Πώς διαρθρώνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται πώς διαρθρώνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα:

Κλιμάκιο μηνιαίου μισθού

Ασφαλισμένοι

2014

Μερίδιο (%)

Ασφαλισμένοι 2013

Μερίδιο (%)

Ασφαλισμένοι 2010

Μερίδιο (%)

0-250

163.220

9,7%

155.531

9,7%

55.665

3,4%

250-500

236.776

14,1%

217.277

13,5%

125.578

7,6%

500-750

304.519

18,1%

257.087

16,0%

145.852

8,8%

750-1000

250.031

14,9%

232.012

14,5%

286.591

17,3%

1000-1500

370.481

22,0%

367.836

22,9%

549.177

33,2%

1500-2000

156.787

9,3%

155.659

9,7%

212.114

12,8%

2000-2500

79.984

4,8%

81.613

5,1%

117.589

7,1%

2500-3000

42.334

2,5%

45.593

2,8%

63.992

3,9%

3000-4000

40.108

2,4%

44.562

2,8%

53.646

3,2%

4000-6000

23.153

1,4%

29.632

1,8%

27.860

1,7%

6000-10000

8.707

0,5%

11.747

0,7%

10.490

0,6%

10000+

5.420

0,3%

6.277

0,4%

6.511

0,4%

ΣΥΝΟΛΟ

1.681.520

100,0%

1.604.826

100,0%

1.655.065

100,0%