Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που αποκτήσαμε μέσα στη χρονιά που φεύγει

Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που αποκτήσαμε μέσα στη χρονιά που φεύγει

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 201/12.12.2019) ο νέος φορολογικός νόμος, ο Ν. 4646/2019. Ο νέος νόμος αφορά, κατά κύριο λόγο, αλλαγές που θα ισχύσουν για τα εισοδήματα από 1.1.2020, πλην των εισοδημάτων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που απέκτησαν από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και θα φορολογηθούν με τον νέο συντελεστή (24%).Σήμερα σας παρουσιάζουμε την φορολογία των εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2019.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Η ίδια κλίμακα και για το φορολογικό έτους 2019.

Να ξεκαθαρίσουμε κατ’ αρχήν ότι το φορολογικό έτος 2019, δηλαδή τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1. έως 31.12.2019, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, τα φυσικά πρόσωπα με ατομικές επιχειρήσεις και οι γεωργοί θα φορολογηθούν με την ίδια κλίμακα που φορολογήθηκαν και το 2018, μιας και η νέα κλίμακα εφαρμόζεται για τα εισοδήματα από 1.1.2020 και μετά.

Δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα θα φορολογηθούν στις δηλώσεις που θα καταθέσουν μέχρι 30 Ιουνίου 2019, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 με την ίδια κλίμακα:

Κλίμακα Φορολογίας Φορολογικού έτους 2019

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα)

Φορ. Συντελεστής

0 - 20.000

22%

20.001 - 30.000

29%

30.001 - 40.000

37%

40.001 –

45%

Μείωση φόρου εισοδήματος

Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, αλλά και για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ισχύει η μείωση του φόρου, το γνωστό αφορολόγητο, όπως ίσχυε και το 2018, δηλαδή.

«1.(α) Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

 1. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και οι γεωργοί που δικαιούνται την μείωση φόρου, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.»

Εισόδημα

Χωρίς τέκνα

Με 1 τέκνο

Με 2 τέκνα

Με 3 και άνω

Έως 20.000,00

1.900,00

1.950,00

2.000,00

2.100,00

Πάνω από 20.000,00

Μείωση 10,00 ευρώ ανά 1.000,00 φορολογητέου εισοδήματος

Κάλυψη αφορολόγητου με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Με την κλίμακα του 2018 πρέπει να καλύψουν το αφορολόγητο που έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς για την κάλυψη του απαιτείται να γίνονται αγορές που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Για να κατοχυρώσουμε μια δαπάνη ώστε να συμμετέχει στις κάλυψη του αφορολόγητου πρέπει να έχει εξοφληθεί με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα, ή να έχει εξοφληθεί μέσω e-banking.

Ποιες δαπάνες ΔΕΝ συμμετέχουν για το «κτίσιμο» του αφορολόγητου.

 • Ενοίκια.
 • Αγορά οχημάτων, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών.
 • Τέλη κυκλοφορίας.
 • Δόσεις στεγαστικών δανείων.
 • Αγορά ομολόγων και χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Όλες οι άλλες δαπάνες κατοχυρώνουν το αφορολόγητο.

Προσοχή: Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή υπολογίζεται πλέον στην κάλυψη του αφορολόγητου.

Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να συγκεντρώσουμε.

Εισόδημα

Ποσοστό

0-10.000

10%

10.001 έως 30.000

15%

30.000 και άνω

20%

Σημειώνεται ότι το ανώτατο ποσό αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει κάποιος ανεξαρτήτως εισοδήματος είναι 30.000 ευρώ.

Προσοχή: Η συλλογή των αποδείξεων λειτουργεί κλιμακωτά.

Δηλαδή

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.000,00

100

10,00%

10.000,00

1.000,00

10,00%

15.000,00

1.750,00

11,67%

20.000,00

2.500,00

12,50%

25.000,00

3.250,00

13,00%

30.000,00

4.000,00

13,33%

40.000,00

6.000,00

15,00%

50.000,00

8.000,00

16,00%

60.000,00

10.000,00

16,67%

70.000,00

12.000,00

17,14%

Ποινή για την μη κάλυψη του ποσού που χρειάζεται για την κατοχύρωση της έκπτωσής φόρου.

Αν δεν συγκεντρωθεί το σύνολο των δαπανών που χρειάζονται για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου , ο φορολογούμενος θα πληρώσει το 22% επί της διαφοράς των δαπανών:

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ

15.000,00

1.750,00

11,67%

1.500,00

250,00

55,00

25.000,00

3.250,00

13,00%

3.000,00

250,00

55,00

30.000,00

4.000,00

13,33%

2.500,00

1.500,00

330,00

35.000,00

5.000,00

14,29%

4.000,00

1.000,00

220,00

45.000,00

7.000,00

15,56%

5.000,00

2.000,00

440,00

50.000,00

8.000,00

16,00%

7.000,00

1.000,00

220,00

60.000,00

10.000,00

16,67%

6.500,00

3.500,00

770,00

65.000,00

11.000,00

16,92%

8.000,00

3.000,00

660,00

70.000,00

12.000,00

17,14%

7.000,00

5.000,00

1.100,00

Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα.

Μετά την προσθήκη της Α.1109/2019 οι φορολογούμενοι που δεν έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα είναι:

Οι ΜΗ υπόχρεοι χρήσεις ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Α) Όσοι έχουν υποχρέωση να συγκεντρώνουν ΧΑΡΤΙΝΕΣ αποδείξεις για την κατοχύρωση της έκπτωσης του φόρου.

 1. Οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω.
 2. Οι Φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
 • Οι Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 1. Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 2. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό.
 3. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
 • Οι φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
 1. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
 2. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 3. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 • Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
 • Οι υπήκοοι τρίτων χώρων που αιτούνται ή/ και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013

Β. Όσοι ΔΕΝ έχουν υποχρέωση να συγκεντρώνουν αποδείξεις για την κατοχύρωση της έκπτωσης του φόρου.

 1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Φορολογία Νομικών προσώπων και Οντοτήτων 2019.

 • Φορολογία εισοδήματος

Σε αντίθεση με τα φυσικά πρόσωπα, τα Νομικά Πρόσωπα και οι Νομικές Οντότητες για τα εισοδήματα που απέκτησαν το φορολογικό έτος 2019, θα φορολογηθούν με τον νέο συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, που προέκυψε με την αλλαγή του Ν.4646/2019.

Ποιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4646/2019:

«Άρθρο 22. Τροποποίηση του άρθρου 58 του ΚΦΕ για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής.

β) Τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).»

Δηλαδή τα Νομικά Πρόσωπα και Οντότητες, θα φορολογηθούν με συντελεστή πέντε μονάδες μικρότερο από το 2018, από 29% σε 24%. (Να σημειώσουμε ότι ο συντελεστή 28% που αναφέρεται συνήθως δεν ίσχυσε ποτέ).

 • Φορολογία μερισμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4646/2019, αλλάξει από 1.1.2020, η φορολογία των διανεμόμενων μερισμάτων από 10% σε 5%.

«Άρθρο 24. Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ΚΦΕ, σχετικά με τη φορολογία μερισμάτων.

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).»

 1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για μερίσματα πέντε τοις εκατό (5%).»»

Αυτό σημαίνει ότι τα μερίσματα που θα διανεμηθούν από 1.1.2020 και μετά , και ουσιαστικά αφορούν κέρδη που θα διανεμηθούν στους εταίρους Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ. με διπλογραφικά βιβλία, εταίρους Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε και μετόχους Α.Ε., με Γενικές Συνελεύσεις από 1.1.2020. Τα κέρδη αυτά έχουν προκύψει από τα φορολογικά έτη 2019 και πριν.

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ