Aνοίγουν θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα - Όλες οι λεπτομέρειες

Aνοίγουν θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα - Όλες οι λεπτομέρειες
Στην πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωράει ο ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου του, που εδρεύει στο Νέο Φάληρο.

Ειδικότερα, οι θέσεις εργασίας αφορούν:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων

401

ΔΕΕΔ/ ΚλάδοςΓραμμών

Ν.Αττικής

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων– ΥπογείωνΔικτύων

8μήνες

1

ΔΕ
402ΔΕΕΔ/Κλάδος ΥποσταθμώνΝ.ΑττικήςΗλεκτροτεχνίτες Σταθμών-8μήνες4
Υποσταθμών
ΔΕ

403

ΔΕΕΔ/ ΤομέαςΤεχνικής Υποστήριξης

Ν.Αττικής

Ηλεκτροτεχνίτες Εγκαταστάσεων& Εξοπλισμού

8μήνες

3

ΔΕ

Oδηγός
404

ΔΕΕΔ/ ΤομέαςΤεχνικής

Υποστήριξης

Ν.Αττικής

(μεψηφιακό

8μήνες1

ταχογράφο)

ΔΕ
Χειριστές

405

ΔΕΕΔ/ ΤομέαςΤεχνικής Υποστήριξης

Ν.Αττικής

Μηχανημάτων Τεχνικών ΄Εργων (ΧειριστέςΓερανού,

8μήνες

1
Καλαθοφόρου
&ΚΛΑΡΚ)
ΔΕ
Χειριστές
406ΔΕΕΔ/ ΤομέαςΤεχνικής ΥποστήριξηςΝ.ΑττικήςΜηχανημάτων Τεχνικών΄Εργων8μήνες2
(ΧειριστέςΓερανού
&Καλαθοφόρου)

407

ΔΕΕΔ/Κλάδος Υποσταθμών

Ν.Αττικής

ΥΕ

Εργάτες/τριες

8μήνες

1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου,

Λεωφ. Αθηνών 72,

Τ.Κ 185 47

Ν. ΦΑΛΗΡΟ,

απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη: κ. ΤΣΙΜΠΙΝΟΥ Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 210 4803537) ή κ. ΓΙΑΝΝΟΥ Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 210 4803538).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Πειραιά, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση

β) στο δικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, www.deddie.gr

γ) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣθΧ)• δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/02/2016 μέχρι και 29/02/2016

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ