Μετακομίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες σε φθηνότερα κτήρια

Μετακομίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες σε φθηνότερα κτήρια
Να εξεταστεί η μεταστέγαση των Δημοσίων υπηρεσιών που μισθώνουν ακίνητα σε νέα με μικρότερα ενοίκια ενώ ζητά να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα δημόσια ακίνητα που είναι διαθέσιμα ώστε να επέλθει εξοικονόμηση δαπανών, ζητά με εγκύκλιο η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (ΓΓΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα ζητά από τις δημόσιες υπηρεσίες να επαναδιαπραγματευθούν τα ενοίκια στις περιπτώσεις που είναι εφικτό Συγκεκριμεννα συνέχεια σχετικής εγκυκλίου, σχετικά με ενέργειες για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των χώρων μισθωμένων ακινήτων με σκοπό τη μείωση της δαπάνης από την καταβολή μισθωμάτων και κατόπιν της αναδιάρθρωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών με την εφαρμογή νέων Οργανισμών, η ΓΓΔΠ αποστέλλει στις Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσιας Πίνακες με στοιχεία για τις μισθώσεις Δημ. Υπηρεσιών, αρμοδιότητάς τους και ζητά τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των καταχωρημένων στοιχείων.

Οι εν λόγω Διευθύνσεις θα πρέπει να προβούν σε ενέργειες, με σκοπό την περαιτέρω μείωση της δαπάνης για μισθώματα Δημοσίων Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

α) Κατόπιν της επελθούσας αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών και της εφαρμογής νέων οργανογραμμάτων, θα πρέπει να επανεξετασθεί η σχέση διαθέσιμων χώρων προς τις στεγαστικές ανάγκες των νέων Υπηρεσιών. Με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τους παραπάνω ελέγχους παρακαλούμε να προβείτε σε ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (Γ) της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου μας, με σκοπό την περιστολή των καταβαλλομένων μισθωμάτων.

β) Με βάση τα στοιχεία για τις συμβάσεις μίσθωσης που διαθέτει η Υπηρεσία σας, θα πρέπει να προβείτε σε αξιολόγηση των δυσανάλογα υψηλών μισθωμάτων (€ ανά m2 μισθωμένης επιφάνειας) σε σχέση με τα σημερινά αγοραία μισθώματα ή τα μισθώματα λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου. Στη συνέχεια να προχωρήσουν σε επαναδιαπραγμάτευση των μισθωμάτων αυτών, ούτως ώστε αυτά να εναρμονίζονται με τα παραπάνω μισθώματα ή σε καταγγελία των μισθώσεων.

Ειδικά για τους αποθηκευτικούς χώρους και τους χώρους αρχείων των κτιρίων αυτών θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα μεταστέγασής τους σε άλλα κτίρια με χαμηλότερο μίσθωμα, κάνοντας χρήση της μερικής απόδοσης των χώρων που καταλαμβάνουν. Επιπλέον για τις μισθώσεις που έχουν λήξει θα πρέπει να προβούν άμεσα σε διενέργεια Δημοπρασίας για την μεταστέγασή τους σε άλλο ακίνητο. Για να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός ανταγωνισμός και το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα στη Δημοπρασία, ο προσδιορισμός της περιοχής αναζήτησης των προσφερομένων ακινήτων θα πρέπει να αναφέρεται σε ευρείες περιοχές.

Ο παράγοντας, ο οποίος θα προσδιορίζει ειδικότερες περιοχές αναζήτησης κτιρίων θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο η κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση και ειδικά για τις περιπτώσεις Υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινό. Ειδικότερα για το Ν. Αττικής και για τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό δεν θα πρέπει να καθορίζονται περιοχές αναζήτησης κτιρίων με απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων από σταθμούς μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς. Ειδικά για τα ακίνητα που ήταν στην κυριότητα του Δημοσίου και στη συνέχεια μεταβιβάστηκαν και επαναμισθώθηκαν από το Δημόσιο (μέθοδος Sales and Lease Back), θα πρέπει να εξετάζεται συνεχώς η διαθεσιμότητα χώρων και η δυνατότητα συστέγασης σ' αυτά και άλλων υπηρεσιών, υποβάλλοντας σχετική εισήγηση προς την ΓΓΔΕ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Πρωταρχικός στόχος παραμένει η αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή διοίκηση.

α) Προς τούτο θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων, αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών (ΑΒΚ) και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για όσα δημόσια ακίνητα έχουν γίνει μέχρι τώρα ενέργειες. Επειδή αρκετά δημόσια ακίνητα μπορεί να μην είναι κατάλληλα για την στέγαση υπηρεσιών ή να απαιτούν εργασίες υψηλής δαπάνης για την μετασκευή τους, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης αυτών ως αποθηκευτικών χώρων ή χώρων αρχείων.

β) Σε αρκετές περιπτώσεις άλλοι φορείς του Δημοσίου (άλλα Υπουργεία, δήμοι ή περιφέρειες), είναι πρόθυμοι να προσφέρουν δωρεάν κτίρια ή τμήματα αυτών για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε σε άλλους φορείς του Δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης που διαθέτουν κατάλληλα δημόσια ακίνητα.

Ήδη, έχει αποσταλεί το β) σχετικό έγγραφο στους Περιφερειάρχες της χώρας από τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης της ΓΓΔΕ και αναμένονται σχετικές απαντήσεις. για τις οποίες θα ενημερωθείτε.