Μη επιστρεπτέες οι κρατικές επιχορηγήσεις των ΟΤΑ

Μη επιστρεπτέες οι κρατικές επιχορηγήσεις των ΟΤΑ
το υπουργείο θεωρεί ότι τα ποσά που έχουν αποδοθεί στους ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δεν πρέπει να αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία στους λογαριασμούς εσόδων

Τα ποσά των επιχορηγήσεων, που έχουν καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμών υποχρεώσεών τους προς τρίτους, αποτελούν μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις και δεν παρακρατούνται από τους προβλεπόμενους πόρους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διευκρινίζεται σε έγγραφο που αποστάλθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.

Για το λόγο αυτόν, το υπουργείο θεωρεί ότι τα ποσά που έχουν αποδοθεί στους ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δεν πρέπει να αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία στους λογαριασμούς εσόδων που προσδιορίζουν το αποτέλεσμα χρήσης. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να απεικονίζονται ως «έκτακτη κεφαλαιοδότηση» και να προσαυξάνουν απευθείας την καθαρή θέση. Εάν τα ποσά συμπεριληφθούν στους λογαριασμούς εσόδων θα αποτυπωθεί λανθασμένη εικόνα για την πραγματική οικονομική κατάσταση των ΟΤΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ