Αυτή είναι η ηγεσία του υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων -Τα βιογραφικά

Αυτή είναι η ηγεσία του υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων -Τα βιογραφικά
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., το οποίο ορίστηκε στις 10 Οκτωβρίου 2016 από το Υπουργείο Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαϊκών Θεσμών, ξεκίνησε άμεσα την διαδικασία επιλογής των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τον σκοπό αυτό επελέγησαν, όπως ορίζειο Νόμος, δύο εταιρείες διεθνούς κύρους και φήμης (Stanton Chase & KPMG) για ναπαρέχουν τις υπηρεσίες τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και στον καθορισμό τηςπολιτικής αμοιβών (αντίστοιχα).

Με τη συνεργασία των παραπάνω εταιριών, το Εποπτικό Συμβούλιο ολοκλήρωσεσειρά συνεντεύξεων των προτεινόμενων υποψηφίων και διαμόρφωσε τη πολιτικήαμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των ελληνικών και διεθνώναντίστοιχων πολιτικών (benchmarks).

Οι υποψήφιοι επελέγησαν με βάση την αδιαμφισβήτητη επαγγελματική καιπροσωπική τους πορεία, τη δυνατότητά τους να αντιλαμβάνονται αφενός τοεπιχειρηματικό γίγνεσθαι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αφετέρου τονευρύτερο οικονομικό ρόλο της εταιρίας στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας,καθώς και το ρόλο των κρατικών επιχειρήσεων και της Δημόσιας περιουσίας, εντόςτου πλαισίου των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελληνικήοικονομία και των απαιτούμενων διαρθρωτικών και δημοσιονομικών προσαρμογών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε τοδιορισμό των κάτωθι για την θέση του Προέδρου και των Εκτελεστικών Μελών τουΔιοικητικού Συμβουλίου:

1. Κος Γιώργος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Κα Ουρανία Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) και Μέλος τουΔιοικητικού Συμβουλίου

3. Κος Στέφανος Γιουρέλης, Διευθύνων Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) &Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία των ανωτέρω είναι τετραετής.Η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί εντός της επόμενηςεβδομάδας.

Τα βιογραφικά

1. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΓεννήθηκε το 1951. Σπούδασε στο Deree και είναι κάτοχος ΜΒΑ από τοUniversity of Massachusetts Amherst. Έχει εμπειρία σε σημαντικές θέσεις πολυεθνικών με τετραετή θητεία ως Δ/νων Σύμβουλος της Jacob SuchardΕλλάδος, καθώς και άλλα 17 έτη ως Δ/νων Σύμβουλος της Kraft FoodsΕλλάδος. Έχει διατελέσει μέλος του ΣΕΒΤ, CAOBISCO, ΕΑΣΕ, ΕΕΔΕ και ΣΔΕ.

2. Ουρανία Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος του ΔιοικητικούΣυμβουλίουΓεννήθηκε το 1971. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από τοCity University στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει εργαστεί στην επιχειρηματική καιεπενδυτική τραπεζική σε Ελλάδα και εξωτερικό σε μεγάλους οργανισμούςόπως η BNP Paribas, Eurobank και Deutsche Bank. Έχει διατελέσειΑναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος στη ΔΕΗ την περίοδο 2010-2015. Επίσης,τα τελευταία δύο χρόνια ήταν Partner στην Ernst & Young (ΕΥ).

3. Στέφανος Γιουρέλης, Διευθύνων Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) & Μέλοςτου Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη ΣχολήΜηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Εργάστηκε για 19 χρόνια στην Hewlett Packard, εκ των οποίων 4 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και4 χρόνια ως Δ/νων Σύμβουλος Αφρικής και Ελλάδος με έδρα το Dubai