Προειδοποίηση ΔΝΤ για φοροαποφυγή των πολυεθνικών

Προειδοποίηση ΔΝΤ για φοροαποφυγή των πολυεθνικών
Αλλαγές στο διεθνές φορολογικό σύστημα προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ειδική μελέτη που κατήρτησε με στόχο να διερευνήσει

τη φύση, τη σημασία και τις πολιτικές συνέπειες του κατακερματισμού της διεθνούς εταιρικής φορολογίας.
Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις παγκοσμίως είναι η φοροαποφυγή των πολυεθνικών, ιδίως στις χώρες του G20 και του ΟΟΣΑ, ανεβάζοντας στα ύψη τα διαφυγόντα έσοδα.
Οι επιδράσεις της πρακτικής αυτής έχουν τεράστια σημασία στις μακροοικονομικές επιδόσεις.
Άλλωστε, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η φορολογία επηρεάζει έντονα τη συμπεριφορά των πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τα φορολογικα συστήματα, αφού αντανακλούν όχι μόνο τις φορολογικές επιπτώσεις στις πραγματικές αποφάσεις, αλλά, και προφανώς, τα κρούσματα φοροαποφυγής.
Η ανάλυση διαπιστώνει επίσης ότι οι δευτερογενείς επιδράσεις είναι ιδιαίτερα έντονες και σημαντικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Οι χώρες αυτές συνήθως αντλούν μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους από τον εταιρικό φόρο.
Τα ποσά που διακυβεύονται σε διεθνή φορολογικά θέματα είναι μεγάλα σε σχέση με τα συνολικά έσοδα.
Ο περιορισμός των δυσμενών επιδράσεων απαιτεί όχι μόνο την ανάπτυξη συστημάτων, αλλά και την αντιμετώπιση των αδυναμιών στο εθνικό δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, είναι εξαιρετικά κρίσιμη η μεταρρύθμιση σε λιγότερο υψηλού προφίλ, αλλά κρίσιμες φορολογικές περιοχές.
Επίσης ευρύτερες μεταρρυθμίσεις στο διεθνές φορολογικό σύστημα είναι απαραίτητες.
Άλλωστε, το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των διεθνών φορολογικών συστημάτων είναι αδύναμο.
Καθώς η δύναμη και η διεισδυτικότητα των φορολογικών επιδράσεων γίνονται όλο και πιο εμφανείς, ο στόχος για μια ολοκληρωμένη και λιγότερο αποσπασματική προσέγγιση για τη διεθνή φορολογική συνεργασία μεγαλώνει, τονίζει το ΔΝΤ.

Βασικά σημεία της μελέτης:

- Οι τρέχουσες πρωτοβουλίες, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο του ισχύοντος διεθνούς φορολογικού πλαισίου, δεν εξαλείφει τον κατακερματισμό
- Σε αντίθεση με πολλούς άλλους τομείς της φορολογικής πολιτικής, στη διεθνή φορολογία δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τις αρχές που πρέπει να διέπουν τον αποτελεσματικό φορολογικό σχεδιασμό.
- Μεταξύ των εναλλακτικών πλαισίων που έχουν προταθεί, τα οποία διαφέρουν ως προς το βαθμό στον οποίο αποκλίνουν από τις ισχύουσες ρυθμίσεις, ελάχιστοι φόροι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι χρήσιμοι για την προστασία των εσόδων που προέρχονται από επενδύσεις από το εξωτερικό.
- Η ενίσχυση της παγκόσμιας φορολογίας μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του φορολογικού ανταγωνισμού, αλλά θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην εύθραυστη και όλο και πιο αυθαίρετη έννοια της εταιρικής κατοικίας.
- Τα εμπόδια για την αποτελεσματική και περιεκτική δράση για τις δυσμενείς διεθνείς φορολογικές επιδράσεις είναι τόσο πολιτικά όσο και εννοιολογικά, και είναι σημαντικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ