Οι 6 τροπολογίες της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση

Οι 6 τροπολογίες της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση
Η κυβέρνηση κατέθεσε έξι τροπολογίες, που είχαν προαναγγελθεί, στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι τροπολογίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή φορολογικών οφειλών και την απόδοση των χρηματικών διαθεσίμων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Οι τροπολογίες αφορούν:

Επανακαθορισμός του πλαισίου παροχής υπηρεσιών σίτισης στους υπηκόους τρίτων χωρών
τον επανακαθορισμό του πλαισίου παροχής υπηρεσιών σίτισης στους υπηκόους τρίτων χωρών , που παραμένουν προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.

  • αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας
  • την απόδοση των χρηματικών διαθεσίμων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο Ελληνικό Δημόσιο, ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή φορολογικών οφειλών και τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με την αξιοποίηση των κεφαλαίων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών Φορέων
  • την παροχή κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ, για την χρονική περίοδο από 1-3-2015 έως 29-2-2016, για παροχές ασθένειας σε είδος στις κάτωθι κατηγορίες: α) Στους εργαζομένους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας β) Σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ των τομέων i) ασφάλισης νομικών και ii) σύνταξης και ασφάλισης υγειονομικών.
  • α) την μετάθεση της έναρξης ισχύος διάταξης σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. β) την υποχρέωση δημοσίευσης των συμβάσεων τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). γ) και την κατάργηση παραγράφων 1 - 11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, σχετικά με ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.).
  • ρυθμίσεις σχετικά με την ΝΕΡΙΤ.