Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν την εκταμίευση της «επιστρεπτέας προκαταβολής»

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν την εκταμίευση της «επιστρεπτέας προκαταβολής»

            Ένα από τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19 είναι και αυτό της επιστρεπτέας προκαταβολής που θα δοθεί μετά από έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων που έχουν κάνει την αίτηση ενδιαφέροντος.

Η συγκεκριμένη αίτηση υποβάλλονταν έως τις 21/4/2020. Όσες επιχειρήσεις εγκρίθηκαν θα πρέπει έως τις 15/5/2020 να υποβάλλουν την 2η φάση της αίτησης, όπου θα δηλώσουν εάν επιθυμούν την λήψη κρατικού δανείου. Επίσης όσες επιχειρήσεις είχαν κάνει αίτηση ενδιαφέροντος και απορρίφθηκαν, μπορούν έως τις 15/5/2020 να υποβάλλουν ένσταση. Και τα δύο γίνονται στην σχετική εφαρμογή της ιστοσελίδας https://www.aade.gr/mybusinesssupport

Στην πολυσέλιδη εγκύκλιο ΓΔΟΥ 94/2020 δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τους όρους υπαγωγής των επιχειρήσεων , αλλά και τον τρόπο υπολογισμού του δικαιούμενου ποσού. Τα σημαντικότερα σημεία της εγκυκλίου που θα πρέπει να σταθούμε είναι τα εξής :

 • Δικαιούχοι του συγκεκριμένου δανείου- βοηθήματος , είναι αυτοί που τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 της εγκυκλίου , το οποίο κατά βάση επικεντρώνεται στο να φαίνεται η μείωση ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων , σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 σε σχέση με αυτά τις τελευταίας τριετίας. Το κρίσιμο συγκριτικό στοιχείο είναι το 1ο τρίμηνο για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και ο μήνας Μάρτιος για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά.
 • Το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που δικαιούται η επιχείρηση υπολογίστηκε από την ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της εγκυκλίου σύμφωνα με τον σχετικό αλγόριθμο ή το ελάχιστό ποσό ανάλογα με τους εργαζόμενους που απασχολούνται στην επιχείρηση. Εκτός του αλγορίθμου τα ελάχιστα όρια είναι α) 000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους ( νομικά πρόσωπα μόνο σε αυτή την κατηγορία) που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020, β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 1 έως 5 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020, γ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020, δ) 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020, ε) 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των 50 εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020.
 • Για τις επιχειρήσεις δικαιούχους που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, δεν εφαρμόζεται το συγκριτικό στοιχείο μείωσης τζίρου, κρίνονται ως δικαιούχοι δηλαδή σε κάθε περίπτωση ,αν τηρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.
 • Εφαρμόζεται το επιτόκιο αναφοράς , όπως ορίζεται στην εγκύκλιο ΓΔΟΥ 94/2020. Επιτόκιο αναφοράς: το βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση την τελευταίας αριθ. 2008/C 14/02 (C 14/6 της 19.1.2008), προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης. Με τα σημερινά δεδομένα αυτό είναι περίπου 0,9 % .
 • Δίδεται περίοδος χάριτος στις επιχειρήσεις που θα λάβουν τα χρήματα έως τις 31/12/2021, όπου δεν τρέχουν οι δόσεις επιστροφής του ποσού στο σύστημα του taxisnet.
 • Από 1/1/2022 τρέχουν οι 40 μηνιαίες δόσεις οι οποίες βεβαιώνονται από την αρχή στην φορολογική εικόνα της επιχείρησης στο taxis. Τα ποσά προφανώς και δεν θα είναι απαιτητά , αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί αν το ποσό αυτό θα επηρεάζει την δυνατότητα λήψης φορολογικής ενημερότητας.
 • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης επιβάλλεται το μηνιαίο επιτόκιο σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ΚΕΔΕ , το οποίο σήμερα είναι 0,74 % μηνιαίως.

Το ποσό θα πρέπει να επιστραφεί στο σύνολο του , αλλά παρέχονται και οι εξής δυνατότητες:

 • α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 2 της εγκυκλίου ΓΔΟΥ 94/2020,
 • β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα λάβουν τα χρήματα :

 • Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο συγκεκριμένος όρος εμπεριέχει ασάφειες πολλές. Για παράδειγμα δεν προβλέπει πουθενά όρους που προβλέπονται από το υπουργείο εργασίας , όπως είναι οι όροι λήξη σύμβασης, οικειοθελής αποχώρηση και αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης, όπου σε αντίστοιχα νομοθετήματα του υπουργείου εργασίας αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες καταστάσεις δεν θεωρούνται μείωση αριθμού προσωπικού. Επίσης δεν μπορεί να γίνει κατανοητό αν αναφέρεται στο σύνολό του διαστήματος 31/3 έως 31/10 ή αν απλά αναφέρεται στις δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες 31/3 και 31/10. Επίσης δεν αναφέρει αν μιλάει για μονάδες ΕΜΕ ή απλά για άτομα. Προφανώς και θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις.
 • Η επιχείρηση οφείλει να προσκομίσει μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της εγκυκλίου.
 • Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
 • Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της εγκυκλίου ΓΔΟΥ 94/2020, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου.
 • Ο δικαιούχος λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα.
 • Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών.

Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις που θα λάβουν τα συγκεκριμένα χρήματα , θα πρέπει πριν την ολοκλήρωση της αίτησης να έχουν μελετήσει τις προϋποθέσεις , γιατί είναι χρήματα τα οποία θα πρέπει αφενός να επιστραφούν , αλλά δίδονται και με όρους όπως κάθε δάνειο.

*Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός με άδεια Α’ Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι διαχειριστής της φοροτεχνικής εταιρείας Pantelis & Partners Tax and Accounting Specialists και αντιπρόεδρος της επιτροπής φοροτεχνικών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ειδικεύεται σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, θέματα κατοίκων εξωτερικού και φορολογίας παγκόσμιου εισοδήματος, φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Δείτε όλα τα άρθρα του Ηλία Χατζηγεωργίου στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η νέα "Μεγάλη Σκακιέρα"

Ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πρόγραμμα Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής, του The Paul H. Nitze School of…