρίζει επίσης την επαρκή κεφαλαιοποίησή της, με αναφερόμενο pro forma (fully loaded) δείκτη κεφαλαίου κατηγορίας 1 (CET1) 12,8% το Μάρτιο του 2023, σε σύγκριση με 10,9% το Μάρτιο του 2022. Μετά την εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, η τράπεζα επικεντρώθηκε στη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της κατά τα επόμενα δύο έως τρία έτη.

Οι σταθερές προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της τράπεζας εξισορροπούν το βελτιωμένο πιστωτικό της προφίλ με τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά, όσον αφορά την περαιτέρω μείωση των προβληματικών δανείων της και την ενίσχυση της κάλυψης των προβλέψεών της. Ο δείκτης BCA της τράπεζας είναι, επί του παρόντος, καλά τοποθετημένος σε b1 και η μεγαλύτερη ανοδική πίεση στην BCA της θα προέλθει από τα ισχυρότερα αποθέματα ενσώματων κεφαλαίων και το ιστορικό βελτίωσης των επαναλαμβανόμενων κερδών.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων είναι Ba3, δύο βαθμίδες υψηλότερη από τη βασική πιστοληπτική της αξιολόγηση (BCA) b2, όπως προτείνεται από την προηγμένη αξιολόγηση ζημιών σε περίπτωση αποτυχίας (LGF). Αυτό οφείλεται κυρίως στη δεξαμενή καταθέσεων της τράπεζας στην Ελλάδα (Ba3 θετική) και τις υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης μέσω των ομολόγων της Tier 2 και Additional Tier 1 (AT1) που εκδόθηκαν από την Piraeus Financial Holdings S.A. (PFH, B2 σταθερό).

Ο δείκτης BCA της τράπεζας λαμβάνει υπόψη τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού της, λόγω των διορθωτικών δράσεων που αναλήφθηκαν για τη μείωση του δείκτη NPEs σε περίπου 6,6% το Μάρτιο φέτος από 12,7% το Μάρτιο του 2022. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει επίσης καταφέρει να βελτιώσει σταδιακά την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της και να μειώσει σημαντικά τη βάση κόστους της. Παρόλο που η τράπεζα δέχθηκε σημαντικό κεφαλαιακό πλήγμα κατά την εξυγίανση του ισολογισμού της, κατάφερε να αυξήσει σταδιακά τον πλήρως επιβαρυμένο δείκτη κεφαλαίου της (CET1) σε 12,2% το Μάρτιο φέτος από 9,8% το Μάρτιο του 2022.

Ωστόσο, η κεφαλαιακή διάρθρωση της τράπεζας ενσωματώνει ένα υψηλό ποσοστό αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs), γεγονός που περιορίζει το απτό απόθεμα ασφαλείας απορρόφησης ζημιών, σε σχέση με τους ομότιμους ανταγωνιστές. Περισσότερες δράσεις μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό και ενίσχυσης του κεφαλαίου σύμφωνα με το σχέδιο 2025 της τράπεζας θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω τη φερεγγυότητα και την αναπτυξιακή της ικανότητα.

Οι σταθερές προοπτικές αποτυπώνουν την άποψη της Moody’s ότι η BCA της τράπεζας είναι καλά τοποθετημένη στο b2, εξισορροπώντας τη βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού της και τη λειτουργική της κερδοφορία με σχετικά αδύναμους ακόμη δείκτες ενσώματου κεφαλαίου προσαρμοσμένους από τη Moody’s που επιβαρύνουν το πιστωτικό της προφίλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ