Ξεκινά η συζήτηση για την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

Ξεκινά η συζήτηση για την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ
(upd) Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα αρχίσει η συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ και η οποία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή τα μεσάνυχτα με ονομαστική ψηφοφορία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή, με αφορμή την εντολή εκκένωσης της ΕΡΤ, προκειμένου όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας να σταματήσει η πορεία της χώρας προς την οικονομική καταστροφή και η απαξίωση της δημοκρατίας. «Έχουμε χρεός να την εμποδίσουμε και με τη στηριξη του λαού θα τα καταφερουμε να εμποδίσουμε αυτή την πορεία και να δημιουργήσουμε τις προυποθέσεις για καλύτερο αύριο» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ό,τι αφορά στην πρόταση μομφής, πρόκειται για το άρθρο 142, το οποίο προβλέπει τα εξής:
1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.
3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.
4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
Σημειώνεται πως προηγουμένως, στη Βουλή, επικράτησαν υψηλοί τόνοι, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣυΡιζΑ, κ. Νίκο Βούτση να χαρακτηρίζει την επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου της ΕΡΤ ως «μία χάντρα που προστίθεται στις χάντρες παρανομίας της συγκυβέρνησης και οδηγεί σε ένα πλήρες επικίνδυνο αδιέξοδο πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ