Ανά τρίμηνο η καταβολή των μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ.

Ανά τρίμηνο η καταβολή των μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ.
Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τάσου Πετρόπουλου τα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) θα καταβάλλονται από τον Απρίλιο 2016 και εφεξής, ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Τα μερίσματα έχουν ήδη καταβληθεί για τον μήνα Μάρτιο σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα καταβολής.

Η ως άνω απόφαση εκδόθηκε σύμφωνα με την από 25.2.2016 προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ και αφορά την τροποποίηση του χρόνου καταβολής των μερισμάτων, ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, από τις οποίες θα προκύψει η αναπροσαρμογή των μερισμάτων.

Περαιτέρω, η αλλαγή του χρόνου καταβολής των μερισμάτων του ΜΤΠΥ θα επιτρέψει την αξιοποίηση των αποθεματικών που δημιουργούνται κατά την περίοδο αυτή και ταυτόχρονα, θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την είσπραξη από το ΜΤΠΥ των ποσών παρελθόντων ετών που οφείλονται προς αυτό από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ