Εάν σας εξαπάτησαν, μην απελπίζεστε!

Εάν σας εξαπάτησαν, μην απελπίζεστε!
«Πώς μπορώ να καταλάβω εάν μια εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη;»Υπάρχουν θεσμοθετημένοι μηχανισμοί που θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε μια διαφορά με έναν εμπορευόμενο, ακόμη και αν αυτός βρίσκεται εκτός συνόρων.

Οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να πέφτουν θύματα ανακριβών ή παραπλανητικών ισχυρισμών από τους εμπορευόμενους, συμβουλεύει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Ορισμένες εμπορικές πρακτικές σε όλη την Ευρώπη απαγορεύονται, δηλαδή κρίνονται αθέμιτες υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις.

Προκειμένου να γνωρίζουν οι εμπορευόμενοι, οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ και οι πελάτες τι απαγορεύεται, καταρτίστηκε μια Μαύρη Λίστα με 31 αθέμιτες πρακτικές.

Τι είναι εμπορική πρακτική:

Κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπος συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ ενός προμηθευτή, που συνδέεται άμεσα με την προώθηση, πώληση ή προμήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές.

Μία εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη:

Όταν

είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας

στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή

είναι παραπλανητική, δηλαδή:

- παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες

- παρέχει πληροφορίες ασαφείς που μπορεί να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε αποφάσεις συναλλαγής που διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε

- παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες

είναι επιθετική, δηλαδή χρησιμοποιεί παρενόχληση, καταναγκασμό ή κατάχρηση επιρροής

εμπίπτει στη μαύρη λίστα των περιπτώσεων που αναφέρονται στο ν. 2251/1994.

Τι λέει η Νομοθεσία

Η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά θεσπίζει κοινούς κανόνες στα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε., προκειμένου οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να έχουν την ίδια προστασία από επιθετικές και παραπλανητικές πρακτικές οπουδήποτε και αν συναλλάσσονται, στον τόπο τους ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., ή στις αγορές τους μέσω διαδικτύου.

Η οδηγία 2005/29 μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 9α έως 9θ του νόμου 2251/1994 (Α’ 191).

Τα δικαιώματα του Καταναλωτή

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά συμφέροντά του μέσου καταναλωτή, απαγορεύονται.

Οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν την συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή - Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή, η οποία είναι αρμόδια για την συμμόρφωση των εμπόρων στις διατάξεις του ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών» και δύναται να επιβάλλει τα οριζόμενα στο νόμο χρηματικά πρόστιμα.

Επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει, με απόφασή του, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, την άμεση παύση μίας αθέμιτης εμπορικής πρακτικής.»

Μάθετε Περισσότερα... από τη ΓΓΚ

Πώς μπορείτε να καταλάβετε εάν μια συγκεκριμένη πρακτική είναι αθέμιτη;