Πώς θα μειώσετε τον φόρο σας προσλαμβάνοντας ανέργους

Παρακράτηση φόρου και στα μεροκάματα - Πότε είναι τεκμήριο τα ασφαλιστικά συμβόλαια - Μόνιμη η απαλλαγή από τον φόρο των περιστασιακά απασχολούμενων

Πώς θα μειώσετε τον φόρο σας προσλαμβάνοντας ανέργους

Σημαντική έκπτωση φόρου για πρόσληψη ανέργων, «κρυφό χαράτσι» σε όσους θέλουν να μετατρέψουν τις εταιρείες τους ώστε να τηρούν απλογραφικά αντί για διπλογραφικά βιβλία και επιβολή παρακράτησης φόρου (έστω και με 5%) σε όσους κάνουν… μεροκάματο φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Τεκμήριο θα συνιστά από εδώ και στο εξής η αγορά επενδυτικού ασφαλιστικού συμβολαίου. Οι βασικές φορολογικές διατάξεις είναι οι εξής

  • Στα ημερομίσθια είτε από μισθωτή εργασία είτε στις αμοιβές των ξεναγών, θα επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 5%. Όπως προβλέπει η διάταξη, προβλέπεται ειδικός συντελεστής παρακράτησης φόρου (5%) στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος καθώς και σε ξεναγούς.
  • Τα ασφαλιστικά συμβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα θα υπάγονται πλέον στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων καθώς «αυτά προσιδιάζουν στην αγορά και επένδυση χρεογράφων τα οποία ήδη αποτελούν τεκμήριο»
  • Καθίσταται διαρκούς ισχύος η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούνοι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Η διάταξη έχει ως εξής:

«Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παρ. 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της»

  • Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακινήτου στο δημόσιο δεν θα υπόκειται σε φόρο έτσι ώστε να διευκολυνθεί η παραχώρηση ακινήτων στο δημόσιο.
  • Θεσπίζεται υποχρέωση παρακράτησης φόρου 15% (και απόδοσής του για τα μη διανεμηθέντα κέρδη) σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά ή όταν ανώνυμη εταιρεία, ΕΠΕ ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.
  • Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησηςεκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδατων φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτωνπροσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος σε σχέση με το προηγούμενο.

    Το κίνητρο αυτό εφαρμόζεται για νέους έως 30 ετών ή μακροχρόνια άνεργους εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και στις περιπτώσεις παραγωγικών μονάδων που προβαίνουν σε μετατροπή υφιστάμενων συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

    Η εν λόγω προσαύξηση, εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείταικαι για τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ