Βόλος: Ζημιές σε επιχειρήσεις και καλλιέργειες από τις πλημμύρες - Πως θα αποζημιωθούν οι πληγέντες

Βόλος: Ζημιές σε επιχειρήσεις και καλλιέργειες από τις πλημμύρες - Πως θα αποζημιωθούν οι πληγέντες

Τι προβλέπεται για τις ζημιές σε επιχειρήσεις και καλλιέργειες.

Μετά και την ανακήρυξη, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου Βόλου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξ αιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων και της πλημμύρας της 14/08/2022 , διευκρινίζεται το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για τη χορήγηση (από το Δήμο) επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών και επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και αντικατάσταση οικοσκευής.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν στο Δήμο, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής, τα αιτήματά τους, επισυνάπτοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ) και ειδικότερα:

Α. Για το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) σε κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προσκομίζονται τα εξής:

– αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου και

– δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

Α.1 Επιπλέον του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, χορηγείται εφάπαξ επίδομα ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές:

– πολύτεκνοι, με επιπλέον προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου και

– άτομα με αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με επιπλέον προσκόμιση απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Β. Για το επίδομα ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ’ ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους, προσκομίζονται, σε περιπτώσεις πλημμύρας, τα εξής:

– αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου

– δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου) και

– τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Για τις επιχειρήσεις

Σε ό,τι αφορά ζημιές σε επιχειρήσεις κάθε είδους παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν αιτήσεις των πληγεισών επιχειρήσεων και φωτογραφίες προκειμένου να διαβιβαστούν στην αρμόδια επιτροπή της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων που θα προχωρήσει σε αυτοψία και καταγραφή των ζημιών και εν συνεχεία αποζημίωσής τους.

Για καλλιέργειες

Όσο αναφορά για ζημιές σε καλλιέργειες και πάγια κεφάλαια οι αιτήσεις υποβάλλονται στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ (στα πρώην Δημαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ