ΔΕΗ: Κατέβαλε στην κυβέρνηση 13,97 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ:  Κατέβαλε στην κυβέρνηση 13,97 εκατ. ευρώ

Μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2019 κατέβαλε ειδικό τέλος λιγνίτη € 12,79 εκατ.

Ο όμιλος ΔΕΗ γνωστοποίησε ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2019 ποσό ύψους € 13,97 εκατ.

Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής :

Ειδικό τέλος λιγνίτη (€ 2/ΜWh) ποσό ύψους € 12,79 εκατ.
Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους € 1,09 εκατ.
Λοιποί Φόροι & Τέλη ποσό ύψους € 0,09 εκατ.