Υπερυπολογιστές και 5G στις προτεραιότητες της Ευρώπης

Υπερυπολογιστές και  5G στις προτεραιότητες της Ευρώπης

Σήμερα, η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο του θεματολογίου της ψηφιακής δεκαετίας για την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης την Τετάρτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση με την οποία καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ώθηση στις επενδύσεις σε υποδομές ευρυζωνικής συνδεσιμότητας πολύ υψηλής χωρητικότητας, μεταξύ άλλων του 5G, η οποία αποτελεί το πλέον θεμελιώδες δομικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού και βασικό πυλώνα της ανάκαμψης. Η έγκαιρη εγκατάσταση των δικτύων 5G θα προσφέρει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για τα επόμενα έτη, ως ζωτικής σημασίας πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα και σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης των μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών.

Παράλληλα, και σε συνδυασμό με την παρούσα σύσταση, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέο κανονισμό για την κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, προκειμένου να διατηρήσει και να προωθήσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στην τεχνολογία υπερυπολογιστικής προκειμένου να υποστηριχθεί ολόκληρη η ψηφιακή στρατηγική και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια «Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή», Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε: «Η ευρυζωνικότητα και η συνδεσιμότητα 5G θέτουν τα θεμέλια για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τις μεταφορές και την ενέργεια, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, τη μεταποίηση και τη γεωργία. Και έχουμε δει την τρέχουσα κρίση να τονίζει τη σημασία της πρόσβασης στο διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας για τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες, αλλά και της επιτάχυνσης του ρυθμού προς την τεχνολογία 5G. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνεργαστούμε για την ταχεία εγκατάσταση του δικτύου χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.»

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, πρόσθεσε: «Οι ψηφιακές υποδομές αποδείχθηκαν ζωτικής σημασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας ως προς τη βοήθεια που προσέφεραν προς τους πολίτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις να βγουν από την κρίση, ωστόσο οι πρόσφατες επενδύσεις έχουν επιβραδυνθεί. Σε μια εποχή στην οποία η πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο αποτελεί βασικό αγαθό για τους Ευρωπαίους και γεωστρατηγικό διακύβευμα για τις επιχειρήσεις, πρέπει — μαζί με τα κράτη μέλη — να καταστήσουμε δυνατή και να επιταχύνουμε την εγκατάσταση ασφαλών δικτύων οπτικών ινών και δικτύων 5G. Η μεγαλύτερη συνδεσιμότητα όχι μόνο θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και στον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά θα βοηθήσει την Ευρώπη να οικοδομήσει την ανθεκτικότητά της και να επιτύχει την τεχνολογική αυτονομία της.»

Με τη σημερινή σύσταση, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να εκπονήσουν, έως τις 30 Μαρτίου 2021, μια κοινή προσέγγιση, με τη μορφή εργαλειοθήκης βέλτιστων πρακτικών, για την έγκαιρη εγκατάσταση σταθερών και κινητών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να έχουν ως στόχο:

Να μειώσει το κόστος και να αυξήσει την ταχύτητα εγκατάστασης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, ιδίως με την άρση των περιττών διοικητικών εμποδίων·
Να δοθεί έγκαιρη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα 5G και να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις των φορέων εκμετάλλευσης στην επέκταση των υποδομών δικτύου·
Να καθιερωθεί μεγαλύτερος διασυνοριακός συντονισμός για τις εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, με σκοπό τη στήριξη καινοτόμων υπηρεσιών 5G, ιδίως στους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών.

Η σημερινή σύσταση καθορίζει επίσης κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την παροχή έγκαιρης πρόσβασης στο ραδιοφάσμα για τα δίκτυα 5G, καθώς και για την εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού της εκχώρησης ραδιοφάσματος για διασυνοριακές εφαρμογές 5G. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να καταστεί δυνατή η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, καθώς και η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και τα έξυπνα εργοστάσια. Ο ενισχυμένος διασυνοριακός συντονισμός θα συμβάλει στην παροχή αδιάλειπτης κάλυψης 5G έως το 2025 στις κύριες οδούς μεταφορών της Ευρώπης, ιδίως τις οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Ωστόσο, ως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη (και το Ηνωμένο Βασίλειο) είχαν διαθέσει κατά μέσο όρο μόνο το 27,5 % των πρωτοπόρων ζωνών 5G. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να αποφύγουν ή να ελαχιστοποιήσουν τυχόν καθυστερήσεις στη χορήγηση πρόσβασης σε ραδιοφάσμα, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη εγκατάσταση του 5G.

Η σύσταση τονίζει επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα δίκτυα 5G είναι ασφαλή και ανθεκτικά. Τα κράτη μέλη συνεργάστηκαν με την Επιτροπή και τον Οργανισμό της ΕΕ για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ENISA) σε μια αντίστοιχη εργαλειοθήκη μέτρων και σχεδίων μετριασμού, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών κινδύνων για τα δίκτυα 5G. Τον Ιούλιο δημοσιεύθηκε έκθεση προόδου.

Βιώσιμη εγκατάσταση δικτύων για βελτιωμένη συνδεσιμότητα

Η σύσταση βασίζεται επίσης στην οδηγία για τη μείωση του κόστους ευρυζωνικών υπηρεσιών. Προωθεί την ανάπτυξη δικτύων υψηλής ταχύτητας με τη μείωση του κόστους εγκατάστασης μέσω εναρμονισμένων μέτρων που διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι και οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων μπορούν να μοιράζονται τις υποδομές, να συντονίζουν τεχνικά έργα και να λαμβάνουν τις αναγκαίες άδειες εγκατάστασης. Η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν και να συμφωνούν βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, με σκοπό την:

Στήριξη απλούστερων και διαφανέστερων διαδικασιών αδειοδότησης για τεχνικά έργα·
Βελτίωση της διαφάνειας στις υφιστάμενες υλικές υποδομές, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την υποδομή που είναι διαθέσιμη σε έναν συγκεκριμένο τομέα, και διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, μέσω ενιαίου σημείου πληροφόρησης στη διοίκηση των δημόσιων αρχών·
Επέκταση των δικαιωμάτων πρόσβασης των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων σε υφιστάμενες υποδομές που ελέγχονται από φορείς του δημόσιου τομέα (δηλαδή κτίρια, φωτισμός οδών και υποδομές που αφορούν την ενέργεια και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας) για την εγκατάσταση στοιχείων για την ανάπτυξη του δικτύου·
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού επίλυσης διαφορών σε σχέση με την πρόσβαση σε υποδομές.

Η βελτιωμένη συνδεσιμότητα μπορεί επίσης να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο της μετάδοσης δεδομένων στο κλίμα και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν κριτήρια για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μελλοντικών δικτύων και να παρέχουν κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων δικτύων.

Επόμενα στάδια

Η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για την εργαλειοθήκη έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τον κατάλογο των βέλτιστων πρακτικών έως τις 30 Μαρτίου 2021.

Όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική της με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή σχεδιάζει δύο περαιτέρω δράσεις στον τομέα αυτό:

Την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης της για τα δίκτυα 5G και 6G το 2021. Το επικαιροποιημένο σχέδιο θα βασίζεται και θα επεκτείνει τις σχετικές με το ραδιοφάσμα δράσεις της παρούσας σύστασης. Θα εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και θα θέσει νέους φιλόδοξους στόχους για την ανάπτυξη του δικτύου 5G.
Την αναθεώρηση της οδηγίας για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα επόμενα βήματα στη διαδικασία αυτή είναι η έναρξη ανοικτής διαβούλευσης το φθινόπωρο του 2020 και ειδικής μελέτης για την αξιολόγηση της ισχύουσας οδηγίας και την εκτίμηση του αντικτύπου διαφόρων επιλογών πολιτικής.

Ιστορικό

Η σύσταση θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην οδηγία για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Ο κώδικας, ο οποίος πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020, αποσκοπεί στην προώθηση της συνδεσιμότητας και της πρόσβασης σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας από όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η στρατηγική της Επιτροπής σχετικά με τη συνδεσιμότητα για μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit καθορίζει τους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ. Έως το 2025, όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες (δηλαδή σχολεία, νοσοκομεία, κόμβοι μεταφορών) θα πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα gigabit, όλες οι αστικές περιοχές και οι μείζονες επίγειες διαδρομές μεταφορών θα πρέπει να συνδέονται με αδιάλειπτη κάλυψη 5G, και όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα που προσφέρει τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα αναβάθμισης σε ταχύτητες Gigabit.

Όπως ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, η ΕΕ χρηματοδοτεί 11 νέα έργα τεχνολογίας και δοκιμών, ώστε να καταστεί δυνατή η συνδεσιμότητα 5G και να προετοιμαστεί το έδαφος για αυτόνομη οδήγηση σε κύριες οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες διαδρομές στην Ευρώπη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ