Στο μικροσκόπιο της εφορίας οι μεγάλες τραπεζικές συναλλαγές

Στο μικροσκόπιο της εφορίας οι μεγάλες τραπεζικές συναλλαγές
Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν οι τραπεζικές καταθέσεις.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη λεπτομερή καταγραφή δεδομένων για εκατομμύρια συναλλαγές των φορολογουμένων,με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να τροποποιεί τη σχετική απόφαση και να εστιάζει στις "μεγάλες" και ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές.

Έτσι,από φέτος, εξετάζονται λιγότερες υποθέσεις –οι τράπεζες καλούνται να αποστείλουν στοιχεία για καταθέτες με συναλλαγές 100.000 ευρώ και πάνω αντί για 50.000 ευρώ που ήταν μέχρι πέρυσι- αλλά θα ζητηθούν περισσότερα στοιχεία.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να αποστείλουν στην ΓΓΔΕ τα ακόλουθα:

1.Για πρώτη φορά, ζητούνται αναλυτικά:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ,
β) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού,
γ) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
δ) Αριθμός λογαριασμού,
ε) Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ,
στ) Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ,
ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό,
η) Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
θ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
ι) Ημερολογιακό έτος αναφοράς

Με αυτό τον κατάλογο, οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να αναζητήσουν τους φορολογούμενους που έκαναν τις μεγαλύτερες καταθέσεις, τις μεγαλύτερες αναλήψεις αλλά και τους φορολογούμενους που εμφάνισαν τις μεγαλύτερες μεταβολές στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από χρονιά σε χρονιά. Αντίστοιχη έρευνα θα γίνει και την αξία του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα μετοχές κλπ με βάση τη μερίδα στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων του καθενός.

Πάντως σε ότι αφορά τα κρίσιμα στοιχεία των καταθέσεων και των χρηματιστηριακών συναλλαγών, το υπουργείο Οικονομικών ζητάει φέτος ποιο αναλυτικές πληροφορίες, αλλά από λιγότερους Έτσι:

· Μέχρι πέρυσι, ζητούνταν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών οι οποίοι εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης αθροιστικά, μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ. Φέτος το όριο αναπροσαρμόζεται στις 100.000 ευρώ

· Μέχρι πέρυσι, ζητούνταν ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης της αξίας του χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 100.000 ευρώ. Το όριο αυτό διπλασιάζεται στις 200.000 ευρώ.

2. Κινητές αξίες. Διαβιβάζονται στοιχεία χαρτοφυλακίου φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Τα στοιχεία αφορούν :

α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων

β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου

γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα 'Αυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου

δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο

ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

3. Μερίσματα. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα στοιχεία αφορούν :

α) Το ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων

β) Το Α.Φ.Μ των δικαιούχων

γ) Τον αριθμό λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα 'Αυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου

δ) Την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι

ε) Την επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα

στ) Το Α.Φ.Μ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα

ζ) Το ποσό του μερίσματος, η) Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο μέρισμα

θ) Το ημερολογιακό έτος αναφοράς.

4. Δάνεια. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας. Τα στοιχεία αφορούν :

α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος

β) Είδος δανείου (1:Στεγαστικό, 2:Καταναλωτικό, 3:'Αλλο)

γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ

δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου

ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο) στ) Πλήθος οφειλετών/ συνοφειλετών

ζ) ΑΦΜ πρώτου οφειλέτη ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου η) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη

θ) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία ζ, η και θ επαναλαμβάνονται για κάθε οφειλέτη, όταν υπάρχουν συνοφειλέτες.

5. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ