Οι στόχοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2017

Οι στόχοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2017
Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου, καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι για το έτος 2017 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ως στόχο για το νέο έτος το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θέτει την συστηματικότερη συνάρθρωση του αγροτικού τομέα με την οικονομική ανάπτυξη, τους λοιπούς κλάδους του αγροδιατροφικού συστήματος και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Σύμφωνα με την απόφαση η επίτευξη των οικονομικών πτυχών του στόχου, πραγματοποιείται μόνο με όρους αειφορίας, παραγωγής υγιεινών και ασφαλών τροφίμων και περιορισμού των περιφερειακών ανισοτήτων. Στόχοι για τα διαρθρωτικά ζητήματα σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού κ. Αποστόλου είναι η δημιουργία ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων, μεμονωμένων ή/και ενταγμένων σε συλλογικά σχήματα (συνεταιριστικά, εταιρικά), σε συνάρτηση με τις γεωμορφολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις οποίες λειτουργούν, τα προϊόντα τα οποία παράγουν και τις αγορές στις οποίες απευθύνονται.

Επίσης η μετατόπιση της ηλικιακής σύνθεσης των αγροτών προς τις νεότερες ηλικίες, καθώς και η στοχευμένη ενίσχυση των δραστήριων αγροτών που αντιμετωπίζουν με αυξημένη επαγγελματικότητα την αγροτική παραγωγή Ως στόχος καθορίζεται η ανάδειξη των συνεταιρισμών και οργανώσεων παράγωγων σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης του αγροδιατροφικού συστήματος και, κατ επέκταση, του αγροτικού χώρου με την ενίσχυση του ενεργού ρόλου τους στην προμήθεια των αγροτικών εισροών, στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση και στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Με την παρέμβαση σε αυτούς τους τομείς, οι συνεταιρισμοί και οι οργανώσεις παράγωγων μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην εξυγίανση της αγοράς και στην εξάσφαλιση σημαντικού τμήματος της προστιθέμενης αξίας στους παράγωγους αλλά και η χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας με όρους αειφορίας, τεχνικής αποτελεσματικότητας και οικονομικής ορθολογικότητας.

Τέλος στόχος για το 2017 του ΥπΑΑΤ είναι και η διάχυση των ορθών γεωργικών πρακτικών και η ορθή εφαρμογή τους κατά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Στόχοι σε θέματα εμπορίου και προώθησης εξαγωγών Το ΥπΑΤΤ θέτει ως στόχους την εξυγίανση των όρων ανταγωνισμού στο εμπόριο των αγροτικών προϊόντων, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας, την βελτιστοποίηση της συνέργειας και της αποτελεσματικότητας των επιμέρους λειτουργιών της εμπορίας με προσανατολισμό τις εξαγωγές ενώ οι προτελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες που αφορούν τις υπηρεσίες του ΥπΑΑ&Τ να εκπληρώνουν το ρόλο τους σχετικά με τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και συγχρόνως να διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εξωτερικού εμπορίου.

Επίσης ως στόχος καθορίζεται η ανάπτυξη του τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης μέσω της προώθησης μέτρων αξιοποίησης και ορθής εμπορικής πρακτικής Ο κ. Αποστόλου θέτει ως στόχος του υπουργείοιυ του και την μεγιστοποίηση της απορρόφησης των κονδυλίων από την Έ.Έ. και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης τους. Τέλος οι στόχοι για την ασφαλή παραγωγή τροφίμων που ορίζει η ηγεσία του ΥπΑΑΤ είναι η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας των παραγομένων τροφίμων μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ελέγχου αυτών και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΥΠΑΑ&Τ & των Έποπτευόμενων Οργανισμών για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.