Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και στις μικρές επιχειρήσεις

Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και στις μικρές επιχειρήσεις
Επεκτείνεται η δυνατότητα έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού και στις μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΤΕ λαμβάνοντας υπόψη τον ν.4449/2017.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι όταν μία μικρή επιχείρηση αναθέσει οικειοθελώς τη διενέργεια ελέγχου των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή, τότε ο έλεγχος αυτός θα θεωρείται υποχρεωτικός και θα μπορεί να ζητήσει και τη λήψη φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65α του ν.4174/2013.

Σημειώνεται ότι βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας το φορολογικό πιστοποιητικό λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο.

Μικρές επιχειρήσεις βάσει του ν.4308/2014 είναι οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους, δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού: Από 350.000 έως 4.000.000 ευρώ,
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: Από 700.000 έως 8.000.000 ευρώ,
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: Από 10 άτομα έως 50 άτομα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ