Ποιοί δημόσιοι υπάλληλοι εξαιρούνται από την διαθεσιμότητα – Δείτε όλες τις κατηγορίες

Ποιοί δημόσιοι υπάλληλοι εξαιρούνται από την διαθεσιμότητα – Δείτε όλες τις κατηγορίες
Τις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλλων που εξαιρούνται από το καθεστώς της διαθεσιμότητας – κινητικότητας έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κατόπιν πλήθους ερωτημάτων προς την αρμόδια υπηρεσία του.

Ετσι, σύμφωνα με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διευκρινίζεται ότι:
«Α) Υπάλληλοι με σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%: προκειμένου οι υπάλληλοι να εξαιρεθούν από τη διαθεσιμότητα δυνάμει του ν. 4172/2013, διευκρινίζεται ότι ειδικά για την περίπτωση αυτή, δηλ. του/της συζύγου δεν εξετάζεται ο πίνακας 9 του Ε1 (στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογούμενους και τους βαρύνουν) της φορολογικής δήλωσης (όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 -ΦΕΚ 1914/Β/7.8.2013 απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθούν οι εξαιρέσεις της περ. Δ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013).
Β) Υπάλληλοι οι οποίες είναι μητέρες τέκνων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%: προκειμένου να εξαιρεθούν της διαθεσιμότητας, στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος, να εξετάζονται οι κωδικοί του υπόχρεου (ήτοι του συζύγου). Οι εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα του ν. 4172/2013 είναι προνοιακού χαρακτήρα και δεν θα ήταν δυνατό να αφορούν μόνο τους άνδρες υπαλλήλους.
Γ) Υπάλληλοι για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση πιστοποιητικού ΚΕΠΑ: εφόσον προσκομίσουν στις υπηρεσίες τους το (πρόσφατο) πιστοποιητικό ΚΕΠΑ, προκειμένου να εξαιρεθούν της διαθεσιμότητας, θεωρείται αυτονόητο ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί πίνακες 3 ή 9 του έντυπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης του/της υπαλλήλου, καθότι κατά το χρόνο υποβολής των δηλώσεων δεν υπήρχε το απαιτούμενο δικαιολογητικό πιστοποίησης της αναπηρίας, για να συνυποβληθεί (σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2013) και, συνεπώς, να συμπληρωθούν οι πίνακες 3 ή 9.
Δ) Για τον υπολογισμό των μορίων που προκύπτουν από τον βαθμό βασικού τίτλου σπουδών των υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ, με απολυτήριο δημοτικού, θα πρέπει οι Διευθύνσεις Διοικητικού να προβούν σε αναγωγή του βαθμού στην αντίστοιχη κλίμακα (δηλαδή διά της απλής μεθόδου των τριών, να γίνει αναγωγή του βαθμού του απολυτηρίου στην κλίμακα του 20 και πολλαπλασιασμός του αποτελέσματος με τον προβλεπόμενο συντελεστή 0,70)».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ