Στεγαστικά Δάνεια: Επιδότηση δανείων για ευάλωτα νοικοκυριά - Κριτήρια και δικαιούχοι

Στεγαστικά Δάνεια: Επιδότηση δανείων για ευάλωτα νοικοκυριά - Κριτήρια και δικαιούχοι

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για το πρόγραμμα.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για την επιδότηση του επιτοκίου στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά περίπου 50.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια είναι:

1. Εισοδηματικά κριτήρια: Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα κάτωθι αναφερόμενα ποσά ανά κατηγορία σύνθεσης του νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 27.300 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Ειδικότερα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Έως 9.100 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: Έως 13.650 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: Έως 18.200 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: Έως 22.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: Έως 27.300 ευρώ

2. Περιουσιακά κριτήρια: Το πρόγραμμα έχει και περιουσιακούς κόφτες όσον αναφορά στην αξία της ακίνητης περιουσίας αλλά και στο ποσό των καταθέσεων που μπορεί να έχει το νοικοκυριό.

Η συνολική ακίνητη περιουσία του νοικοκυριού υπολογίζεται βάσει της τελευταίας εκδοθείσας πράξης προσδιορισμού φόρου και δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 156.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 19.500 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 234.000 ευρώ.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

α) Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

β) Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.

γ) Δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

δ) Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Ο δικαιούχος ένταξης στο πρόγραμμα πρέπει να έχει ως κύρια κατοικία το ακίνητο επί του οποίου έχει εγγραφεί εμπράγματο βάρος για την εξασφάλιση της οφειλής του προς το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή από κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ