Δήμος Κηφισιάς: Θα προχωρήσει σε 80 νέες προσλήψεις - Ποιες ειδικότητες αφορά

Δήμος Κηφισιάς: Θα προχωρήσει σε 80 νέες προσλήψεις - Ποιες ειδικότητες αφορά

Πότε λήγει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων - Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

Νέες προσλήψεις ανακοινώθηκαν σχετικά με την οργάνωση και σωστή λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου Κηφισιάς, όπου προσλαμβάνει νέο προσωπικό υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν στην πρόσληψη 80 συνολικά ατόμων.

Οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν στην αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 80 ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2022, που θα διεξαχθεί από 27 Ιουνίου 2022 έως και 29 Ιουλίου 2022 , σε Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.

Οι ειδικότητες στην Κοινωνική Μέριμνα του δήμου Κηφισιάς:

Οι ειδικότητες στο δήμο Κηφισιάς

ΤΕ Νοσηλευτής / Νοσηλεύτρια (1 θέση)
ΠΕ Δάσκαλοι / Δασκάλες Δημιουργικής Απασχόλησης (28 θέσεις)
ΠΕ Νηπιαγωγοί (9 θέσεις)
ΠΕ Γυμναστές / τριες (6 θέσεις)
ΠΕ Δάσκαλοι / ες Θεάτρου (5 θέσεις)
ΠΕ / ΔΕ Καθηγητές Μουσικής (6 θέσεις)
ΔΕ Προπονητές Σκακιού (2 θέσεις)
ΔΕ Προπονητές Καράτε ή Πολεμικών Τεχνών (2 θέσεις)
ΔΕ Δασκάλες Χορού (2 θέσεις)
ΔΕ Φύλακες (12 θέσεις)
ΥΕ Καθαριστές / Καθαρίστριες (7 θέσεις)
Τα Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
3. Να μην έχουν κώλυμα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα για ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41, παρ.2 του Ν.4325/2015, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

4. Βιογραφικό Σημείωμα

5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται, ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού κώδικα ( ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) και ότι δεν έχουν το κώλυμα απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007.

6. Αποδεικτικό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ & ΑΜΑ ΙΚΑ.


Tα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Η υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, στην είσοδο του γραφείου της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς ( Διονύσου 73 & Γορτυνίας), εντός προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου και στο Διαύγεια, από 26 /5/2022 έως & 3/6/2022 και ώρες: ( 10:00 έως 14:00).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ