Τι ισχύει για την κάρτα και το επίδομα ανεργίας σε σπουδαστές ΙΕΚ

Τι ισχύει για την κάρτα και το επίδομα ανεργίας σε σπουδαστές ΙΕΚ
Όλες τις λεπτομέρειες για το δικαίωμα χορήγησης κάρτας ανεργίας και επιδόματος ανεργίας, αλλά και την καταβολή άλλων επιδομάτων που χορηγούνται από τον Οργανισμό σε σπουδαστές των ΙΕΚ, προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, μετά από απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ., οι οποίοι είναι τακτικά επιδοτούμενοι άνεργοι και εφόσον δεν έχει λήξει η τακτική επιδότησή τους, συνεχίζουν οι ως άνω να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου. Ως εκ τούτου συνεχίζεται η καταβολή της εγκριθείσας τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της τακτικής επιδότησης τους, αντιμετωπίζονται ως οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι- σπουδαστές Ι.Ε.Κ.

Οι εργαζόμενοι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. των οποίων λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας τους κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου μέχρι τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους. Μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους αντιμετωπίζονται ομοίως ως μη επιδοτούμενοι άνεργοι.

Σπουδαστές των ΙΕΚ οι οποίοι πριν την έναρξη των σπουδών τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι ως μη επιδοτούμενοι, παραμένουν στα μητρώα ανέργων του χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια κατάρτισής τους στα ΙΕΚ στο χρόνο ανεργίας τους.

Ο χρόνος κατάρτισης των επιδοτούμενων ανέργων που παρακολουθούν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης (παρ. 3 άρθρο 30 του Ν.4144/2013) λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

Εφόσον έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με τις ως άνω ρυθμίσεις, πρέπει να ανακληθούν οι πράξεις αυτές με όλες τις απορρέουσες από την ανάκληση έννομες συνέπειες.

Να διερευνηθεί η ανάγκη περαιτέρω θεσμικής ρύθμισης του θέματος των σπουδαστών ως μη επιδοτούμενων ανέργων.

Μετά τα παραπάνω και αναφορικά με τους τακτικά επιδοτούμενους και εγγεγραμμένους ανέργους σπουδαστές των ΙΕΚ σημειώνουμε τα κάτωθι:

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Ι.Ε.Κ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι σπουδαστές των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, που περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, δύνανται πλέον να λαμβάνουν επιδότηση ανεργίας εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, ανεξάρτητα αν η φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ. ξεκινάει κατά τη διάρκεια της επιδότησης τους ή προηγείται αυτής.

Αναλυτικότερα, και όπως αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση:
- Αν επιδοτούμενος άνεργος εγγραφεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε δημόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή της τακτικής επιδότησης ανεργίας παράλληλα με την κατάρτισή του και θα διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου καθόλη τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης.
- Αν σπουδαστής Ι.Ε.Κ., κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, εφόσον ταυτόχρονα απασχολούνταν σε εξαρτημένη απασχόληση και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, πληροί τις προϋποθέσεις να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας, τότε δύναται να εγγραφεί κανονικά στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας παράλληλα με τη φοίτηση του.
- Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ο σπουδαστής Ι.Ε.Κ. θα μπορεί να παραμείνει εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ωστόσο η διάρκεια κατάρτισής του στα Ι.Ε.Κ. από την επομένη της λήξης της τακτικής επιδότησης, δεν θα υπολογίζεται στο χρόνο ανεργίας του.

Και στις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις των ανέργων ως προς την καταγραφή της παρουσίας τους στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα. Η μη εμφάνιση τους στις Υπηρεσίες του Οργανισμού στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα, πλην της στέρησης κάποιας πληρωμής μπορεί να επιφέρει και τις λοιπές επιπτώσεις που προβλέπονται (παραγραφή της αξίωσης για την είσπραξη ποσών).

Για όσους ο χρόνος κατάρτισης των επιδοτούμενων ανέργων που παρακολουθούν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης λογίζεται ως χρόνος ανεργίας, καθίσταται πλέον σαφές ότι ο χρόνος κατάρτισης των ανέργων που έχουν τύχει τακτικής επιδότησης ανεργίας και που κατά τη διάρκεια αυτής της επιδότησης είτε, παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ανεξάρτητα αν έλαβαν την αποζημίωση τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης ταυτόχρονα με την επιδότησή τους, ή αν αυτή αφαιρέθηκε από τα υπόλοιπα ημερήσια καταβαλλόμενα επιδόματα ανεργίας τους, είτε, είναι παράλληλα και σπουδαστές των Ι. Ε. Κ., θα λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

Όλα τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στους δικαιούχους του Βοηθήματος Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως απασχολουμένων, εφόσον έχουν επιλέξει να είναι κάτοχοι Δελτίου Ανεργίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

Αναφορικά με τους εγγεγραμμένους, μη επιδοτούμενους, ανέργους σπουδαστές των ΙΕΚ, σύμφωνα με την εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:
- Οι σπουδαστές των ΙΕΚ οι οποίοι είχαν εγγραφεί ως μη επιδοτούμενοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ πριν την έναρξη της κατάρτισης τους σε ΙΕΚ, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων, χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια των σπουδών τους στο χρόνο ανεργίας.
- Οι σπουδαστές των ΙΕΚ, κατά τη διάρκεια της κατάρτισης τους, δεν μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς ο χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης δεν λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.
- Οι σπουδαστές των ΙΕΚ, μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας
τους αντιμετωπίζονται ως μη επιδοτούμενοι όσον αφορά στην παραμονή τους στο μητρώο ανέργων. Συνεπώς παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων, χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια των σπουδών τους στο χρόνο ανεργίας.

Οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις των ανέργων ως προς την τρίμηνη ανανέωση του δελτίου ανεργίας στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Ι.Ε.Κ.

Όσον αφορά την καταβολή του επιδόματος των μακροχρονίως ανέργων επισημαίνεται ότι το δικαίωμα ασκείται εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας. Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα του άρθρου 1 της παρούσας αίτηση μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

Η ως άνω προθεσμία αναστέλλεται, όταν ο άνεργος συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης ή είναι ασθενής και για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα κατάρτισης ή η ασθένειά του αντιστοίχως. Οι ημέρες ασθένειας λαμβάνονται από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα

Κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης ο δικαιούχος δεν διαγράφεται από το Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας και το επίδομα δεν καταβάλλεται κατά τη διάρκειά της. Το χρονικό διάστημα της κατάρτισης επιμηκύνει ισόχρονα τη διάρκεια της επιδότησης, εφόσον ο καταρτισθείς διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου.»
Υπενθυμίζουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα όσα ορίζονται στις με αριθμ. 109527/24-12-2013 και 26974/28-3-2016 εγκυκλίους της Δ/νσης Ασφάλισης.

Όσον αφορά την καταβολή του ειδικού βοηθήματος (όπως ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων), γίνεται γνωστό ότι ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν θα λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος ανεργίας για την θεμελίωση του απαιτούμενου χρόνου ανεργίας για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος , αλλά το χρονικό αυτό διάστημα θα επιμηκύνεται ανάλογα με τον χρόνο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Σχετικά με την καταβολή του επιδόματος νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ) προβλέπεται ότι η προθεσμία του ένα μήνα που ισχύει για την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος, αναστέλλεται για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα κατάρτισης

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Επίσης ο χρόνος κατάρτισης των συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης και των σπουδαστών Ι.Ε.Κ. οι οποίοι είναι τακτικά επιδοτούμενοι άνεργοι λογίζεται ως χρόνος ανεργίας. Κατά συνέπεια, στις σχετικές βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας θα αποτυπώνεται ως χρόνος ανεργίας το χρονικό διάστημα λήψης της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Επιπλέον, στις βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας που θα εκδίδονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού (ΟΠΣ) θα αναγράφεται ολόκληρο το χρονικό διάστημα ανεργίας του ασφ/νου συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος της κατάρτισης του, ανεξάρτητα αν έλαβε την αποζημίωση του από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κατάρτισης ταυτόχρονα με την επιδότησή του, ή αν αυτή συμψηφίστηκε με τα ημερήσια καταβαλλόμενα επιδόματα ανεργίας του.

Παράλληλα ο χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης δεν θα λογίζεται ως χρόνος ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι στις βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας που εκδίδονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού (ΟΠΣ) θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα ανεργίας καθώς και το χρονικό διάστημα της κατάρτισης.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στους επιδοτούμενους ανέργους, μετά τη λήξη της επιδότησης τους εφόσον παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αναφορικά με τα χρονικά διαστήματα χρόνου ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων, προγενέστερα της ανωτέρω απόφασης, και για τις περιπτώσεις που διακόπηκαν δελτία ανεργίας ανέργων λόγω του προϊσχύοντος καθεστώτος, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα πλέον απόφαση δεν θα διακόπτονταν, αυτά δύνανται να καταγραφούν εκ νέου με βάση τη σχετική πληροφόρηση που θα λάβουν οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ από τους ενδιαφερόμενους. Ακολούθως το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού θα απεικονίζει τα αναθεωρημένα διαστήματα των χρόνων ανεργίας καθώς και τα διαστήματα κατάρτισης των ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα μπορούν να λάβουν τις αντίστοιχες νέες Βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Αναφορικά, τέλος, με τις διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση το προϊσχύον καθεστώς, είτε αφορούν στο δελτίο ανεργίας είτε σε επιδότηση ανεργίας ή λοιπές παροχές, οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ υποχρεούνται να τις ανακαλέσουν ή να τις τροποποιήσουν, εφαρμόζοντας τα αναφερόμενα ανωτέρω, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους.

Οι σχετικές διοικητικές προσφυγές ασφαλισμένων που υποβλήθηκαν πριν κατά την 14-06-2016, κατά αποφάσεων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, και οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στις Περ/κες Δ/νσεις ή στη Διοίκηση του Οργανισμού προκειμένου να εξεταστούν ενώπιον των αρμοδίων οργάνων, δεν θα εκδικαστούν αλλά θα επιστραφούν στις κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ καθώς πλέον δεν υφίσταται ο λόγος προσφυγής και προκειμένου οι Υπηρεσίες να ακολουθήσουν τις ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες.