Αμπατζόγλου: Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγουν οι 5.000 νέες θέσεις εργασίας

Αμπατζόγλου: Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγουν οι 5.000 νέες θέσεις εργασίας
Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Fpress.gr ο διοικητής του ΟΑΕΔ Θ. Αμπατζόγλου, «είναι θέμα ημερών να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις, καθώς ολοκληρώνονται και οι τελευταίες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα είμαστε έτοιμοι την ερχόμενη εβδομάδα». Μάλιστα ο κ. Αμπατζόγλου υποστήριξε ότι αυτή είναι η πρώτη φάση του προγράμματος, καθώς θα ακολουθήσει και δεύτερη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο που θα προβλέπει την δημιουργία ακόμη 5.000 νέων θέσεων εργασίας. Βλέποντας την τεράστια ανταπόκριση που είχε το προηγούμενο πρόγραμμα –μέσα σε τρεις ημέρες εξαφανίστηκαν οι 12.000 θέσεις- ο ΟΑΕΔ θέλει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία συμβάλλοντας στο να βρεθούν δουλειές για ακόμη 10.000 ανθρώπους.


Για την έκδοση κλειδαρίθμου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν:
1.Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
2.Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο ή με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης) είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για επιχείρηση άλλης νομικής μορφής (Α.Ε., Ο.Ε., ΕΠΕ κλπ).

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται θα αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
-Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
-Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
-Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
-Είναι ηλικίας από 25 ή 30 (θα διευκρινιστεί άμεσα) έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο ή 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο ή το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα, δηλαδή με 450 ευρώ για κάθε άνεργο που θα προσλάβει. Η επιδότηση, καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους, και δεν είναι η τελική αμοιβή για τον εργαζόμενο. Αντίθετα, η τελική αμοιβή διαμορφώνεται με βάση τα όσα προβλέπει η εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.

Στην πράξη λοιπόν μια επιχείρηση που θα προσλάβει έναν άνεργο θα λάβει 450 ευρώ ως επιδότηση, και πάνω στο ποσό αυτό θα προστεθεί η διαφορά μέχρι το ύψος του μισθού που θα συμφωνήσει με τον άνεργο. Αν για παράδειγμα συμφωνηθεί ο μισθός να είναι 700 ευρώ τότε η επιχείρηση θα καταβάλλει την επιπλέον διαφορά ανάμεσα στην επιδότηση των 450 ευρώ που θα λάβει από τον ΟΑΕΔ και των 700 ευρώ που θα είναι ο μισθός του απασχολούμενου, δηλαδή θα καταβάλλει 250 ευρώ.


Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Ερωτήσεις – απαντήσεις για ανέργους


Πώς επωφελείται ο ενδιαφερόμενος άνεργος;
Ο ενδιαφερόμενος άνεργος δεν υποβάλλει ο ίδιος αίτηση συμμετοχής, αλλά υποδεικνύεται στους εργοδότες με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια τοπική Υπηρεσία (ΚΠΑ2) που είναι εγγεγραμμένος. Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με τις ζητούμενες από τους εργοδότες ειδικότητες, καθώς και από τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της συνέντευξης με τον εργασιακό σύμβουλο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι άνεργοι και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψη τους. Επίσης, θα πρέπει να έχουν συνομιλήσει με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ στο ΚΠΑ2 που υπάγονται, ώστε να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο της εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Με τι καθεστώς εργασίας μπορεί βάσει του προγράμματος να προσληφθεί από την επιχείρηση;Με σύμβαση μόνο πλήρους απασχόλησης. Σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή δεν επιχορηγούνται.

Μπορεί να γνωρίζει ο επιχορηγούμενος ποιες θα είναι οι μηνιαίες του αποδοχές;Οι αποδοχές των εργαζομένων (επιχορηγούμενου και μη προσωπικού) καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Εάν δεν ασφαλίζεται ο υποψήφιος για πρόσληψη με το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο ΙΚΑ, αλλά, φερειπείν, στο ΤΣΑΥ, στο ΤΣΜΕΔΕ ή στο Ταμείο Νομικών;
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ασφαλίζονται σε άλλο φορέα πλην ΙΚΑ-ETAM και έχουν έναρξη δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., τότε θα πρέπει να προβούν σε διακοπή δραστηριότητας, προκειμένου να εγγραφούν στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Δεν είναι απαραίτητηη διακοπή της ασφάλισής στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα.

Μπορεί να εξασκεί ο άνεργος άλλο επάγγελμα κατά τη διάρκεια του προγράμματος;
Ο επιχορηγούμενος κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να ασκεί άλλο ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, ούτε μπορεί να προβεί
σε έναρξη δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ. Σε διαφορετική περίπτωση απεντάσσεται από το πρόγραμμα και η επιχείρηση υποχρεούται να το
ν αντικαταστήσει μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ