ΟΛΠ: 13 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση για την διανομή μερίσματος

 ΟΛΠ: 13 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση για την διανομή μερίσματος

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Τη διανομή μερίσματος θα εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2022.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

3. Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

4. α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2021 ως 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2022 ως 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

5. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017, όπως ισχύει.

6. Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 4706/2020, όπως ισχύει.

7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 13ης Ιουλίου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 27η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ