Δάιος Πλαστικά: Στο 6,21% ανήλθε η συμμετοχή της Vrebaria Holdings

Δάιος Πλαστικά: Στο 6,21% ανήλθε η συμμετοχή της Vrebaria Holdings

Αντίστοιχη μεταβολή και στην συμμετοχή της κας Ελισσάβετ Τσιακίρη στις μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Η εταιρεία ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι συνεπεία γνωστοποιήσεων που έλαβε στις 8.12.2021 από την κα Ελισσάβετ Τσιακίρη και την κυπριακή εταιρεία Vrebaria Holdings Ltd., η Vrebaria Holdings Ltd απέκτησε στις 07.12.2021, μετοχές με αποτέλεσμα μετά τις αποκτήσεις, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Vrebaria Holdings Ltd να ανέλθει σε 931.728 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,21 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συνεπεία των παραπάνω, μεταβλήθηκε αντίστοιχα και η συμμετοχή της κας Ελισσάβετ Τσιακίρη στις μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Ειδικότερα μετά τις αποκτήσεις, η συμμετοχή της κας Ελισσάβετ Τσιακίρη διαμορφώθηκε σε έμμεση, δηλαδή μέσω της Vrebaria Holdings Ltd, καθόσον η κα Ελισσάβετ Τσιακίρη ασκεί τον έλεγχο της εν λόγω εταιρίας δυνάμει του άρθρου 10 περ. (ε) του Ν. 3556/2007, και ανέρχεται σε 931.728 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,21 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Πριν τις αποκτήσεις αυτές, η κα Ελισσάβετ Τσιακίρη και η Vrebaria Holdings Ltd. διατηρούσαν ποσοστό μικρότερο από 5% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ