Πώς θα ξεπεράσετε τον γολγοθά του πόθεν έσχες

Πώς θα ξεπεράσετε τον γολγοθά του πόθεν έσχες

Έφτασε η ώρα του πόθεν έσχες. Άλλη μια υποχρέωση έρχεται να προστεθεί στις τόσες και τόσες της φετινής χρονιάς καθώς ήδη μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την υποβολή του εντύπου που αφορά στα εισοδήματα και στα περιουσιακά στοιχεία της χρήσης 2017.

Ως αποκλειστική προθεσμία υποβολής των ετήσιων ΔΠΚ 2016 και 2017 (εκ νέου για όσους έχουν ήδη υποβάλει) καθώς και αρχικών για ιδιότητα που αποκτήθηκε εντός των ετών 2016-2018, ορίζεται η χρονική περίοδος από 18.02.2019 έως 31.03.2019. Θα πρέπει δηλαδή μέσα στο διάστημα αυτών των ολίγων ημερών να υποβληθούν οι οριστικοποιήσεις των ετών 2016 και 2017 καθώς και να υποβληθεί αυτή του 2018.

Προσοχή!!! Η επικαιροποίηση – οριστικοποίηση των δηλώσεων 2016-2017 πρέπει να γίνει υποχρεωτικά. Δεν θα λάβει το σύστημα υπόψιν του τις παλιές υποβολές. Επίσης αν είχε υποβληθεί η δήλωση του 2018, πράγμα σπάνιο δεδομένου ότι είχαμε τις διαδικασίες των προσφυγών και των αποφάσεων του Στε , πρέπει να οριστικοποιηθεί και αυτή. Αν δεν έχει υποβληθεί θα πρέπει να γίνει έως τις 31/3/2019. Στην δήλωση περιλαμβάνονται τα στοιχεία της χρήσης του 2017 και όχι αυτά του 2018. Η ΔΠΚ 2019 ( χρήσης 2018) θα υποβληθεί μετά τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλλουμε φέτος , εντός 3 μηνών.

Τι περιλαμβάνει η ΔΠΚ.

Χωρίζεται σε 2 κατηγορίες στην αρχική που υποβάλλεται εντός 90 ημερών από την ανάληψη καθήκοντος που καθιστά κάποιον υπόχρεο υποβολής σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 1 του Ν 3213/2003 και στην ετήσια που υποβάλλεται κάθε χρόνο από τους υπόχρεους.

Η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ημεδαπής και αλλοδαπής κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας, υπόχρεου, συζύγου, προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) και των ανήλικων τέκνων αυτών, την αξία και τον τρόπο κτήσης αυτών.

Η ετήσια ΔΠΚ υποβάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, εκτός από τα έτη 2016-2018 που υποβάλλονται όλα μαζί έως τις 31/3/2019, και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπόχρεου, συζύγου, προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όσων ενηλικιώνονται μέσα στο έτος αναφοράς της ΔΠΚ. Κατά την υποβολή της ΔΠΚ ο υπόχρεος επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με την τελευταία (ηλεκτρονικά) υποβληθείσα ΔΠΚ και διατηρεί αναλλοίωτα τα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει κάποιος στην κατοχή του ώστε να μπορέσει να υποβάλλει το έντυπο είναι τα εξής:

 • Τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα (ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, όλα τα εισοδήματα του έτους από κάθε πηγή).
 • Ακίνητα
 • Μετοχές
 • Παράγωγα κ.λπ.
 • Οι συμμετοχές σε εταιρίες και σε επιχειρήσεις γενικότερα.
 • Η μίσθωση θυρίδων
 • Τα κινητά πράγματα αξίας άνω των 30.000 ευρώ
 • Τα μετρητά χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος, εφόσον ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ
 • Οι δανειακές υποχρεώσεις και απαιτήσεις για τους υπόχρεους που υποβάλλουν τη δήλωση στην επιτροπή της Βουλής.
 • Άδειες κυκλοφορίας και παραστατικά αγοραπωλησίας πλωτών, εναέριων μεταφορικών μέσων και οποιοδήποτε οχημάτων κυκλοφορίας
 • Στοιχεία υπολοίπων λογαριασμών τραπεζών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή

Πότε απαιτείται τροποποίηση των ήδη υποβαλλόμενων δηλώσεων.

Απαιτείται η τροποποίηση του περιεχόμενου της ήδη υποβληθείσας ΔΠΚ {αρχικές ΔΠΚ με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου στα έτη 2016- 2017 και οι ετήσιες ΔΠΚ 2016 (φορολογικό 2015) και 2017 (φορολογικό 2016)} στις παρακάτω, τουλάχιστον περιπτώσεις:

 • κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά του στοιχεία του ΜΣΣ. • κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος ήταν σε διάσταση και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία του εν διαστάσει συζύγου. • κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος είχε ενήλικο τέκνο το οποίο ενηλικιώθηκε εντός του έτους που αφορά η δήλωση και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία του ενήλικου τέκνου.
 • Εφόσον ο υπόχρεος είναι/ήταν Δικαστικός ή Εισαγγελικός Λειτουργός (υποχρεωτικά ελεγχόμενοι), άρα οφείλει να επισυνάψει παραστατικά-βεβαιώσεις και να δηλώσει και τις δανειακές υποχρεώσεις του • Εφόσον ο υπόχρεος είναι/ήταν σύζυγος υπόχρεου στην Επιτροπή 3Α (υποχρεωτικά ελεγχόμενοι), συνεπώς οφείλει να επισυνάψει παραστατικά-βεβαιώσεις (ως υποχρεωτικά ελεγχόμενος) και να δηλώσει τις δανειακές υποχρεώσεις του.
 • Εφόσον ο υπόχρεος στην αρχική ΔΠΚ του δεν είχε δηλώσει την αξία και τον τρόπο κτήσης των περιουσιακών του στοιχείων (πλέον είναι υποχρεωτικό).
 • Εφόσον ο υπόχρεος στην αρχική ΔΠΚ του είχε δηλώσει τα περιουσιακά του στοιχεία με ημερομηνία διαφορετική από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής του ΔΠΚ.
 • Εφόσον για κινητό αξίας άνω των 40.000€, ο υπόχρεος δεν είχε επισυνάψει παραστατικά αγοράς ή νόμιμα φορολογικά παραστατικά ή εκτίμηση αυτού. Επίσης εφόσον ήταν ασφαλισμένο και η αξία που είχε δηλωθεί ήταν μικρότερη από την ασφαλιζόμενη αξία.
 • Εφόσον ο υπόχρεος εκποίησε κινητό άνω των 40.000€ και δεν είχε επισυνάψει τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και την εκτίμηση από εκτιμητή του μητρώου.

Τα δεδομένα αυτών, μετά των συνημμένων τους, είναι διαθέσιμα μόνον στους υπόχρεους προκειμένου να τα επιλέξουν για να υποβάλουν τις ΔΠΚ τους, είτε με μεταβολή, είτε χωρίς μεταβολή του περιεχομένου τους, κατά το διάστημα των προθεσμιών υποβολής που αναφέρονται παραπάνω και για 60 μέρες μετά τη λήξη αυτής. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά θα πάψουν να είναι διαθέσιμα και στους λογαριασμούς των υπόχρεων. Για όσους δεν εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για υποβολή (εκ νέου για όσους έχουν ήδη υποβάλει) αρχικών ΔΠΚ με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου στα έτη 2016, 2017 και 2018 και ετήσιων ΔΠΚ 2016 (φορολογικό2015) και 2017 (φορολογικό 2016), στην αποκλειστική προθεσμία που ξεκινά την 18η Φεβρουαρίου 2019 και διαρκεί έως την 31η Μαρτίου 2019, συντρέχουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθ. 6 του ν.3213/2003 που περιλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις.

Όσοι εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, η οριστικοποίηση της ΔΠΚ τους, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 200€ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό 100€ για τους λοιπούς υπόχρεους. Η οριστικοποίηση της ΔΠΚ με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 800€ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και 300€ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το όργανο ελέγχου μπορεί να καλεί τους ελεγχόμενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά παραστατικά στοιχεία εντός ρητής προθεσμίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, η οποία μπορεί να παραταθεί για διάστημα δέκα (10) ημερών. Σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας των ελεγχόμενων προσώπων για έγκαιρη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, το όργανο ελέγχου δύναται κατ’ εξαίρεση να επεκτείνει την προθεσμία με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΠΚ

Κατά την υποβολή της Δ.Π.Κ. από τον υπόχρεο, τα βασικά στοιχεία αυτού, δηλαδή ο Α.Φ.Μ., το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό μητρώο. Σε περίπτωση ανακρίβειας αυτών, απαιτείται, πριν από την υποβολή της δήλωσης, η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο φορολογικό μητρώο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων των λοιπών προσώπων.

Η ΔΠΚ είναι κοινή για τον υπόχρεο και τον/την σύζυγο ή του προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.). Ο υπόχρεος καταχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, του/της συζύγου της/του, ή του Μ.Σ.Σ. και των ανήλικων τέκνων τους οριστικοποιεί τη ΔΠΚ του και στη συνέχεια εγκρίνεται η ΔΠΚ από τον/την σύζυγο ή το Μ.Σ.Σ.

Μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ από τον υπόχρεο, ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. πρέπει να συνδεθεί εκ νέου στο σύστημα, με τους προσωπικούς (διακριτούς) κωδικούς TAXISnet, ώστε να οριστικοποιήσει τη ΔΠΚ. Μέσω του κουμπιού/επιλογής “Προβολή Δήλωσης (pdf)” το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον/στη σύζυγο ή το Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου, να εμφανίσει μόνο τα ατομικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και αυτά των ανήλικων τέκνων τους, που έχει υποβάλλει με τη ΔΠΚ του ο υπόχρεος. Ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να συμφωνήσει με τη ΔΠΚ της/του υπόχρεου.

Στην ετήσια ΔΠΚ ο υπόχρεος δηλώνει την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού και του/της συζύγου, ή του Μ.Σ.Σ. ακόμη κι αν αυτά ενηλικιώθηκαν εντός του έτους που αφορά η δήλωση.

Ξεχωριστές ΔΠΚ υποβάλλουν οι σύζυγοι ή τα Μ.Σ.Σ. ακόμα και όταν έχουν ιδιότητες που ελέγχονται από το ίδιο όργανο ελέγχου και ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. πρέπει να εγκρίνει.

Οι πίνακες της ΔΠΚ συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον ο υπόχρεος ή τα μέλη της οικογένειάς του έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στους αντίστοιχους πίνακες. Η επιλογή του σχετικού κουμπιού/check box «Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων...» γίνεται σε όλους τους πίνακες ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν δηλωθεί αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία.

Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήματα, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα, καθώς και για τις συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρία.

Για τα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων, το ποσοστό ιδιοκτησίας κάθε κατόχου είναι εμφανώς διακριτό, δηλώνεται σε ξεχωριστή γραμμή (καταχώριση) το περιουσιακό στοιχείο κάθε κατόχου και το ποσοστό ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε καθέναν.

Οι υπόχρεοι μπορούν να επισυνάπτουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρούν ότι συμβάλει στην πληρότητα της δήλωσης τους και επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτουν. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάψουν τα έγγραφά τους με αποδεκτή ευκρίνεια ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι όλα τα images, pdf, txt, doc, docx, xls και xlsx με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος (5 MΒ).

Όσοι έλαβαν αναδρομικά προηγούμενων ετών, από μισθωτές υπηρεσίες, δηλώνουν το σχετικό ποσό στην ετήσια ΔΠΚ που αφορά στο έτος που εισέπραξαν τα αναδρομικά αυτά και επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τη σχετική βεβαίωση αποδοχών, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά αναδρομικών.

Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, ο υπόχρεος μπορεί να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή αντίγραφο της Δ.Π.Κ. που έχει υποβληθεί, όπου εμφανίζονται ο αριθμός αυτής και η ημερομηνία υποβολής της.

*Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός με άδεια Α’ Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι διαχειριστής της φοροτεχνικής εταιρείας Pantelis & Partners Tax and Accounting Specialists και αντιπρόεδρος της επιτροπής φοροτεχνικών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ειδικεύεται σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, θέματα κατοίκων εξωτερικού και φορολογίας παγκόσμιου εισοδήματος, φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Δείτε όλα τα άρθρα του Ηλία Χατζηγεωργίου στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ