"Ζεστό χρήμα" για τις επιχειρήσεις - Ποια προγράμματα "τρέχουν"

"Ζεστό χρήμα" για τις επιχειρήσεις - Ποια προγράμματα "τρέχουν"
Η χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας με νέα εργαλεία τα οποία αξιοποιούν κοινοτικούς πόρους αλλά ταυτόχρονα αναζητούν και την υποστήριξη ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων είναι ο στόχος για να κινηθεί η οικονομία.

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στο portfolio των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι το υπό διαμόρφωση EquiFund, το μεγαλύτερο Ταμείο Συνεπενδύσεων με κεφάλαια ΕΣΠΑ στην Ευρώπη.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η προαξιολόγηση των περίπου 45 επενδυτικών σχημάτων που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον συμμετοχής σε περίπου 10 υποταμεία που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Equifund. Πρόκειται για αμιγώς ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα, πολλά εκ των οποίων προέρχονται από τον τραπεζικό και τον ευρύτερο επενδυτικό χώρο.

Μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχει επιλεγεί ολόκληρη η λίστα των sub-fund managers και θα ακολουθήσει η διαδικασία συμβασιοποίησης (due diligence). Εκτιμάται, τέλος, ότι το EquiFund θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Μέσα από το Ταμείο Συνεπενδύσεων, θα μπορούν, για πρώτη φορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν χρηματοδότηση με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).

Η αρχική χρηματοδότηση της επενδυτικής πλατφόρμας του EquiFund ανέρχεται σε 320 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από κονδύλια του ΕΣΠΑ και 120 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), αλλά στοχεύει σε μόχλευση κεφαλαίων έως 1 δισ. ευρώ.

Τα προγράμματα που «τρέχουν»

Πέραν του ΕquiFund, τρέχουν παράλληλα διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων.

Για παράδειγμα, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ (Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης) με πόρους 400 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, που εκτιμάται ότι με τη μόχλευση θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε με τη μορφή δανείων είτε με την παροχή εγγυήσεων, καλύπτοντας επενδυτικές ανάγκες αλλά και απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης. Διαχειριστής είναι το ΕΤΕΑΝ, ενώ συμμετοχή έχουν οι τράπεζες με συνεργαζόμενα προγράμματα.

Επίσης, υπάρχει το Ταμείο Υποδομών (παλιό Jessica) με πόρους 600 εκατ. ευρώ (200 εκατ. ευρώ πόροι ΕΣΠΑ, 200 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Γιουνκέρ). Διαχειριστής είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ωφελούμενοι είναι ιδιώτες, δημόσιοι φορείς αλλά σχήματα συμπράξεων του Δημοσίου με ιδιώτες. Χρηματοδοτεί μικρά και μεσαία έργα υποδομών (ενέργεια, περιβάλλον, τουριστικές υποδομές και ακίνητα).

Μέσα στον Μάιο αναμένονται εκταμιεύσεις από τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό ο οποίος δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επιτρέπει την εκταμίευση πόρων χωρίς να απαιτείται η καταβολή εγγυητικής επιστολής, υποχρέωση που απέτρεπε πάρα πολλούς ενδιαφερομένους από το να υποβάλουν προτάσεις σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Χρηματοδοτικά εργαλεία τρέχουν επίσης για τους ιδιώτες που εμμέσως θα βοηθήσουν και τις επιχειρήσεις τονώνοντας την αγορά. Πρόκειται για πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», με συνολικά 300 εκατ. ευρώ πόρους, ο κύριος όγκος των οποίων προέρχεται από το ΕΣΠΑ (230 εκατ. ευρώ), ενώ τα υπόλοιπα καλύπτονται από δανειοδοτήσεις των τραπεζών. Διαχειριστής του προγράμματος είναι το ΕΤΕΑΝ, ενώ ωφελούμενοι είναι τα νοικοκυριά που επιθυμούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.
Ηδη έχει προχωρήσει η διαδικασία προσχώρησης των τραπεζών, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένονται οι προσκλήσεις προς τους τελικούς ωφελουμένους (πελάτες) μέσω του ΕΤΕΑΝ.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι επικεντρωμένος στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, σε αντίθεση με τους προηγούμενους, που εστίαζαν σε λίγα μεγάλα, κατά κανόνα χαμηλής τεχνολογίας και αναπτυξιακού αποτυπώματος σχέδια. Ο νέος νόμος δίνει σταθερό φορολογικό πλαίσιο για 12 χρόνια και είναι καινοτόμος ως προς τα χρηματοδοτικά κίνητρα, συνδυάζοντας φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις. Υπενθυμίζεται ότι σε λίγους μόλις μήνες λειτουργίας του κατατέθηκαν 707 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1,9 δισ. ευρώ. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των σχεδίων (649) αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ