Τι είναι οι ΥΠΠ, πώς χρεώνονται, τι γίνεται με τις αμφισβητούμενες χρεώσεις

Τι είναι οι ΥΠΠ, πώς χρεώνονται,  τι γίνεται με τις αμφισβητούμενες χρεώσεις
Οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης είναι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορούν τη μετάδοση πληροφορίας/περιεχομένου

σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιείται μέσω της χρέωσης των κλήσεων προς αριθμοδοτικούς πόρους του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

• τις υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext),
• τις υπηρεσίες οπτικής τηλεπληροφόρησης (Videotext),
• τις υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS) προστιθέμενης αξίας
• και τις υπηρεσίες πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS) προστιθέμενης αξίας.
Η παροχή ΥΠΠ μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω του Διαδικτύου (Internet).
Παραδείγματα ΥΠΠ είναι:
• ψηφοφορίες είτε μέσω κλήσεων σε 901 ή μέσω αποστολής SMS σε σύντομους κωδικούς (π.χ. ψηφοφορία για Eurovision κλπ)
• διαγωνισμοί
• αγορά (downloading) ringtones, logos, videos, παιχνιδιών μέσω SMS
• τεχνική υποστήριξη
• συνομιλία μέσω τηλεφώνου ή SMS (chat)
• αστρολογία, χαρτομαντεία
• παιχνίδια από την τηλεόραση στα οποία συμμετέχουν οι χρήστες μέσω τηλεφώνου
• υπηρεσίες ενηλίκων
• υπηρεσίες πληροφόρησης (π.χ. καιρός)
Οι ΥΠΠ μπορεί να χρεώνονται με τους ακόλουθους τρόπους:
• με ένα σταθερό ποσό ανά κλήση,
• με χρέωση ανά μονάδα χρόνου,
• με ένα σταθερό κόστος ανά SMS.
Υπάρχουν επίσης και οι συνδρομητικές ΥΠΠ, στις οποίες μπορεί να πληρώνετε π.χ. εφάπαξ ένα ποσό ή ανά μήνα, για να λαμβάνετε περιοδικά την ΥΠΠ, ή για να απολαμβάνετε χαμηλότερες τιμές σε μία ΥΠΠ την οποία χρησιμοποιείτε συχνά. Τα συνδρομητικά μοντέλα των ΥΠΠ διαφέρουν ανά Πάροχο.
Η χρέωση του SMS μιας υπηρεσίας πολυμεσικής πληροφόρησης σύντομων μηνυμάτων μπορεί να αφορά είτε την αποστολή του ή τη λήψη του. Η δεύτερη περίπτωση αφορά συνήθως τα συνδρομητικά μοντέλα ΥΠΠ μέσω SMS.
Το κόστος των ΥΠΠ σήμερα στην αγορά ξεκινά από 0,20 Ευρώ ανά λεπτό (ή ανά κλήση ή ανά SMS) και μπορεί να φτάνει στα 6 Ευρώ ανά λεπτό (ή ανά κλήση ή ανά SMS).
Το ύψος των χρεώσεων προσδιορίζεται αποκλειστικά από τους παρόχους με βάση την εμπορική τους πολιτική. Τα χρήματα που πληρώνετε για τις ΥΠΠ επιμερίζονται μεταξύ των παρόχων που συνεργάζονται για την παροχή των υπηρεσιών στους καταναλωτές.
Οι φωνητικές ΥΠΠ και οι ΥΠΠ μέσω διαδικτύου, δε διαρκούν περισσότερο από 20 λεπτά. Μετά τα 20 λεπτά ο Πάροχος ΥΠΠ είναι υποχρεωμένος να διακόψει τη σύνδεση για να αποφευχθεί υπερχρέωση των καταναλωτών.

Κάθε διαφημιστικό υλικό των ΥΠΠ, πρέπει να περιέχει ευκρινώς και με σαφήνεια την πληροφορία σχετικά με τη χρέωση των ΥΠΠ. Κατά την έναρξη της κλήσης προς μία υπηρεσία ΥΠΠ, ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται ατελώς για τη χρέωση της συγκεκριμένης κλήσης. Ο Πάροχος ΥΠΠ μέσω SMS/MMS, υποχρεούται να ενημερώνει κάθε χρήστη άμεσα για τη χρέωση της ΥΠΠ, είτε μετά την αποστολή του πρώτου μηνύματος είτε μετά την αποστολή του μηνύματος εγγραφής του χρήστη, εφόσον πρόκειται για ΥΠΠ η οποία προϋποθέτει εγγραφή για τη χρήση της.
Τέλος, οι Πάροχοι ΥΠΠ υποχρεούνται να μην χρεώνουν τους καταναλωτές κατά την αναμονή για τη σύνδεση με την υπηρεσία ή, αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, να μην απαντούν σε κλήση καταναλωτή, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη γραμμή για την παροχή της υπηρεσίας.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ εμπίπτει η εξασφάλιση της ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών για τις ΥΠΠ (ιδίως για το γεγονός ότι αποτελούν υπηρεσίες αυξημένης τιμολόγησης, καθώς και για το ύψος της χρέωσής τους) και ο έλεγχος της χρέωσης των καταναλωτών όταν δεν λαμβάνουν υπηρεσία.
Επίσης, η ΕΕΤΤ εξετάζει τις καταγγελίες των καταναλωτών, εφόσον έχουν ήδη απευθυνθεί στους Παρόχους ΥΠΠ, αλλά δεν έχει βρεθεί λύση στη μεταξύ τους διαφωνία.

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα σχετικά με μία ΥΠΠ που χρησιμοποίησα. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τον Πάροχο της ΥΠΠ;
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, οι Πάροχοι ΥΠΠ υποχρεούνται να διαθέτουν γραμμή βοήθειας/παραπόνων (HELP LINE), και όχι πρόσθετης χρέωσης, η οποία πρέπει να αναφέρεται στις ανακοινώσεις-διαφημίσεις της ΥΠΠ.

Μπορώ να πάρω πίσω τα χρήματα που πλήρωσα για ΥΠΠ, τις οποίες αμφισβητώ ότι χρησιμοποίησα;
Αφού πρώτα αμφισβητήσετε τις κλήσεις στον Πάροχο τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, μπορείτε στη συνέχεια να ζητήσετε να πιστωθεί το κόστος των κλήσεων αυτών, μέσω των διαδικασιών που κάθε Πάροχος χρησιμοποιεί για την επίλυση διαφωνιών με τους συνδρομητές του.
Η ΕΕΤΤ δεν έχει από το νόμο την αρμοδιότητα να επιβάλει στους Παρόχους την πίστωση των οφειλών σας για τις αμφισβητούμενες χρεώσεις. Στην περίπτωση όπου δεν δύναται να επιλυθεί η διαφορά φιλικά, μπορείτε πάντα να καταφύγετε σε ένδικα μέσα.
Σε περίπτωση που δέχεστε ενοχλήσεις από Παρόχους ΥΠΠ για λόγους προώθησης ΥΠΠ, ή έχετε εγγραφεί σε ΥΠΠ χωρίς τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αν θεωρείτε ότι μέσω κάποιας ΥΠΠ απειλήθηκε ή διακυβεύθηκε το απόρρητο των επικοινωνιών σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο βαθμό που η πράξη αυτή αφορά παραβίαση των δικαιωμάτων σας ως πολίτη, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Αν το πρόβλημα που σας απασχολεί αφορά το περιεχόμενο της υπηρεσίας και τους όρους παροχής της, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (π.χ. για τυχερά παιχνίδια, για αγορά προϊόντων κλπ.)
Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΕΤΤ για την εξέταση καταγγελιών που αφορούν την εξασφάλιση της ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών για τις ΥΠΠ και τον έλεγχο της χρέωσης των καταναλωτών όταν δεν λαμβάνουν υπηρεσία, εφόσον έχετε ήδη απευθυνθεί στους Παρόχους ΥΠΠ, αλλά δεν έχει βρεθεί λύση στη μεταξύ σας διαφωνία.
Τέλος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ή σε Καταναλωτικές Οργανώσεις, όπως είναι η ΕΚΠΟΙΖΩ, το ΚΕΠΚΑ, το ΙΝΚΑ. κλπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ