Έκτακτο: ορίζουν αντικαταστάτη του Θεοχάρη με πράξη νομοθετικού περιεχομένου

Έκτακτο: ορίζουν αντικαταστάτη του Θεοχάρη με πράξη νομοθετικού περιεχομένου
Με δεδομένο ότι η Βουλή είναι κλειστή και δεν υπήρχε τρόπος να οριστεί αντικαταστάτης του Θεοχάρη, η κυβέρνηση κατέφυγε στην έσχατη λύση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Εντός της ημέρας αναμένεται και υπουργική απόφαση για τον ορισμό του προσωρινού αντικαταστάτη του γενικού γραμματέα εσόδων

Το θέμα πήρε μορφή κατεπείγοντος καθώς ελλείψει γενικού γραμματέα εσόδων, δεν μπορεί να εκδοθεί καν φορολογική ενημερότητα ή εκκαθαριστικό σημείωμα ή βεβαίωση για οποιονδήποτε φόρο. Μετά τη δημοσίευση της Πράξης στο ΦΕΚ, θα ακολουθήσει η έκδοση της πρώτης υπουργικής απόφασης του Γκίκα Χαρδούβελη και οι υπηρεσίες του Taxisαναμένεται να τεθούν σε λειτουργία ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα. Το πλήρες κείμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ένας από τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως αναπληρωτής για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του μέχρι το διορισμό του διαδόχου του. Σε περίπτωση που ο ορισθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για οποιοδήποτε λόγο παύσει, με όμοια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής ένας από τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μέχρι το διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ