ΣτΕ: Όχι στα αναδρομικά των βουλευτών για την περίοδο 2008-2009

ΣτΕ: Όχι στα αναδρομικά των βουλευτών για την περίοδο 2008-2009

Οι αγωγές απερρίφθησαν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό

Τις αιτήσεις πρώην βουλευτών που διεκδικούσαν αναπροσαρμογή της βουλευτικής τους αποζημίωσης απέρριψε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι πρώην βουλευτές ζητούσαν να επανέλθουν οι αποζημιώσεις τους στα επίπεδα των αποδοχών και των επιδομάτων που έπαιρναν οι πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας το διάστημα από 20/02/2008 έως 30/9/2009.

Με πέντε αποφάσεις, η Ολομέλεια του ΣτΕ απεφάνθη ότι οι προσφυγέντες δεν δικαιούνται αναδρομική αύξηση των βουλευτικών αποζημιώσεων. Ειδικότερα:

Με τις αποφάσεις 1957-8/2023 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απερρίφθησαν αιτήσεις αναίρεσης επί διαφορών, οι οποίες ανέκυψαν μετά από άσκηση αγωγών πρώην βουλευτών. Οι αγωγές απερρίφθησαν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, περί αναγνωρίσεως της υποχρεώσεως του Δημοσίου να τους καταβάλει νομιμοτόκως ως αποζημίωση για την παράνομη, κατά τους ισχυρισμούς τους, μη καταβολή σε αυτούς, κατά το διάστημα το οποίο ήταν εν ενεργεία βουλευτές, της μηνιαίας αποζημίωσης, που κατά το αντίστοιχο διάστημα ελάμβανε ο Πρόεδρος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου καθώς και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την ανωτέρω αιτία.

Επίσης, με τις αποφάσεις 1960-1/2023 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απερρίφθησαν αιτήσεις αναίρεσης επί διαφορών, οι οποίες ανέκυψαν μετά από άσκηση αγωγών από πρώην βουλευτές. Οι αγωγές σε πρώτο βαθμό είχαν γίνει εν μέρει δεκτές και σε δεύτερο βαθμό, κατ’ αποδοχή έφεσης του Δημοσίου, απερρίφθησαν – περί αναγνώρισης της υποχρέωσης του Δημοσίου να τους καταβάλλει αφενός αποζημίωση προς αποκατάσταση της ζημίας τους από την παράνομη παράλειψη των οργάνων του Δημοσίου να εξισώσουν τη βουλευτική τους αποζημίωση προς το σύνολο των αποδοχών που ελάμβανε, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ανώτατος δικαστικός λειτουργός με βάση το θεσπισθέν με το άρθρο 57 του ν. 3691/2008 ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών, και αφετέρου χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Τέλος, με την απόφαση 1959/2023 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή αίτηση αναίρεσης του Δημοσίου κατά αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου, με την οποία είχε επικυρωθεί απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Το Πρωτοδικείο είχε δεχθεί αγωγή πρώην βουλευτή και είχε αναγνωρίσει υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει σ’ αυτόν αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη λόγω μη αναπροσαρμογής της βουλευτικής αποζημίωσής του σύμφωνα με το θεσπισθέν με τον ν. 3691/2008 ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ