Ο ερευνητής της ... Ρόδου, ο ΦΠΑ και η απίστευτη εγκύκλιος

Ο ερευνητής της ... Ρόδου, ο ΦΠΑ και η απίστευτη εγκύκλιος
Τον απόλυτο παραλογισμό του φορολογικού ελέγχου και της εξάρτησης του κάθε πολίτη από την καλή πίστη και διάθεση του κάθε εφοριακού

επιβεβαιώνει ένα απίστευτο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της ΓΓ Δημοσίων Εσόδων του ΥΠΟΙΚ το οποίο ασχολείται με τον «Εφαρμοστέο συντελεστή» Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που παρέχονται από ηλεκτρολόγο μηχανικό εγκατεστημένο στη Ρόδο. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό επιβάλλεται συντελεστής ΦΠΑ 16% μόνο εφ όσον στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μηχανικός έχει εγκατάσταση στη Ρόδο αλλά και όταν ολοκληρώνεται υλικά η εκτέλεση ενός έργου σε περιοχές μειωμένου ΦΠΑ. Μόνο που ουδείς μπορεί να προσδιορίσει πως θα ελέγχεται ο τόπος εκτέλεσης και η «σοφή» ΓΓ πετά το μπαλάκι στην τοπική εφορία «για την έρευνα των πραγματικών περιστατικών. Έτσι αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι όλα είναι στον αέρα και αν τοπικός έφορος πει όχι 16% αλλά 23% ΦΠΑ ο μηχανικός θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ... ελέφαντας.
Διαβάστε λοιπόν την εγκύκλιο και κλάψτε ή γελάστε με το ελληνικό φορολογικό σύστημα:


Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1019867 ΕΞ 31.1.2014
Εφαρμοστέος συντελεστής Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που παρέχονται από ηλεκτρολόγο μηχανικό εγκατεστημένο στη Ρόδο

Αθήνα, 31.1.2014
Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1019867 ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών και Ειδικά Καθεστώτα»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Γκότση
Τηλέφωνο : 210- 3645832
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Εφαρμοστέος συντελεστής Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που παρέχονται ' από ηλεκτρολόγο μηχανικό εγκατεστημένο στη Ρόδο

ΣΧΕΤ.: Το από ..................13 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ........ Πανεπιστημίου .......... έχει συνάψει στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος σύμβαση ανάθεσης έργου με Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ο οποίος έχει έδρα στη Ρόδο και θα εκτελέσει, κατά προφορική του δήλωση, την υπηρεσία στην Ρόδο. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η έρευνα στα πλαίσια του έργου και παραδοτέο αυτής η συγγραφή άρθρων σε περιοδικά σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας. Τίθεται το ερώτημα αν ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. κατά 30% που εφαρμόζεται στη Ρόδο έχει εφαρμογή στην ανωτέρω υπηρεσία.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις 4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), για τις υπηρεσίες που εκτελούνται υλικά στα νησιά Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο από υποκείμενο στο φόρο ο οποίος κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκατεστημένος στις περιοχές αυτές οι συντελεστές του Φ.Π.Α. μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Με την ΠΟΛ.1254/10.12.1990 διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών, οι κατά τα ανωτέρω μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
Α) οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο που έχουν την εγκατάστασή τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή του υποκαταστήματος, από το οποίο πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών.
Β) ολοκληρώνεται υλικά η εκτέλεση τους εντός των περιοχών αυτών.

Σύμφωνα με το έγγραφό σας ο εν λόγω ερευνητής είναι εγκατεστημένος στη Ρόδο και κατά προφορική του δήλωση θα εκτελέσει την υπηρεσία στη Ρόδο. Όσον αφορά την υλική εκτέλεση της υπηρεσίας για να εφαρμοστούν μειωμένοι συντελεστές θα πρέπει η υπηρεσία να εκτελείται εξ' ολοκλήρου στην περιοχή αυτή.

Επομένως, οι υπηρεσίες έρευνας και η συγγραφή άρθρων σε περιοδικά από εγκατεστημένο στη Ρόδο ερευνητή, εφόσον εκτελούνται ολοκληρωτικά εντός της Ρόδου υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 16%.

6. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα των πραγματικών περιστατικών και η εκτίμηση τους για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) ανήκει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο ερευνητής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βασιλική Τάτση

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ