ΔΕΗ: Αγορά 122.250 ιδίων μετοχών

 ΔΕΗ: Αγορά 122.250 ιδίων μετοχών

Τιμή κτήσης στα  5,0970 ευρώ ανά μετοχή

Η ΔΕΗ, ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), στις 23.9.2022 αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών 122.250 Ίδιες μετοχές, με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης € 5,0970 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 1.978.250 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,5179% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ