Πυρόπληκτοι: Πώς θα γλυτώσουν από το «βραχνά» της εφορίας

Τι προβλέπει εγκύκλιος για τους πληγέντες της φονικής πυρκαγιάς

Πυρόπληκτοι: Πώς θα γλυτώσουν από το «βραχνά» της εφορίας

Σαφείς οδηγίες προς τις εφορίες για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές έδωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Με εγκύκλιο καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, για τα φορολογικά μέτρα ανακούφισης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της Αττικής.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αφορά φορολογούμενους που, εξαιτίας των πυρκαγιών: α) είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή αδελφοί ή συγγενείς μέχρι και β' βαθμού κλπ, β) είτε οι φορολογούμενοι αυτοί υπέστησαν υλικές ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους.

Προκειμένου να υπαχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις παράτασης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και καταβολής του φόρου εισοδήματος, οφείλουν να προσκομίσουν στην Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) για σωματική βλάβη: ιατρική βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, από την οποία να προκύπτει πως η βλάβη της υγείας προήλθε από τις ως άνω πυρκαγιές,

β) για θάνατο: ληξιαρχική πράξη θανάτου ή ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου από τα οποία προκύπτει πως ο θάνατος επήλθε λόγω των πυρκαγιών

γ) σε περίπτωση αγνοουμένου: βεβαίωση από την αρμόδια δημόσια αρχή πως το αναφερόμενο πρόσωπο περιλαμβάνεται στους αγνοούμενους εξαιτίας των ανωτέρω πυρκαγιών,

δ) για υλικές ζημιές: βεβαίωση από την οριζόμενη ως αρμόδια δημόσια αρχή για αυτοψία και έλεγχο για ύπαρξη υλικής ζημίας σε ακίνητο.


Με βάση την εγκύκλιο, δίδεται παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στην εφορία.

Συγκεκριμένα:

- Παρατείνονται έως και την 23.01.2019 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των πληγέντων, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 23.07.2018 μέχρι και 23.01.2019.

1. Έως 23.01.2019 και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Οι δόσεις των εν λόγω ρυθμίσεων που λήγουν από 23.07.2018 έως 23.01.2019 δύνανται να αποπληρωθούν το αργότερο έως και την 23.01.2019, προκειμένου να μην απολεσθούν οι ρυθμίσεις στις 24.01.2019 βάσει των όρων και προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου που τις διέπει.

2. Για το χρονικό διάστημα αυτό δεν επιβάλλεται η επιβάρυνση λόγω καθυστέρησης πληρωμής δόσης ρύθμισης που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής.

- Αναστέλλεται μέχρι και την 23.01.2019 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23.07.2018 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

Η απόφαση προβλέπει την άρση και επιστροφή κατασχεθέντων και αποδοθέντων ποσών στην εφορία. Συγκεκριμένα:

- Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος των πληγέντων, σε τραπεζικούς λογαριασμούς για ατομικά χρέη και χρέη λόγω συνυπευθυνότητας από οποιαδήποτε αιτία, αίρονται, ανεξαρτήτως του χρόνου επιβολής των, ύστερα από αίτηση των προσώπων αυτών στον αρμόδιο για την είσπραξη της οφειλής Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου.

- Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 23.1.2019, ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να εκδοθεί και η ανωτέρω απόφαση άρσης της κατάσχεσης.

- Μέχρι τις 23.1.2019 δεν επιβάλλονται νέες κατασχέσεις σε βάρος των προσώπων αυτών.

- Ποσά τα οποία κατασχέθηκαν από 23.7.2018 έως και 23.1.2019, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των κατασχεμένων απαιτήσεων, επιστρέφονται στους δικαιούχους εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση και μετά από την απόφαση του Προϊσταμένου που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

- Η επιστροφή των κατασχεθέντων διενεργείται με ατομικό φύλλο έκπτωσης το οποίο εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου που είναι βεβαιωμένη η οφειλή, στην οποία αποδόθηκε το ποσό της κατάσχεσης.

- Τα επιστρεφόμενα ποσά δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό.

- Για την καταβολή τους δεν απαιτείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ