Πόσα χρήματα παίρνουν επιτηρητές και βαθμολογητές των Πανελλαδικών

Πόσα χρήματα παίρνουν επιτηρητές και βαθμολογητές των Πανελλαδικών
Το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσαν την απόφαση για τον καθορισμό της αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2017, Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών - δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται ότι για τις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2017 η βαθμολογητές θα λάβουν 2,10 € ανα γραπτό δοκίμιο ενώ οι επιτηρητές θα αποζημιωθούν με 14,00 € για κάθε μέρα εξετάσεων. Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (KEE) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων

α) Πρόεδρος: 800,00 €

β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €

γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 €

δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο ειση-γούνται θέματα: 200,00 €

ε) Γραμματέας: 600,00 € στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 €

ζ) Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών του Δημοσίου ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση της ΚΕΕ στο έργο της για κάθε της για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα: 12,00 €

Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

α) Πρόεδρος: 800,00 €

β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €

γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 €

δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο ειση-γούνται θέματα: 200,00 €

ε) Γραμματέας: 600,00 € στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 €

ζ) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα: 12,00 €

Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων αποφοίτων Γεν. Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

α) Πρόεδρος: 800,00

β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €

γ) Τακτικά Μέλη και Γραμματέας: 600,00 €

δ) Έκτακτα μέλη- εισηγητές θεμάτων για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €

ε) Βοηθ. Γραμματέα: 400,00 € στ) Γιατρός για την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων, για κάθε ημέρα εξέτασης: 36,00 €

ζ) Υπάλληλοι του ΥΠΠΕΘ για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 350,00 €

Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ειδικών κατηγοριών

α) Πρόεδρος: 800,00 €

β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €

γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 €

δ) Έκτακτα μέλη- εισηγητές, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €

ε) Γραμματέας: 400,00 € στ) Βοηθοί Γραμματείς: 300,00 €

ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του ΥΠΠΕΘ ή Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής: 250,00 €

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων των Ειδικών Κατηγοριών

α) Πρόεδρος: 800,00 €

β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €

γ) Μέλος: 600,00 €

δ) Γραμματέας: 400,00 €

ε) Βοηθοί Γραμματείς: 300,00 €

στ) 'Εκτακτα μέλη - εισηγητές για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €

ζ) Γιατρός για κάθε ημέρα εξέτασης: 36,00 €

η) Διοικητικοί Υπάλληλοι του ΥΠΠΕΘ ή Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 250,00 €

Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από Υπαλλήλους της Κεντρικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς Δ.Ε. και το αναγκαίο προσωπικό από δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών του Δημοσίου ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πενήντα (50) ημέρες για καθένα: 12,00 €

Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

  • Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από Διοικητικούς Υπαλλήλους της Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και για την επικουρία της επιτροπής εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΠΕΘ ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για α κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα: 12,00 €
  • Περιφερειακοί Επόπτες εξετάσεων Γενικών Λυκείων ΠεριφερειακόςΕπόπτης Εξετάσεων: 546,00 €
  • Βοηθός Επόπτη: 360,00 €
  • Διοικητικός ή εκπαιδευτικός (επικουρία): 300,00 €
  • Επόπτες Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. Επόπτης: 267,00 € Βοηθός Επόπτη: 245,00 €

Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δ.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων

α) Πρόεδρος: 419,00 €

β) Μέλη: 320,00 €

γ) Γραμματέας: 296,00 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 246,00 €

ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 344,00 €

Επιτροπές Επαναληπτικών Εξετάσεων Διευθύνσεων Δ.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων

α) Πρόεδρος: 200,00 €

β) Μέλη: 180,00 €

γ) Γραμματέας: 180,00 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 130,00 €

ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδο-σης:180,00 €

Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παραγρ. 5 του άρθρου 13 και τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγρ. 2 του άρθρου 25 του του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α', όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 41/2011 ΦΕΚ 107 τ.Α')

α) Πρόεδρος: 344,00 €

β) Μέλη: 270,00 €

γ) Γραμματέας: 270,00 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 222,00 €

ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 344,00 €

στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης: 12,00 €

Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων ΕΠΑ.Λ

α) Πρόεδρος: 344,00 €

β) Μέλη: 270,00 €

γ) Γραμματέας: 270,00 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 222,00 €

ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 344,00 €

στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης: 12,00 €

Ομάδες επιτηρητών Επιτηρητής για κάθε μέρα εξετάσεων: 14,00 €

Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ειδικών μαθημάτων και Ομάδες βαθμολογητών - αναβαθμολογητών

α) Πρόεδρος: 490,00 €

β) Αντιπρόεδρος: 438,00 €

γ) Μέλος, Γραμματέας: 388,00 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 361,00 €

ε) Προϊστάμενοι βαθμολόγησης: 335,00 €

στ) Βαθμολογητές - Αναβαθμολογητές για κάθε βαθμολογούμενο (πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση) - ανα-βαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο: 2,10 €

ζ) Υπάλληλοι από διοικητικούς, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό, υπηρετικό προσωπικό (καθαρίστριες) για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες για καθένα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 16,00 €

Δείτε ολόκληρη την απόφαση