Προσοχή: Λήγουν 30 Μαρτίου οι προθεσμίες των ρυθμίσεων για χρέη στο Δημόσιο. Ολες οι λεπτομέρειες(UPDATE)

 Προσοχή: Λήγουν 30 Μαρτίου οι προθεσμίες των ρυθμίσεων για χρέη στο Δημόσιο. Ολες οι λεπτομέρειες(UPDATE)
Τον πλήρη κατάλογο με τις ρυθμίσεις που τρέχουν έως 30 Μαρτίου σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, αλλά και τις προυποθέσεις ένταξης σε αυτές δημοσιεύει το fpress.gr, ενώ σας θυμίζει και την υποχρέωση υποβολής του Ε9 του 2011. Δείτε αναλυτικά:

Ρύθμιση χρεών στην εφορία

Εως 30 Μαρτίου θα μπορούν, όσοι χρωστούν στην εφορία, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, οι οποίες όμως δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 10.000 ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 χιλιάδες ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Στη ρύθμιση, που αναλύεται με νέα σημερινή pdfεγκύκλιο του υπουργείου, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Το σύνολο των δόσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις 24 (εκτός και αν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά) και το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να μικρότερο των 100 ευρώ.

Ρύθμιση ΟΑΕΕ

Οι οφειλέτες, έχουν περιθώριο έως το τέλος Μαρτίου για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές μέχρι και την 31/12/2011.

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012.

2. Κεφαλαιοποίηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών έως 31/12/2011.

3. Ελάχιστο οφειλόμενο ποσό 2.500 €, στο οποίο περιλαμβάνονται κάθε είδους εισφορές χωρίς τα τέλη καθυστέρησης.

4. Εξόφληση με:

- Εφάπαξ καταβολή ή έως έξι (6) διμηνιαίες δόσεις και έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών.

- Σε επτά (7) έως δέκα (10) διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 75% επί των τελών καθυστέρησης.

5. Ελάχιστο ποσό διμηνιαίας δόσης διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

6. Καταβολή των από 1/1/2012 και μετά ασφαλιστικών εισφορών.

7. Καταβολή του εφάπαξ ποσού ή της πρώτης δόσης έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του Νόμου, δηλαδή έως 30/4/2012.

8. Εξόφληση της ρύθμισης έως την τελευταία μέρα εμπρόθεσμης πληρωμής της τελευταίας δόσης.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που:

- Δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε ρύθμιση.

- Έχουν απολέσει προηγούμενες ρυθμίσεις.

- Έχουν σε ισχύ άλλη ρύθμιση οφειλών και επιθυμούν ένταξη στη νέα ρύθμιση.

Ρύθμιση ΙΚΑ

Έως τις 30/03 θα μπορούν οι οφειλέτες του ΙΚΑ να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στη διαδικασία της ρύθμισης.

Οι οφειλέτες του Ιδρύματος καλούνται να υποβάλουν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία σχετική αίτηση στα αρμόδια υποκαταστήματα προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπουν:

Α) Ένταξη των κεφαλαιοποιημένων, την 31.12.2011, οφειλών σε ρύθμιση, με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2012 και εφεξής και καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως την 30.04.2012. Στη περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:

1) εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

2) ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Β) Ένταξη των οφειλών στο άρθρο 48 του ν.3943/11, σε περίπτωση αδυναμίας ρύθμισης των οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. Α, με έκπτωση κατά 40% στα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2011, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2012 και εφεξής. Το ποσό της μηνιαίας δόσης στη περίπτωση αυτή θα αντιστοιχεί:

1) σε ποσοστό 1,25% της κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Το ποσό αυτό για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2011 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2) σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, για τους οφειλέτες που δεν απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Σημειώνεται ότι, στις παρούσες διατάξεις εντάσσονται οφειλές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία (αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αποκλειστικές νοσοκόμες κ.α.).

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους αυτών, αναστέλλεται έως την 31.12.2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας δύο (2) μηνών χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Υποβολή Ε9 2011

Στις 30 Μαρτίου λήγει και η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε9 μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις και οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώσουν τις μεταβολές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2010 και να διορθώσουν λάθη που εντοπίζουν στα στοιχεία των ακινήτων τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ