«Αίτηση Κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ) της Π. Πέρκα για τις προγραμματικές συμβάσεις της ΔΕΗ

«Αίτηση Κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ) της Π. Πέρκα για τις προγραμματικές συμβάσεις της ΔΕΗ


Αφορούν το ν.4759/2020 για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια και τη μεταβίβαση των εδαφών»

 

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αν. Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, Πέτη Πέρκα κατέθεσε αίτηση κατάθεσης εγγραφών (ΑΚΕ) προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τις προγραμματικές συμβάσεις της ΔΕΗ του ν.4759/2020 για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) και τη μεταβίβαση των εδαφών στις λιγνιτικές περιοχές. Η Αίτηση κατάθεσης των ανωτέρω εγγράφων στη Βουλή συνυπογράφεται συνολικά από 25 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ επισημαίνουν ότι:
 H ΔΕΗ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου, δεν είναι πλέον Δημόσια Επιχείρηση.
 Oι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες και λιγνιτικοί δήμοι) ζήτησαν να συμμετέχουν ως συμβαλλόμενα μέρη στις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 155 του ν.4759/2020 αλλά και στην εταιρία Μετάβαση Α.Ε., αιτήματα που δεν ικανοποιήθηκαν από την Κυβέρνηση.
 Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) που θα εξειδικεύσουν τις χρήσεις γης, θα πρέπει να καταρτιστούν με διαφάνεια και ευρεία συμμετοχή.
 Οι χρήσεις γης στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, αποτελούν την καρδιά της μετάβασης και θα επηρεάσουν καθοριστικά τις επενδύσεις που τελικά θα υλοποιηθούν.
 Η αποκατάσταση των εδαφών εξαρτάται από τις μελλοντικές χρήσεις που θα αναπτυχθούν σε αυτά.
 Η μεταβίβαση της κυριότητας των εδαφών της ΔΕΗ στη Μετάβαση Α.Ε. χωρίς την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και δημιουργεί εμπόδια στην πορεία της μετάβασης.
Το πλήρες κείμενο της Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων:
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (AKE)
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2.Ανάπτυξης και Επενδύσεων

“Προγραμματικές συμβάσεις της ΔΕΗ του ν.4759/2020 για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια και τη μεταβίβαση των εδαφών»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα τον Απρίλιο του 2022 αλλά και από την απάντηση της ΔΕΗ στις 29.4.2022, σε ερώτησή μας στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κυβέρνησης, (που μας κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 6.6.2022), υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 155 (παρ.3) του ν.4759/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν.4872/2021.

Με αυτή την προγραμματική σύμβαση δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., η διενέργεια διαγωνισμών για την εκπόνηση των μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των Ειδικών Γνωμοδοτικών Επιτροπών, που συγκροτούνται από στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (και όχι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως θα ήταν το λογικό, βάσει των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων) και από εκπροσώπους των Περιφερειών των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, για να υποστηρίζουν τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως αναθέτουσας αρχής κατά την προετοιμασία και υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των συμβάσεων μελετών.

Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΔΕΗ, Μετάβαση Α.Ε., κατ΄ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν.4872/2021, αναφορικά με τη μεταβίβαση των εδαφών, βρίσκεται σε τελικό στάδιο και αναμένεται η υπογραφή της και η κύρωσή της από την βουλή το καλοκαίρι του 2022.

Με αυτήν την προγραμματική, δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η υλοποίηση των νέων χρήσεων γης και η αναβάθμιση εκτάσεων, που είχαν περιέλθει στην κυριότητα ή τη χρήση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαμβάνονται στις Ζ.ΑΠ. Προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των εκτάσεων, από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., οι υποχρεώσεις καθώς και ο τρόπος μεταβίβασης στο Δημόσιο της κυριότητας των εκτάσεων που είναι στην κυριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε..

Επειδή η ΔΕΗ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου, δεν είναι πλέον Δημόσια Επιχείρηση.
Επειδή οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες και λιγνιτικοί δήμοι) ζήτησαν να συμμετέχουν ως συμβαλλόμενα μέρη στις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 155 του ν.4759/2020, και δεν κάνατε αποδεκτό το αίτημα τους.
Επειδή οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες και λιγνιτικοί δήμοι) ζήτησαν να συμμετέχουν στο Δ.Σ της εταιρίας Μετάβαση Α.Ε. αλλά και στη μετοχική σύνθεση της εταιρίας, και δεν κάνατε αποδεκτό το αίτημα τους.
Επειδή οι Ειδικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές για τα ΕΠΣ θα έπρεπε να συγκροτηθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όχι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Επειδή τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) που θα εξειδικεύσουν τις χρήσεις γης, θα πρέπει να καταρτιστούν με διαφάνεια και ευρεία συμμετοχή.
Επειδή οι χρήσεις γης στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, αποτελούν την καρδιά της μετάβασης και θα επηρεάσουν καθοριστικά τις επενδύσεις που τελικά θα υλοποιηθούν.
Επειδή Η αποκατάσταση των εδαφών εξαρτάται από τις μελλοντικές χρήσεις που θα αναπτυχθούν σε αυτά.
Επειδή η μεταβίβαση της κυριότητας των εδαφών της ΔΕΗ στη Μετάβαση Α.Ε. χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και δημιουργεί εμπόδια στην πορεία της μετάβασης.

Καλούνται οι κ.κ. Υπουργοί να καταθέσουν εντός της προθεσμίας που ορίζει ο κανονισμός της Βουλής, την προγραμματική σύμβαση της παρ.3 του άρθρου 155 του ν.4759/2020 καθώς και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης της παρ.4 του άρθρου 155 του ν.4759/2020, προκειμένου το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης της ΔΕΗ, Μετάβαση Α.Ε. και Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη μεταβίβαση των εδαφών, να παρουσιαστεί εκ των προτέρων και όχι να έρθει εκ των εκ υστέρων για νομιμοποίηση ex post facto από τη Βουλή στο πλαίσιο της κύρωσής της.
Οι αιτούντες Βουλευτές
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Ιωάννης
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μεΐκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Μωραΐτης Θάνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαηλιού Γεώργιος
Πούλου Παναγιού(Γιώτα)
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκούφα Μπέτυ
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτσης Αλέξης
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ