“Λαχάνιασαν” οι εξαγωγές τον Μάρτιο

“Λαχάνιασαν” οι εξαγωγές τον Μάρτιο

Κάτω από πίεση βρέθηκαν τον Μάρτιο οι ελληνικές εξαγωγές και σημείωσαν υποχώρηση που όμως ήταν συγκυριακή, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων.

Οι ελληνικές εξαγωγές εξακολουθούν να κινούνται σε θετικό έδαφος στο σύνολο του πρώτου τριμήνου, έστω και οριακά, αποδεικνύοντας πως “αντέχουν”, σε κάποιο βαθμό, στους διεθνείς κραδασμούς, αλλά και στα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εσωτερικό (υψηλή φορολογία, έλλειψη ρευστότητας κ.ά.), ενώ ο Σύνδεσμος θεερωί πως είναι στιγμή η χώρα να επενδύσει στην παραγωγή και την εξωστρέφεια μέσω μίας εθνικής στρατηγικής.

Πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν κατά 1,9% ή κατά 37,7 εκατ. ευρώ και περιορίσθηκαν στα 1,99 δισ. ευρώ από 2,02 δισ. ευρώ.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Μάρτιος 2019)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Εισαγωγές

4.526,9

4.881,1

7,8%

Εξαγωγές

2.900,4

2.797,0

-3,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.626,5

-2.084,1

28,1%

Εισαγωγές

3.469,7

3.561,5

2,6%

Εξαγωγές

2.023,0

1.985,3

-1,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.446,7

-1.576,2

9,0%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Αντίθετα, στο διάστημα Ιανουαρίου –Μαρτίου 2019 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 126,4 εκατ. ευρώ ή κατά 1,6% και ανήλθαν σε 7,99 δισ. ευρώ από 7,87 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 5,64 δισ. ευρώ από 5,43 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 216,4 εκατ. ευρώ ή κατά 4 %.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος- Μάρτιος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Εισαγωγές

13.190,7

13.957,5

5,8%

Εξαγωγές

7.867,7

7.994,1

1,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-5.323,0

-5.963,4

12,0%

Εισαγωγές

9.736,2

10.334,3

6,1%

Εξαγωγές

5.427,2

5.643,6

4,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-4.309,0

-4.690,7

8,9%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Ανοδικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Μάρτιο του 2019, καθώς αυξήθηκαν κατά 354,2 εκατ. ευρώ ή κατά 7,8% και ανήλθαν σε 4,88 δισ. ευρώ έναντι 4,53 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα 3,56 δισ. ευρώ από 3,47 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 91,8 εκατ. ευρώ ή κατά 2,6%.

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 αυξήθηκαν κατά 766,8 εκατ. ευρώ ή κατά 5,8%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 13,96 δισ. ευρώ έναντι 13,19 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 10,33 δισ. ευρώ από 9,74 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 598,1 εκατ. ευρώ ή κατά 6,1%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον Μάρτιο του 2019 κατά περίπου 457,6 εκατ. ευρώ, ή κατά -28,1%, στα –2,08 δισ. ευρώ από -1,63 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα – 1,58 δισ. ευρώ από – 1,45 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 129,5 εκατ. ευρώ, ή κατά 9%.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2019 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 640,4 εκατ. ευρώ ή κατά 12%, στα –5,96 δισ. ευρώ από –5,32 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -4,69 δισ. ευρώ από -4,31 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 381,7 εκατ. ευρώ, ή κατά 8,9%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Μάρτιο του 2019, παρατηρείται πτώση προς όλους τους προορισμούς.

Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι μειωμένη τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (-2,9%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (-4,4%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν μείωση προς τις Χώρες της ΕΕ κατά -4,5% και προς τις Τρίτες Χώρες άνοδο κατά 3,8%.

Μάρτιος 2019

Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Μερίδιο 2018

Μερίδιο 2019

Ευρωπαϊκή Ένωση

1.522,1

1.478,7

-2,9%

52,5%

52,9%

Τρίτες Χώρες

1.378,3

1.318,3

-4,4%

47,5%

47,1%

Ευρωπαϊκή Ένωση

1.384,8

1.322,7

-4,5%

68,5%

66,6%

Τρίτες Χώρες

638,2

662,6

3,8%

31,5%

33,4%

ΣΥΝΟΛΟ

2.023,0

1.985,3

-1,9%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Μάρτιο του 2019 διαμορφώθηκε στο 52,9% από 52,5% τον Μάρτιο του 2018 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε σε 47,1% από 47,5% τον Μάρτιο του 2018.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 66,6% και των τρίτων χωρών στο 33,4%.

Ιανουάριος-Μάρτιος 2019

Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Μερίδιο 2018

Μερίδιο 2019

Ευρωπαϊκή Ένωση

4.173,1

4.382,5

5,0%

53,0%

54,8%

Τρίτες Χώρες

3.694,6

3.611,6

-2,2%

47,0%

45,2%

Ευρωπαϊκή Ένωση

3.786,1

3.857,2

1,9%

69,8%

68,3%

Τρίτες Χώρες

1.641,1

1.786,4

8,9%

30,2%

31,7%

ΣΥΝΟΛΟ

5.427,2

5.643,6

4,0%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2019, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ (5%) αλλά ελαφρά μειωμένη προς τις Τρίτες Χώρες (-2,2%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 1,9% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 8,9%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάρτιο του 2019 άνοδο κατέγραψαν οι κλάδοι των πρώτων υλών (+33,5%), των ποτών και του καπνού (+22,8%), των διάφορων βιομηχανικών (+12%) και των χημικών (+11,8%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι κλάδοι του λαδιού (-52,5%), των εμπιστευτικών προϊόντων (-16,1%), των μηχανημάτων (-12,8%), των τροφίμων και ζώντων ζώων (-9%) και των πετρελαιοειδών-καυσίμων (-7,2%).

Μάρτιος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

885,7

821,5

-7,2%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

470,2

459,6

-2,3%

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

431,1

392,1

-9,0%

ΧΗΜΙΚΑ

321,3

359,1

11,8%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

290,1

253,1

-12,8%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

202,8

227,2

12,0%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

107,9

144,1

33,5%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

48,7

59,8

22,8%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

54,5

45,7

-16,1%

ΛΑΔΙΑ

73,5

34,9

-52,5%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2019 άνοδο κατέγραψαν οι κλάδοι των ποτών και του καπνού (+29,5%), των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (+25,8%), των πρώτων υλών (+21,8%) και των χημικών (+18,1%).

Στον αντίποδα πτώση σημείωσαν οι κλάδοι των λαδιών (-56,9%), των εμπιστευτικών προϊόντων (-19,6%), των πετρελαιοειδών και καυσίμων (-2,7%) και των τροφίμων και ζώντων ζώων (-2%).

Ιανουάριος-Μάρτιος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

2.472,1

2.404,6

-2,7%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

1.263,8

1.270,6

0,5%

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

1.115,8

1.093,9

-2,0%

ΧΗΜΙΚΑ

833,2

984,2

18,1%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

728,6

730,7

0,3%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

545,4

686,2

25,8%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

339,2

413,3

21,8%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

139,4

180,5

29,5%

ΛΑΔΙΑ

270,6

116,6

-56,9%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

141,1

113,4

-19,6%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ