Ο κίνδυνος υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων λόγω «εικονικών κερδών»

Ο κίνδυνος υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων λόγω «εικονικών κερδών»
Αντιμέτωπες με «εικονικά κέρδη» -και κατά συνέπεια υψηλούς φόρους- θα βρεθούν οι επιχειρήσεις με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που δεν καταβάλλουν στο προσωπικό τους όχι μόνο τους μισθούς αλλά και τις αποδοχές με «μπλοκάκι».

Με την τροποποίηση που έγινε στην φορολογική νομοθεσία, «οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα».

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι εκτός από τις απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αφαιρούν από τα έσοδά τους και τις αμοιβές για τους μισθούς. Αυτό δεν αφορά μόνο στις συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας αλλά και στις αμοιβές από «μπλοκάκια» όπως φαίνεται από το περιεχόμενο του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 στο οποίο και παραπέμπει η καινούργια νομοθετική ρύθμιση που ισχύει από τις 22/12:

Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,

β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,

γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,

δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης..

Για όλες τις αμοιβές που προαναφέρθηκαν, εφόσον η καταβολή τους δεν γίνεται μέσω τράπεζας, δεν θα υπάρχει αναγνώριση της δαπάνης. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα κινδυνεύουν να εμφανιστούν με κέρδη και να επιβαρυνθούν:

1. Με φόρο 29% αν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ

2. Με προκαταβολή φόρου η οποία φτάνει και στο 100% επί των κερδών της χρήσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ