Δείτε όλους τους νόμους και τις αποφάσεις που πήραν ΦΕΚ

Δείτε όλους τους νόμους και τις αποφάσεις που πήραν ΦΕΚ
O νόμος για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ', η μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων στην ΤτΕ, αλλά και η τοποθέτηση του Ηλία Μάζου στη θέση του διευθυντή του νομικού γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι μερικοί από τους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις που πήραν ΦΕΚ από τις 27 Απριλίου μέχρι και σήμερα.

Αναλυτικά:

Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου (φυλακές υψίστης ασφαλείας)

Νόμος 4322/ 2015
Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 42, 27 Απριλίου 2015).

Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΝΟΜΟΣ 4323/2015
Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 43, 27 Απριλίου 2015).

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

NOMOΣ 4324/2015
Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 44, 29 Απριλίου 2015).

Φοίτηση μαθητών στα επαγγελματικά Λύκεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 60687/Δ4/2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08−09−2014 υπουργική απόφαση «Εγγραφές – Μετεγγραφές − Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 723, 28 Απριλίου 2015).

Αναστολή διατάξεων κανονισμού Λιμένων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με αριθμό Φ5141/2013/σΧ.1633/29-4-2013
Αναστολή έναρξης ισχύος διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 723, 28 Απριλίου 2015).

Πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με αριθμό 2026/392/Β2.2015
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 724, 28 Απριλίου 2015).

Επαγγελματικά Λύκεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 62839/Δ4.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 υπουργικής απόφασης «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 και 148096/Γ2/24−12−2007 υπουργική απόφαση» για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ , αρ. φύλλου 724, 28 Απριλίου 2015).

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζα Ελλάδος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό 4/709/3.4.2015
Τροποποίηση της από 17.4.2014 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράςκαι της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ τεύχος Β΄ , αρ. φύλλου 724, 28 Απριλίου 2015).

Πρόγραμμα δασοπροστασίας 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με αριθμό 123850/2046.2015
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2015 και κατανομή πιστώσεων (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 725, 29 Απριλίου 2015).

Διευθυντής Νομικού Γραφείου της προεδρίας της Δημοκρατίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με αριθμό 6/2015
Ανάθεση στον Σύμβουλο της Επικρατείας Ηλία Μάζο καθηκόντων διευθυντή του Νομικού Γραφείου της προεδρίας της Δημοκρατίας σε Σύμβουλο της Επικρατείας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 726, 29 Απριλίου 2015).

Αναπλήρωση αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ με αριθμό 108.2015
Αναπλήρωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Χρήστου Σπίρτζη του Παναγιώτη, λόγω απουσίας του την 29η
Απριλίου 2015 (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 727, 29 Απριλίου 2015).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ